Gå till innehåll
Två pilar pekar åt motsatt håll

Så behandlar vi dina personuppgifter –Andra situationer

På denna sida får du information om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i andra situationer än i samband med våra produkter och tjänster. Du får också information om varför vi behöver behandla personuppgifterna, varifrån vi samlar in dem, vem vi delar uppgifterna med, hur länge vi sparar dem samt när vi använder oss av automatiserade beslut och profilering.

Information om vår behandling av personuppgifter i samband med våra produkter och tjänster hittar du på sidorna Försäkring och pension och Bank

På vår sida med allmän information om vår personuppgiftsbehandling hittar du bland annat information om dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Digitala tjänster

 • Kunder

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som potentiell kund är namn och personnummer. För dig som är befintlig kund eller legal företrädare behandlar vi även kontaktuppgifter och ID-handlingsnummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna identifiera dig.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna identifiera dig måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår rättsliga grund för behandlingen av dina uppgifter som befintlig kund är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. Vårt berättigade intresse att kunna identifiera dig som potentiell kund eller legal företrädare motiverar behandlingen av dina kontaktuppgifter.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna hantera identifiering av person kan vi komma att skicka dina personuppgifter till de parter som har rätt att ta del av dessa. Det kan t.ex. vara myndigheter, dödsbodelägare, legala företrädare, fondbytesberättigade, bank och revisor och konkursförvaltare.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Kunder

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information och avtalsuppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla mobilappen.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna hantera mobilappen måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna hantera mobila tjänster kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer inom kommunikations-, säkerhets- och mobila lösningar.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Företagskund (firmatecknare, företrädare för företagskunden, anställda administratörer hos företagskunden)

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter som behövs för säker identifiering vid inlogg.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från din arbetsgivare som tilldelat dig behörigheten eller från dig själv.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla Internetkontorstjänsten.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna hantera Internetkontorstjänsten och för att säkerställa behörig åtkomst måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare och utgår därför från en intresseavvägning där behovet att säkerställa identifiering och behörighetsinskränkningar vid åtkomst av tjänsten bedömts motivera den förekomna personuppgiftshanteringen. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna hantera Skandias Internetkontor Företag kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer inom kommunikations-, säkerhets- och mobila lösningar.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls under så lång tid som du är registrerad som behörig användare av Internetkontoret Företag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Beskrivning och syfte

  Skandia använder analysverktyg, baserade på cookies och/eller andra spårningstekniker (t.ex. JavaScript-komponenter). Dessa används för att samla in information om våra kunder och andras användning av våra webbtjänster. Informationen används för att förbättra prestanda och funktionalitet i Skandias applikationer, säkerställa driftskontinuitet och för att identifiera avvikande trafikmönster, t.ex. kopplat till säkerhetshändelser.

  Läs mer om hur Skandia använder Cookies

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter som behandlas kan exempelvis vara IP-nummer, enhetsidentifikatorer och användarbeteenden.

  Källa

  Vi samlar in informationen från dig när du använder våra webbtjänster.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse.

  Lagringstid

  Informationen lagras i upp till tre månader och raderas därefter successivt och automatiskt.

   

Marknadsföring, kommunikation och verksamhetsutveckling

 • Om du inte vill att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan du:
   
   
  Beskrivning och syfte

  Vi använder personuppgifter för att rikta direktreklam, webbannonsering och erbjudanden till våra kunder. För att vara så relevanta som möjligt i vår marknadsföring gör vi då ibland urval genom så kallad profilering som baseras på uppgifter om våra kunders engagemang hos Skandia eller köpbeteende, eller på information som framkommer vid användningen av våra tjänster, vilket hjälper oss att skapa relevantare kundsegment och göra analyser kring våra kunders ekonomiska situation och intressen.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss, uppgifter som genererats hos Skandia i kundförhållandet, tekniska data som IP-nummer och enhetsidentifikatorer när du besöker vår webbplats, och i vissa fall statistiska uppgifter som vi hämtar in från externa källor så som exempelvis uppgifter om livsstil och typiska beteenden baserade på demografiska hushållsuppgifter.

  Källa

  Vi samlar in uppgifterna från dig, genom att de genereras hos Skandia i kundförhållandet, genom så kallade cookies i när du besöker vår webbplats och i vissa fall från externa källor för statistiska uppgifter.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.

  Mottagare av personuppgifter

  Personuppgifterna delas inom Skandiakoncernen för att möjliggöra marknadsföring och erbjudanden till dig av flera bolags produkter.

  Lagringstid

  Dina uppgifter behålls så länge som du är kund hos oss. Om det inte föreligger ett kundförhållande så behåller vi informationen så länge som det är nödvändigt för syftet med behandlingen.

