Gå till innehåll

Miljardregn till våra sparare i Skandia Liv

Under 2020 fördelade vi ut totalt 14 miljarder kronor till våra kunder som valt traditionellt förvaltad försäkring. Och även 2021 har börjat starkt för Skandia Liv. Tack vare framgångsrik kapitalförvaltning och god avkastning kunde vi höja återbäringsräntan tillfälligt i början av februari, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 21 procent under månaden. Vår pensionsekonom Mattias Munter förklarar.

Två ballonger

Dina pensionspengar ska växa under lång tid med en trygg och stabil avkastning. 

Under 2020 fördelade vi ut 14 miljarder kronor i återbäring till våra kunder som sparar i Skandia LivDen genomsnittliga återbäringsräntan på 3,2 procent förra året – tillsammans med en genomsnittlig återbäringsränta på 6,0 procent de senaste 15 åren – visar tydligt på den robusthet som en väl diversifierad portfölj ger.  

– Traditionell förvaltning är en väl beprövad sparform och är en bra bas för allt långsiktigt sparande, inte minst till pensionenOch eftersom Skandia är ett kundägt bolag finns inga externa aktieägare som ska ha del av vinsten utan allt överskott går tillbaka till våra 1,4 miljoner ägare, säger Mattias Munter. 

Nytt miljardregn i februari

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt.  

När vår förvaltning nu under en längre tid skapat god avkastning, har det lett till en hög kollektiv konsolideringsgrad*. Det innebär att vi med en tillfällig höjning fördelar 7 miljarder kronor till våra kunder under februari i år, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 21 procent under månaden.

– Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Nu när avkastningen byggt upp ett större överskott så kan återbäringsräntan tillfälligt höjas kraftigt, förklarar Mattias Munter 

Återbäringsräntan har efter den tillfälliga höjningen i februari återgått till 4 procent före skatt och avgifter. 

Är du med och delar på 30 miljarder?

2022 fördelade* vi 30 miljarder till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Den genomsnittliga återbäringsräntan var 6,3%.

Ta reda på mer

Faktaruta: Frågor och svar

Vilka kunder omfattas av höjningen i februari? 
Den tillfälliga höjningen berör kunder med försäkringar i traditionell förvaltning med minst 5 års försäkringstid och det är kapital och premier som betalats in före den 6 februari som omfattas. För inbetalningar efter det datumet är återbäringsräntan 4 procent. 

Hur påverkas kapitalet på årsbasis? 
Det är först i slutet av året som du som sparare vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2021 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Men självklart kommer den tillfälliga höjningen i februari, utslaget på helåret, att bidra positivt till kapitalet på årsbasis. 

I och med den tillfälliga höjningen fördelade vi ut 7 miljarder kronor till kunderna preliminärt under februari, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 21 procent under månaden. Detta betyder att värdet på kundernas försäkringskapital som finns vid ingången av februari växer (före avdrag för avkastningsskatt och avgifter) med 1,6 procent under månaden.  

Återbäringsräntan har efter den tillfälliga höjningen i början av februari återgått till 4 procent före skatt och avgifter. 

Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande? 
Traditionell förvaltning i Skandia Liv innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.  

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren. 

* Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital. Vid utgången av januari var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. 

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter