Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Spara med garanti – Pensions­försäkring Traditionell

Ett långsiktigt sparande som kan ge både trygghet och möjlighet till god avkastning, utan att du själv behöver vara aktiv.

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag

Läs mer om att pensionsspara hos oss

Vill du flytta en pensionsförsäkring till oss?

Det är enkelt att flytta din pension och vi sköter det mesta på vägen. Fyll i formuläret, skicka in – klart! Om du vill ha hjälp på vägen anger du bara dina kontaktuppgifter här.

Flytta en pensionsförsäkring till oss

Så fungerar Pensionsförsäkring Traditionell

Med Pensionsförsäkring Traditionell får du ett bekymmersfritt sparande. Du behöver inte själv följa utvecklingen på finansmarknaden, utan Skandia Livs kapitalförvaltare sköter placeringarna åt dig. 

Garanti & återbäringsränta

Försäkringen är traditionellt förvaltad, vilket innebär att du är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut. Beroende på hur väl vi lyckas med förvaltningen finns det möjlighet till mer pengar – historiskt sett har vi lyckats bra. Du får ränta (så kallad åter­bärings­­ränta) på ditt sparande (försäkrings­kapitalet). 

Inget deklarationskrångel

Skandia betalar en avkast­ningsskatt varje år och du betalar en avgift för avkastningsskatten genom avdrag från åter­bärings­räntan. Du slipper deklarationskrångel.

Återbetalningsskydd ingår

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd och du kan själv välja vem som får dina pengar vid dödsfall (förmånstagare).

Utbetalningar från 55 år

Pengarna betalas ut tidigast från 55 år. Kortaste utbetalningstid är 5 år, längst är 40 år. Vid utbetalningarna betalar du inkomstskatt.

Denna sparform omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Varför traditionell förvaltning?

Pensionsförsäkring Traditionell med rådgivning


Om du vill anpassa Pensionsförsäkring Traditionell till dina behov och få personlig rådgivning kan du ringa till våra rådgivare. Kapitalavgift per år blir då 0,8 %.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2009–2023) 6,3 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Dags för utbetalning?

Koppla Skandiakontot till din Pensionsförsäkring Traditionell så får du ränta på dina utbetalningar. 

 • Ränta från första kronan
 • Fria uttag
 • Insättningsgaranti
Öppna Skandiakonto

Vanliga frågor om Pensionsförsäkring  Traditionell

 • Att pensionsförsäkringen är traditionellt förvaltad innebär att

  • Du är garanterad ett visst belopp när försäkringen betalas ut
  • Det finns inga andra än försäkringstagarna som tar del av några vinster
  • Allt eventuellt överskott fördelas på respektive försäkring genom återbäringsräntan

  Det är en kollektiv sparform, dvs. alla sparares pengar placeras i samma portfölj och försäkringstagarna delar på överskott och underskott. Du sparar alltså tillsammans med de andra försäkringstagarna, och ni tillsammans äger Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt. 

 • Med traditionell förvaltning får du ränta (så kallad återbäringsränta) på ditt sparande (försäkringskapitalet). Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. 

  Med avkastningen i kapitalförvaltningen menar vi hur Skandia Livs portfölj med tillgångar utvecklas, dvs. om gjorda investeringar ökat eller minskat i värde. Avkastningen kan variera bl.a. av utvecklingen på världens finansmarknader.

  Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning –försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

  • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och du betalar en avgift för avkastningsskatten genom avdrag från återbäringsräntan
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla (om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning kan du läsa mer på skatteverket.se)
  • Du slipper deklarationskrångel

  Avkastningsskatt

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat. 

  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

 • Målet för våra kapitalförvaltare är att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. De investerar därför i olika slags räntebärande värdepapper, aktier och andra tillgångar, samt med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning, även i ekonomiskt sämre tider. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget och du behöver inte själv ha specialistkunskaperna.

  Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. De bolag som vi placerar i ska t.ex. arbeta aktivt med miljö- och etikfrågor och följa kraven i FN:s barnkonvention och konventionerna om mänskliga rättigheter, barnarbete, mutor och korruption. Vi placerar i bl.a. räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. 

 • Det garanterade beloppet är det lägsta belopp som vi garanterar att betala ut till dig enligt försäkringsavtalet om du inte ändrar avtalet.

  Garantin byggs successivt upp av dina (eller din arbetsgivares) inbetalningar (premier). För varje premie som betalas beräknas ett garanterat belopp för utbetalningen (försäkringsbelopp).

  För att räkna ut vad du kommer få i försäkringsbelopp använder vi antaganden om bl.a. garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande premier. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

Alla frågor och svar

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Flytta till oss

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Vi ägs av våra kunder och allt överskott i Skandias livbolag tillhör dig och andra som sparar med traditionell förvaltning
Flytta till oss