Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Säkerhetsmassa, 2020-06-30

Känslighetsanalys av säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2020-06-30
Pool: MSEK Nuläge -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 %
Summa tillgångar 43 700 43 260 42 824 42 242 41 499 40 586 39 491
Säkerställda obl. 32 706 32 706 33 439 33 439 33 439 33 439 33 439
OC, nominellt 9 896 9 443 9 385 8 803 8 060 7 147 6 052
OC, % 33 % 29 % 28 % 26 % 24 % 21 % 18 %