Gå till innehåll
Paraply

Så behandlar vi dina personuppgifter –  Försäkring och pension

På denna sida får du information om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i samband med våra produkter och tjänster inom försäkring och pension. Du får också information om varför vi behöver behandla personuppgifterna, varifrån vi samlar in dem, vem vi delar uppgifterna med, hur länge vi sparar dem samt när vi använder oss av automatiserade beslut och profilering.

Vi behandlar även uppgifter i andra situationer än i samband med våra produkter och tjänster, till exempel i samband med event, fullmäktigeval och bolagsstämma i Livförsäkringsbolaget Skandia och för kamerabevakning. Du hittar mer information om dessa behandlingar här. 

På vår sida med allmän information om vår personuppgiftsbehandling hittar du bland annat information om dina rättigheter och våra kontaktuppgifter.

Försäkringsprodukter

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Försäkringsaktiebolaget Skandia AB gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen. ​

Den lagliga grund som anges för behandlingen gäller för det bolag som är försäkringsgivare. För det bolag som inte är försäkringsgivare är den lagliga grunden ett berättigat intresse av att hantera ärenden i gemensamma processer.

 • Försäkrad/gruppmedlem, medförsäkrad, premieaviserad och förmånstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som gruppmedlem är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontouppgifter. Vi kan dessutom beroende på typ av gruppavtal behandla uppgifter om gruppmedlems lön, anställning, medlemskap i fackförening, medlemskap i annan förening/förbund samt uppgift om hälsa.

  De uppgifter vi behandlar om dig som medförsäkrad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation. De uppgifter som vi behandlar om dig som förmånstagare är namn och personnummer. De uppgifter som vi behandlar om dig som premieaviserad är namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, gruppföreträdaren, din arbetsgivare, fackförbund/förening, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR). Den medförsäkrades och premieaviserades uppgifter inhämtas från den försäkrade. 

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna. 

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka gruppmedlems och medförsäkrades personuppgifter till gruppföreträdaren, premiecentraler, administratörer och Skandias koncerninterna administrationsbolag, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, andra försäkringsbolag, banker samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning eller annan fordran preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som försäkrad är namn, personnummer, anställningsdatum, kontaktuppgifter samt hälsa. Vi kan dessutom beroende på typ av avtal behandla uppgifter om medlemskap i fackförening.

  De uppgifter vi behandlar om dig som förmånstagare är personnummer och namn.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din försäkring.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring till dig måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter/land

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, valcentraler, premiecentraler, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter 

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, anställningsuppgifter, kontaktuppgifter, löneuppgifter, fakturauppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter. Vi kan dessutom beroende på typ av avtal behandla uppgifter om medlemskap i fackförening. 

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, Bankgirocentralen, valcentraler och pensionskassor, andra försäkringsbolag samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera ditt försäkringsavtal rörande tjänstepension.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna administrera din tjänstepension måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera din tjänstepension kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, premieaviserad, premiecentraler, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas. 

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, löneuppgifter, fakturauppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter.

  För den som enbart är premieaviserad behandlas namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, Bankgirocentralen och försäkringsförmedlare.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera tjänstepension där du står som ägare till ett enskilt bolag eller handelsbolag.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna administrera din tjänstepension måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna. 

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera din tjänstepension kan vi komma att skicka personuppgifter till arbetsgivare, försäkringsförmedlare, premieaviserad, premiecentraler, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas. 

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Försäkrad, medförsäkrad, försäkringstagare och premieaviserad

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringsförmedlare och Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din försäkring. 

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna administrera din försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Försäkrad/arbetstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, löneuppgifter,  kontouppgifter och hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, pensionsadministratörer, Statens personadressregister (SPAR) samt myndigheter. 

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din tjänstepensionsförsäkring.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, pensionsadministratörer, stiftelseförvaltning, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Försäkrad

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, fakturauppgifter och kontouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, valcentral, andra försäkringsbolag, pensionsadministratörer och Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din  tjänstepensionsförsäkring.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandhålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring kan vi komma att skicka dina personuppgifter till valcentral, pensionsadministratörer, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Försäkrad, försäkringstagare, premieaviserad, förmånstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som försäkrad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsouppgifter. De uppgifter vi behandlar om dig som försäkringstagare är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer samt beroende på försäkringsbelopp uppgifter om årsinkomst och bostadslån.

