Gå till innehåll

Frågor & svar: Är jag med och delar på 14 miljarder?

Är jag med och delar? När och var kan jag se min värdeförändring? Hur fungerar återbäringsränta? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring fördelningen 2020.

Två personer delar på en tårta

Som ett resultat av en trygg och stabil kapitalförvaltning under ett turbulent år, kunde vi under 2020 fördela ut 14 miljarder kronor till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring. 

Hur hög var återbäringsräntan? 

Den genomsnittliga återbäringsräntan under 2020 var 3,2 % före skatt och avgifter. De senaste 15 åren har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,0 % (2006-2020).  

Vår balanserade traditionella livportfölj Skandia Liv innehåller en rad olika tillgångsslag och långsiktiga investeringar och har under 2020 stått för ett tryggt sparande i en orolig tid.Pensionspengar ska växa under lång tid med en trygg och stabil avkastning. Den genomsnittliga återbäringsräntan de senaste 15 åren visar den robusthet som en väl diversifierad portfölj som Skandia Liv ger.  

Är jag med och delar? 

Eftersom vi är ett kundägt bolag finns inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,4 miljoner ägare. Alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring eller GarantiPension Plus tar del av överskotten, via återbäringsräntan. 

Var kan jag se min värdeförändring? 

Årsbeskeden för 2020 framställs löpande under 2021 med start vecka11. Lämna din mejladress här så skickar vi ett mail till dig när ditt årsbesked finns tillgängligt. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked 

Vad är återbäringsränta? 

Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut över tid med hjälp av återbäringsräntan, som fördelar ut överskottet preliminärt till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Avkastningen beror på om gjorda investeringar ökat eller minskat i värde, det vill säga hur portföljen med tillgångar har utvecklats. 

Vad är traditionell förvaltning? 

Skandia har totalt cirka 700 miljarder kronor under förvaltning varav cirka 490 miljarder kronor under traditionell förvaltning i Skandia Liv. Det är en kollektiv sparform, som är väl beprövad för just pension.Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer. 

Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex, utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligtoavsett väder på kapitalmarknaderna. Att vi haft en hög återbäringsränta under flera år i rad visar att vår traditionella förvaltning kan vara en trygg och bra sparform för långsiktigt sparande. 

Hur placeras kapitalet? 

Att förvalta pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag. Vi på Skandia har levererat livförsäkringar sedan andra halvan av 1800-talet och pensionsförsäkring sedan 1920. Våra 1,4 miljoner ägares kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning.  

Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För vår del är investeringar i alternativa tillgångar ett fokusområde sedan många år och är en styrka i vår portfölj. 

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter