Gå till innehåll

Säkerställda obligationer

Skandias Treasuryenhet hanterar bankens emissioner av säkerställda obligationer, hantering av säkerhetmassorna samt att dessa är upprättade i enlighet med lagen om säkerställda obligatoner 2003:1223 och Finansinspektionens författningssamling FFFS 2013:1

Treasury ger löpande (vid behov) ut nya lån men emitterar även s.k. tap issues från befintliga utestående lån.

LTV-distribution enligt ASCB:s definition

Nedanstående diagram visar hur krediterna i respektive säkerhetsmassa distribueras ur ett LTV-perspektiv enligt den definition som fastställts av Association of Swedish Covered Bond Issuers (ASCB; www.ascb.se). 

Säkerhetsmassa, 2019-06-30

 

Känslighetsanalys av säkerhetsmassan vid sjunkande fastighetspriser, 2019-06-30
Pool: MSEKNuläge-5 %-10 %-15 %-20 %-25 %-30 %
Summa tillgångar 35 201 34 712 34 277 33 716 33 024 32 192 31 215
Säkerställda obl. 26 975 26 975 26 975 26975 26 975 26 975 26 975
OC, nominellt 8 226 7 737 7 302 6 741 6 050 6 050 4 240
OC, % 30 % 29 % 27 % 25 % 25 % 22 % 16 %