  De uppgifter vi behandlar om dig som premieaviserad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer. De uppgifter vi behandlar om dig som förmånstagare är namn och personnummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig som försäkrad, försäkringstagare, premieaviserad, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsförmedlare, återförsäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter samt hälsouppgifter. Om du är medförsäkrad behandlar vi namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Om du är medförsäkrad samlar vi in dina uppgifter från den försäkrade.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till, premiecentraler, försäkringsförmedlare, löneadministratörer, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter samt hälsouppgifter. Om du är medförsäkrad behandlar vi namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR). Om du är medförsäkrad samlar vi in dina uppgifter från den försäkrade.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till, premiecentraler, försäkringsförmedlare, löneadministratörer, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Försäkrad, medförsäkrad

  Det finns en premiebefrielseförsäkring kopplad till flera av våra försäkringsprodukter. Den kan betala dina försäkringspremier om du blir sjuk.

  Typ av personuppgifter

  Om du har premiebefrielse kopplad till din försäkring behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter och försäkringsinformation samt hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din premiebefrielseförsäkring.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla premiebefrielseförsäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare (om denne är försäkringstagare), post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter och hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkrad, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, vårdgivare samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, vårdgivare, premieaviserade, försäkringsförmedlare, SOS International, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling för vilken Skandia är personuppgiftsansvarig. Därtill kan ytterligare behandling ske av tredje part som anlitats av Skandia och som är ansvariga för personuppgifter som behandlas inom ramen för dennes uppdrag. Läs mer under rubriken Processer här nedanför.

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare,  försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.   

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter och hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkrad, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, vårdgivare samt Statens personadressregister (SPAR).

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, vårdgivare, premieaviserade, försäkringsförmedlare, SOS International, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare,  försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Erbjudanden

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Försäkringsaktiebolaget Skandia AB gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen. ​

Den lagliga grund som anges för behandlingen gäller för det bolag som är försäkringsgivare. För det bolag som inte är försäkringsgivare är den lagliga grunden ett berättigat intresse av att hantera ärenden i gemensamma processer.

 • Personuppgiftsansvarig är det bolag som är försäkringsgivaren för respektive ingående försäkring. Detta är antingen Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083. Båda har adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

  Om du omfattas av avtalet Chefspension med Hälsa, behandlas dina personuppgifter i enlighet med de ingående spar- och riskförsäkringar som avtalet omfattar samt process för medicinsk riskbedömning. Det inkluderar typ av personuppgifter, laglig grund, källa, delning och gallring. Se beskrivning under respektive produkt eller process.

  För Chefspension med Hälsa tillkommer i vissa fall specifik behandling av personuppgifter från hälsokontroll som vid behov inhämtas från vårdgivaren. Skandia inhämtar ej uppgifter om dig om du genomför den frivilliga hälsokontrollen som ej är nödvändig enligt avtal. Skandia kan dock komma att inhämta dessa uppgifter i ett senare skede om villkoren för krav på hälsokontroll uppfylls enligt avtalet. Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter I hälsokontrollen är att vi har rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen samt försäkringsdistributionslagen. Känsliga personuppgifter behandlas för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Personuppgiftsansvarig är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948 med adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

  Om du omfattas av avtalet för Inflyttserbjudande, behandlas dina personuppgifter i enlighet med de ingående spar- och riskförsäkringar samt bankprodukter som avtalet omfattar. Det inkluderar personuppgiftsansvarig, typ av personuppgifter, laglig grund, källa, delning och gallring. Se beskrivning under respektive produkt samt process för inflyttning av pension.

  För Inflyttserbjudande tillkommer specifik process som inkluderar delning av nödvändiga personuppgifter mellan Skandias koncernbolag. Laglig grund för denna process är att fullgöra vårt avtal med dig för Inflyttserbjudandet.

Processer

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Försäkringsaktiebolaget Skandia AB gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen. ​

Den lagliga grund som anges för behandlingen gäller för det bolag som är försäkringsgivare. För det bolag som inte är försäkringsgivare är den lagliga grunden ett berättigat intresse av att hantera ärenden i gemensamma processer.

 • Gäller för försäkrad och medförsäkrad.

  Beskrivning och syfte

  Skandias riskförsäkringar, till exempel livförsäkring, sjukförsäkring, premiebefrielse och vårdsförsäkring, gäller om du som försäkrad, medförsäkrad eller försäkringstagare avlider, blir sjuk eller är i behov av vård. Dessa händelser är kopplade till ditt hälsotillstånd som försäkrad. Skandia är därför skyldiga att göra en medicinsk riskbedömning innan riskförsäkring kan tecknas.

  Även vid tillägg av efterlevandeskydd och återbetalningsskydd på en sparförsäkring, till exempel en tjänstepension, samt vid begäran om flytt av försäkringskapital behöver Skandia genomföra medicinsk riskbedömning. Skälet är att Skandia har skyldighet att skydda de försäkrade inom samma försäkringskollektiv från att gå miste om de arvsvinster som de har rätt till vid annan försäkrads dödsfall.