  Automatiserat beslutsfattande

  I vissa fall kan profileringen innefatta ett så kallat automatiserat beslutsfattande, vilket dock förutsätter att vi har ditt uttryckliga samtycke om beslutet har rättsliga följder för dig, eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

   

 • Beskrivning och syfte
  Vi behandlar personuppgifter för att: 
  • Utveckla och förbättra våra produkter, erbjudanden, tjänster och system.
  • Tillhandahålla våra kunder god kundvård och service.
  • Skapa statistik för att analysera användningen av webben och förbättra dess prestanda och funktioner.
  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss samt uppgifter som vi samlar in genom så kallade cookies när du besöker vår webbplats, exempelvis IP-nummer och enhetsidentifikatorer.

  Källa

  Vi samlar in uppgifterna från dig samt genom så kallade cookies när du besöker vår webbplats.

  Skandias lagliga grund Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse att utveckla våra produkter och tjänster.
  Mottagare av personuppgifter Personuppgifterna delas inom Skandiakoncernen för att utveckla bolagens produkter och system och för kundvård och service.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls så länge som du är kund hos oss. Om det inte föreligger ett kundförhållande så behåller vi informationen så länge som det är nödvändigt för syftet med behandlingen.

  Läs mer om hur Skandia använder cookies och hur du kan välja bort och stänga av statistik- och marknadsföringscookies.

   

 • Personuppgiftsansvarig är det bolag som klagomålet berör.  

  Beskrivning och syfte

  Om ett klagomål inkommer till Skandia har vi en skyldighet att utreda och besvara klagomålet.

  Typ av personuppgifter

  Vi behandlar namn, kontaktuppgifter och de personuppgifter som lämnas till oss vid anmälan av klagomålet, vilket även kan innefatta personuppgifter om en annan person än den som anmäler. I utredningen av klagomålet behöver vi behandla de personuppgifter som är relevanta för ärendet.

  Källa

  Vi samlar in personuppgifterna från den som anmäler klagomålet, och vid behov från andra parter om det behövs för att utreda klagomålet, till exempel andra banker, arbetsgivare eller vårdgivare i de fall klagomålet berör riskförsäkring. Vi inkluderar relevanta historiska personuppgifter hos oss som kan ha inhämtats från andra externa källor.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har rättslig förpliktelse enligt de lagar, riktlinjer och förordningar inom Sverige och EU som gäller för försäkringsbolag och banker.

  Mottagare av personuppgifter

  Vid behov kan vi lämna ut uppgifter till andra parter, till exempel ett juridiskt ombud. Skandia kan behöva dela personuppgifterna till annat bolag i Skandias koncern om det berör flera bolag.

  Lagringstid

  Vi behåller personuppgifter beträffande kundklagomålsärendet i minst 5 år. Om det gäller en kund i Skandia behåller vi uppgifterna i klagomålet så länge avtalsförhållandet eller försäkringstiden består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider (10+1 år).

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut i klagomålsärendet baserat på dina personuppgifter.

   

Andra situationer när vi behandlar personuppgifter

 • Beskrivning och syfte 

  Skandia kamerabevakar lokalerna för att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident.

  Typ av personuppgifter 

  De uppgifter vi behandlar är de bilder av dig som kamerorna fångar, plats för inspelning samt tid- och datumstämpel för inspelningen. 

  Källa 

  Uppgifterna vi behandlar är främst uppgifter vi samlat in från kameran, men samt systemgenererad information som tid- och datumstämpel. 

  Skandias lagliga grund 

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident. 

  Mottagare av personuppgifter 

  Polisen har möjlighet att begära ut inspelat material om det kan vara till hjälp vid polisiär utredning. 

  Lagringstid 

  Inspelat material sparas max 30 dagar. 

   

 • Typ av personuppgifter

  Befintlig kund: De uppgifter vi behandlar om dig är ditt namn, intressentnummer (vårt kundnummer för dig), adress inkl. e-postadress och ditt engagemang hos Skandia. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: De uppgifter vi behandlar om dig är ditt namn, adress inkl. e-postadress och telefonnummer och i förekommande fall vilket företag du företräder. 

  Källa 

  Befintlig kund: Vi har erhållit dina uppgifter vid registreringen av kunduppgifter. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi har antingen erhållit dina uppgifter vid registreringen av uppgifter i samband med din kontakt med oss, från Bisnode eller UC Affärsinformation AB.

  Syfte

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi behandlar uppgifter om dig för att administrera inbjudan till event, seminarier och föredrag samt i förekommande fall rådgivning.

  Krävs eller frivilligt?

   Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: För att kunna administrera inbjudan och din eventuella önskan om att ej erhålla liknande inbjudningar framöver behöver vi behandla samtliga uppgifter vi anger här.

  Skandias lagliga grund/berättigade intresse

  Befintlig kund: Rättslig förpliktelse i form av omsorgsplikt enligt försäkringsdistributionslagen. 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Berättigat intresse enligt artikel 6.1 f) GDPR. 

  Mottagare av personuppgifter

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Dina uppgifter hanteras genom eventverktyget Lyyti (se mer information på www.lyyti.com) och vid postala inbjudningar Strömbergs (www.strd.se).

  Lagringstid

  Befintlig kund: Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10 + 1 år). 

  Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi behåller dina uppgifter som huvudregel en månad efter genomfört event för att hantera administration av eventet men kan i vissa fall sparas upp till nio månader.

  Automatiserat beslutsfattande

  Befintlig kund och Någon vi bedömer ha intresse av att deltaga på eventet m.m.: Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

Fullmäktigeval och bolagsstämma

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen nedan.

 •  

  Beskrivning och syfte 

  En delägare eller annan kund med rösträtt i fullmäktigevalet har möjlighet att delta vid den årliga ordinarie bolagsstämman för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Inför bolagsstämman samlar vi in och behandlar personuppgifter om de som vill delta vid stämman för att identifiera berättigade deltagare och säkerställa att de får en plats vid stämman. 

  Typ av personuppgifter 

  De uppgifter vi behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. 

  Källa 

  Uppgifterna inhämtas direkt från de närvaroberättigade kunderna. 

   

  Det gäller även när en kund utser ett biträde eller ett befullmäktigat ombud som ska närvara på bolagsstämman. I dessa fall samlas motsvarande personuppgifter om biträdet/ombudet in från kunden. 

  Skandias lagliga grund 

  Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom Skandia har en laglig skyldighet att säkerställa att den ordinarie bolagsstämman hålls i enlighet med gällande regelverk och att berättigade deltagare vid bolagsstämman inte nekas tillträde. 

  Mottagare av personuppgifter 

  Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan mottagare för detta ändamål. 

  Lagringstid 

  Informationen behåller vi så länge som det behövs för att verifiera närvaron vid bolagsstämman, därefter kommer de att raderas. 

   

 • Beskrivning och syfte 

  I samband med valet av ledamöter till Skandias livbolags fullmäktige, samlar vi in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en korrekt nominerings- och omröstningsprocess och för att särskilt informera via e-post samt sms om nomineringen och röstningen.

  Typ av personuppgifter 

  Uppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, produkt i Skandia och personnummer som därefter stäms av mot Skandias röstlängd. Även uppgifter som har betydelse för att bedöma de nominerades lämplighet samlas in, varefter informationen kompletteras med fler uppgifter för de nominerade kandidater som går vidare i processen.

  Källa 

  De personuppgifter som samlas in inhämtas direkt från de röstberättigade kunderna och avser kunderna själva samt nominerade kandidater till valet.

  Skandias lagliga grund 

  Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse då Skandia har en laglig skyldighet att säkerställa att fullmäktigevalet går till i enlighet med gällande regelverk och att säkerställa en korrekt nominerings- och omröstningsprocess genom att informera kunderna om att det är dags att nominera sina kandidater eller att rösta i valet.

  Mottagare av personuppgifter 

  Skandia använder sig i detta arbete av samarbetspartners för rekryteringar för förtroendeuppdrag och kompletterande uppgifter samlas in från publika källor eller från kandidaterna själva, eller från referenser. Skandias samarbetspartners för rekryteringar för förtroendeuppdrag agerar under ett eget personuppgiftsansvar.

  Lagringstid 

  Informationen behåller vi så länge som det behövs för att sammanställa en röstlängd och säkerställa att fullmäktigevalet sker på ett korrekt sett.

   

 • Beskrivning och syfte 

  I samband med fullmäktigeval sammanställer vi statistik över valdeltagandet. 

  Typ av personuppgifter 

  Uppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, geografisk hemvist, produkt i Skandia och personnummer, uppgifter som har betydelse för att bedöma de nominerades lämplighet, samt kompletterande uppgifter för de nominerade kandidater till fullmäktige som går vidare i processen.  

  Källa 

  De personuppgifter som samlas in inhämtas direkt från de röstberättigade kunderna och avser kunderna själva samt nominerade kandidater till valet. 

  Skandias lagliga grund 

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är vårt berättigade intresse att säkerställa en fungerande röstprocess och att utveckla väl fungerande rutiner och processer i samband med fullmäktigevalen. 

  Mottagare av personuppgifter 

  Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan mottagare för detta ändamål. 

  Lagringstid 

  Informationen behåller vi så länge som det behövs för att sammanställa en röstlängd och säkerställa att fullmäktigevalet sker på ett korrekt sett. 

   

Informationen uppdaterades senast 2024-03-26