Gå till innehåll

Kraftigt höjd återbäringsränta i juni

Den 5-6 juni höjde vi återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital – den tredje kraftiga höjningen sedan i februari i år. Med höjningen gjordes en preliminär fördelning på närmare 8 miljarder kronor till våra sparare under månaden, vilket motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 22 procent under juni.

Kvinna med en bucket solrosor

– Vi har sett en fortsatt stark utveckling på marknaderna och i kombination med framgångsrik kapitalförvaltning har vi fått en stark avkastning i portföljen, säger vår koncernchef Frans Lindelöw. 

Värdet på kundernas försäkringskapital från den 1 juni växer med cirka 1,7 procent (före avdrag för skatt och avgift) under månaden. Återbäringsräntan återgick till 5 procent från och med den 7 juni. 

Fakta: Frågor & svar

Varför görs en tillfällig höjning?

Det hela är en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG)*.Vid utgången av april var KKG 111 procent och eftersom det ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en tillfällig höjning av återbäringsräntan. Inbetalningar som gjordes före den 5 juni har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 5 juni är återbäringsräntan 5 procent.   

Vilka kunder omfattas av höjningen?

Sparare med traditionell försäkring och en total försäkringstid på minst fem år omfattas. Det är inbetalningar som gjorts före den 5 juni som har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 5 juni är återbäringsräntan 5 procent. Försäkringar i Skandias tjänstepensionsprogram där försäkringstiden uppgår till max 59 månader (kort försäkringstid) omfattas inte av höjningen. 

Gjordes inte liknande höjningar både i februari och april?

Jo, vi gjorde tillfälliga höjningar av återbäringsräntan av samma skäl den 6-7 februari samt 1-5 april i år. Det innebar att Skandia med de tillfälliga höjningarna fördelade 7 miljarder under februari och 16 miljarder under april till våra kunder. Det motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 21 procent i februari respektive 55 procent i april. 

Hur påverkas kapitalet på årsbasis?

Det är först i slutet av året som du som sparare vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2021 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Men självklart kommer de tillfälliga höjningarna i februari, april och juni – utslaget på helåret – att bidra positivt till kapitalet på årsbasis.   

När syns resultatet av den tillfälliga höjningen 5-6 juni?

Eftersom vi har gjort en tillfällig höjning av återbäringsräntan under två dagar så syns effekten av båda dagarnas återbäringsränta i försäkringskapitalet beräknat per 7 juni. Om du vill se effekten av 1,67 % (dvs. hela månaden) så måste du se värdet per 1 juli. I inloggat läge på skandia.se visas försäkringskapitalet på två ställen: På ”Översikten” sker uppdatering en gång per månad. Månadens uppdatering är gjord innan den tillfälliga höjningen. Det innebär att det först är i juli månad som effekten av höjningen syns här. På ”Visa försäkring” presenteras (i de flesta fall) försäkringskapitalet beräknat per den dag man går in och tittar. Undantag för försäkringar med pågående utbetalning med försäkringsnummer som börjar på ”L”, där värdet per den sista i föregående månad visas.  

Hur fungerar återbäringsränta?

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,7 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020). 

Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande?

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.   

* Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter