Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Säkerhetsmassa, 2017-09-30

Diagram svensk säkerhetsmassa

 

Känslighetsanalys av säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2017-09-30
Pool: MSEKNuläge-5 %-10 %-15 %-20 %-25 %-30 %
Summa tillgångar 28 146 27 837  27 539 27 140 26 628 25 987 25 208
Säkerställda obl. 21 828 21 828 21 828 21 828 21 828 21 828 21 828
OC, nominellt 6 319  6 009  5 711  5 312 4 800 4 159  3 380
OC, % 29 % 28 % 26 % 24 % 22 % 19 % 15 %