Gå till innehåll

Vi investerar miljard i ny hållbarhetsfond

Skandia deltar som investerare i en ny fond för hållbara investeringar. – Denna investering uppfyller Skandias ambition att uppnå både god avkastning för våra sparare och betydande hållbarhetseffekter, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

Lars Göran Orrevall
Lars-Göran Orrevall, chef för kapitalförvaltning.

Den nya hållbarhetsfonden, som är ett partnerskap mellan Allianz GI och holländska utvecklingsbanken FMO, ska göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer.

Fonden kommer att investera i olika lösningsinvesteringar i utvecklingsländer med fokus på lån till företag i tre sektorer: förnyelsebar energi, finansiella institutioner och hållbart jordbruk.

– Fondens tre målsektorer är centrala i det globala samhällets klimatomställning, säger Lars-Göran Orrevall.

Fonden kommer att ha formen blended finance, det vill säga en struktur för finansiering som kombinerar offentligt och privat kapital, med syfte att skapa partnerskap. Den nuvarande fonden fokuserar på att mobilisera privat kapital till länder och sektorer med stora investeringsbehov där det i nuläget saknas kapital.

– För många institutionella investerare har det historiskt varit utmanade att investera i projekt i utvecklingsländer. Skandia har tidigare erfarenhet av blended finance, framför allt inom våra infrastrukturinvesteringar. Vi tror mycket på den här finansieringsformen och hoppas att den också kan hjälpa till att få fram samhällsviktiga och långsiktiga investeringar även här i Sverige, säger Lars-Göran Orrevall. 

Den nya fonden kommer att investera tillsammans med den holländska utvecklingsbanken FMO i olika lösningsinvesteringar i utvecklingsländer med fokus på lån till företag i tre sektorer: förnyelsebar energi, finansiella institutioner och hållbart jordbruk.

Fakta

Fonden är ett partnerskap mellan Allianz GI och FMO. Fonden har två andelsklasser, en senior del där bland andra Skandia investerar och en junior del. Fonden har en struktur för förlusttäckning, vilket gör att investeringarna ur Skandias perspektiv görs med begränsad kreditrisk.

Fondens övergripande mål är att mobilisera den privata sektorns kapital till investeringar i utvecklingsländer för att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom investeringsaktiviteten i fonden, är siktet särskilt inställt på att stödja mål nummer 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), mål nummer 10 (minskad ojämlikhet) och mål nummer 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Fonden kommer vara en Artikel 8 under SFDR regelverket, och kommer rapportera hållbarhets- och ”impact” nyckeltal, samt bidragen till hållbarhetsmålen.

Fonden är ett samarbete mellan ett fåtal investerare, med liknande ambitioner att skapa en marknad och mobilisera kapital, och tack vare sin storlek kommer den att kunna utgöra en förebild för framtida ”blended finance” fonder.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter