Gå till innehåll

Nytt miljardregn till sparare i Skandia Liv

Den 1-5 april höjde vi återbäringsräntan kraftigt på traditionellt förvaltat försäkringskapital. Med den tillfälliga höjningen görs en preliminär fördelning på 16 miljarder till våra sparare under månaden, vilket motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 55 procent under april. Det är den andra större tillfälliga höjningen av återbäringsräntan i år.

Två ballonger

2021 har börjat mycket starkt för Skandia Liv 

– Tack vare framgångsrik kapitalförvaltning på en stark marknad har vi fått god avkastning. Det gör att vi tillfälligt kan höja återbäringsräntan rejält för andra gången på kort tid. Under februari var räntan 21 procent och redan nu kan vi alltså göra ytterligare en kraftighöjning, säger vår koncernchef Frans Lindelöw. 

Med den tillfälliga höjningen 1-5 april görs alltså en preliminär fördelning på 16 miljarder till kunderna under månaden vilket motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 55 procent under april.Värdet på kundernas försäkringskapital som finns vid april månads ingående växer med 3,7 procent (före avdrag för skatt och avgift) under månaden.  

Det hela är en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG). Vid utgången av februari var KKG 111 procent och eftersom det ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Inbetalningar som gjordes före den 2 april har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 2 april är återbäringsräntan 5 procent. 

Den tillfälliga höjningen gjordes 1-5 april varefter återbäringsräntan återgick till 5 procent.

Fakta: Frågor & svar

Vilka kunder omfattas av höjningen i april? 
Sparare med traditionell försäkring och en försäkringstid på minst fem år omfattas. Det är inbetalningar som gjorts före den 2 april som har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 2 april är återbäringsräntan 5 procent. 

Hur påverkas kapitalet på årsbasis? 
Det är först i slutet av året som du som sparare vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2021 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Men självklart kommer de tillfälliga höjningarna i februari och april, utslaget på helåret, att bidra positivt till kapitalet på årsbasis.  

I och med den tillfälliga höjningen i april fördelade vi ut 16 miljarder kronor till kunderna preliminärt, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 55 procent under månaden. Detta betyder att värdet på kundernas försäkringskapital som finns vid ingången av april växer (före avdrag för avkastningsskatt och avgifter) med 3,7 procent under månaden.   

Återbäringsräntan har efter den tillfälliga höjningen i början av februari återgått till 5 procent före skatt och avgifter.  

Hur fungerar återbäringsränta? 
Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande? 
Traditionell förvaltning i Skandia Liv innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.  

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter