Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Säkerhetsmassa, 2019-03-31

 

Känslighetsanalys av säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2019-03-31
Pool: MSEKNuläge-5 %-10 %-15 %-20 %-25 %-30 %
Summa tillgångar 26 700 26 316 25 979 25 548 25 016 24 347 23 621
Säkerställda obl. 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208 20 208
OC, nominellt 6 492 6 108 5 771 5 340 4 808 4 166 3 413
OC, % 32 % 30 % 29 % 26 % 24 % 21 % 17 %