  I de flesta fall är det tillräckligt med din försäkran om att du är fullt arbetsför. I vissa fall behöver du även lämna in en hälsodeklaration, och mer sällan behöver Skandia inhämta ytterligare hälsoinformation, inklusive när läkarutlåtande är nödvändigt.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter samt hälsouppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter huvudsakligen från dig, försäkringstagaren (t.ex. din arbetsgivare) eller försäkringsförmedlare. Vi hämtar även in uppgifter från Statens personadressregister (SPAR).
  I vissa fall behöver vi hämta in uppgifter från vårdgivare eller annan vårdinrättning, Försäkringskassan eller annat försäkringsbolag samt journalarkiv.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har en rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen samt försäkringsdistributionslagen. Känsliga personuppgifter behandlas för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna göra en medicinsk riskbedömning kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsmedicinska rådgivare samt återförsäkringsbolag.

  Lagringstid

  Om försäkringen tecknas, behåller vi dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10+1 år). För försäkringar som inte beviljats/tecknats sparas uppgifterna till dess alla rättsliga anspråk upphört med anledning av ansökan.

  Automatiserat beslutsfattande

  Du kan lämna ditt samtycke till att din ansökan kan komma att godkännas genom ett automatiserat beslut, utan inblandning av en människa. Om din ansökan godkänns kommer det automatiserade beslutet att grunda sig på de uppgifter du har lämnat till oss i din hälsodeklaration och de hälsouppgifter som vi sedan tidigare har om dig hos oss, till exempel tidigare sjukdoms- och skadehistorik.

   

 • Inklusive Hälsoslussen.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto, hälsouppgifter samt övriga uppgifter som du lämnar vid skaderegleringen.

  Vi kan dessutom beroende på försäkringsprodukt och typ av skadeärende behandla uppgifter om din anställning, lön och ersättning från andra försäkringar.

  Källa 

  Vi samlar in dina uppgifter från dig som försäkrad, försäkringstagaren och Statens personadressregister (SPAR). Vi kan dessutom beroende på försäkringsprodukt och typ av skadeärende få uppgifter från vårdnadshavare, fullmaktshavare, god man, dödsbo, vårdgivare,  leverantörer av vårdboknings- och vårdplaneringstjänster,  SOS International, andra försäkringsbolag och försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR*) samt myndigheter.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning. Vi behandlar också personuppgifter för att ta fram statistik i syfte att förbättra försäkringsprodukter och skadereglering. Vi behandlar dessutom personuppgifter för att upptäcka och förhindra oklara försäkringsfall.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Sådana uppgifter är frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning kan vi komma att skicka dina personuppgifter till vårdgivare, leverantör av vårdbokningstjänst, leverantör av vårdplaneringstjänst, SOS International, försäkringsmedicinska rådgivare, god man, vårdnadshavare, fullmaktshavare och dödsbo. Vi kan dessutom beroende på typ av försäkring och skadeärende komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR*), andra försäkringsbolag, återförsäkringsbolag**, premiecentral, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Personförsäkringsnämnden samt myndigheter.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till  försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.  

  Skandia har anlitat vårdgivarna Sophiahemmet Rehab Center och Medhelp för tillhandahållandet av vårdrådgivning inom ramen för Skandias vårdförsäkring. Sophiahemmet Rehab Center och Medhelp är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom ramen för deras respektive uppdrag. För mer information om Sophiahemmet Rehab Centers behandling av personuppgifter, läs mer på sophiahemmetrehabcenter.se. För mer information om Medhelps behandling av personuppgifter, läs mer på medhelp.se.

  *GSR innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

  Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

  **Skandia samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Skandia kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. För mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter, läs mer på hannover-re.com.

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto samt familjeförhållande.

  Källa

  Vi hämtar in uppgifter om dig från dig själv, den försäkrade, försäkringstagaren, vårdnadshavare, god man, Skatteverket, Valcentral, samt från dödsboet.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna bedöma och reglera din rätt till utfallande försäkringsbelopp.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna bedöma och reglera din rätt till utfallande försäkringsbelopp måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar om dig.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till den försäkrades dödsbo, dödsbodelägare, övriga förmånstagare, god man, fullmaktshavare, vårdnadshavare, Överförmyndarnämnden och Länsstyrelsen.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Försäkrad, försäkringstagare

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn och personnummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning kan vi komma att skicka dina uppgifter till försäkringsförmedlare.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi behandlar dina personuppgifter nät vi gör periodiska bearbetningar för att beräkna och redovisa aktuellt värde för kapitalet på din försäkring. Behandlingen inkluderar att beräkna din skatt som vi rapporterar till Skatteverket. Vi framställer även årsbesked och kontrolluppgift till dig.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar är namn, kontaktinformation, avtalsuppgifter, personnummer och finansiella uppgifter.

  Källa

  Vi använder de uppgifter vi har om dig och som vi inhämtat när försäkringen tecknats samt i löpande administration. Vi inhämtar dessutom uppgifter om eventuell skattetabell och jämkning från Skatteverket i de fall du meddelat det till oss.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har en rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen och skatteförfarandelagen.

  Mottagare av personuppgifter

  Vi skickar dina personuppgifter till Skatteverket för att rapportera din skatt.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10+1 år).

 • Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig för att beräkna försäkringspremie är avtalsuppgifter, lön, uppgift om du är sjukskriven samt intressentnummer (vårt kundnummer för dig).

  De uppgifter vi behandlar för dig när vi fakturerar är namn, födelsedatum, din försäkringspremie samt uppgift om premien betalas av din premiebefrielseförsäkring. I de fall elektroniskt utbyte av fakturaspecifikation sker enligt standarden Svensk Livfaktura behandlar vi även ditt personnummer.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, t.ex. din arbetsgivare eller dina arbetsgivares administrativa samarbetspartner, förmedlare, premiecentral, Skatteverket och Försäkringskassan.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att beräkna och fakturera försäkringspremie för dina försäkringar.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna beräkna och fakturera försäkringspremie måste vi behandla samtliga uppgifter vi anger här.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen och bokföringslagen.

  Mottagare av personuppgifter

  Dina uppgifter som finns i fakturaspecifikationen skickas till försäkringstagaren, t.ex. din arbetsgivare eller annan part i rollen som premieaviserad, förmedlare och premiecentral. I vissa fall skickar vi även dina personuppgifter till myndigheter enligt gällande regelverk.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10+1 år). Om en faktura för ny försäkring inte blir betald kan det leda till att annulationsprocess inleds för berörd försäkring och personuppgifterna kommer då att lagras i 9 månader.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi behandlar personuppgifter för dig som försäkrad eller förmånstagare när vi förbereder och skickar inledande information till dig samt inhämtar uppgifter från dig för de val du har möjlighet att göra vid utbetalning från aktuell försäkring. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kontrollera och beräkna det utbetalningsbelopp som du är berättigad till, avisera din utbetalning och genomföra utbetalningen. Därefter genomför vi lagstadgad betalning av skatt och rapportering till Skatteverket.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig för utbetalning är namn, personnummer, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, skatteuppgifter, utbetalningsbelopp samt utbetalningsuppgifter inklusive bankkontonummer dit utbetalning ska ske.

  Källa

  Vi samlar in uppgifterna från dig, från försäkringstagaren (t.ex. din arbetsgivare), och eventuell annan legal företrädare samt Skatteverket. Om du är bosatt i utlandet kan vi behöva inhämta levnadsintyg från Försäkringskassan. För att kontrollera korrekt utbetalningskonto kan vi komma att inhämta uppgifter från Skandiabanken eller andra banker.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen, bokföringslagen samt inkomstskattelagen.

  Mottagare av personuppgifter

  För att genomföra utbetalningen skickas utbetalningsuppgifter, inklusive bankkonto och utbetalningsbelopp till bank. Vi skickar kontrolluppgift för utbetalningen till Skatteverket när det krävs.

  Lagringstid

  Vi behåller uppgifterna om din utbetalning under försäkringstiden, vilket inkluderar utbetalningstiden, och därefter till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10+1 år).

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

 • Beskrivning och syfte

  Om ett klagomål inkommer till Skandia har vi en skyldighet att utreda och besvara klagomålet.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att: 
   
  ha ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma om du har behov av någon förändring i form av t.ex. ändrat riskförsäkringsskydd. 
   
  kunna säkerställa att vår rekommendation är lämplig för dig utifrån din individuella situation. 
   
  säkerställa att du har tillräcklig kunskap för att förstå innebörden av de rekommendationer som vi lämnar till dig och vilken konsekvens de innebär för dig om du skulle välja att följa rekommendationerna. 
  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är de uppgifter som: 

  1. du lämnat till oss inför och/eller i samband med ett rådgivningsmöte (t.ex. familjesituation, lön, eventuella bolån m.m.), 
  2. framgår av ditt eventuella engagemang i Skandia (t.ex. värde och innehav i en kapitalförsäkring),  
  3. vi får tillgång till genom att du skrivit under en informationsfullmakt (t.ex. värde och innehav i en kapitalförsäkring som du tecknat i ett annat bolag). 

  Observera att ovanstående information aldrig omfattar information om ditt eventuellt nyttjande av riskförsäkringar. 

  Källa

  Vi har erhållit dina uppgifter antingen direkt från dig eller via en informationsfullmakt. 

  Skandias lagliga grund

  Rättslig förpliktelse enligt försäkringsdistributionslagen med tillhörande kompletterande regelverk från EU och Finansinspektionen som innebär krav på Skandia att samla in tillräcklig information om din individuella situation för att kunna lämna lämpliga rekommendationer om eventuell förändring av dina placeringar och/eller riskförsäkringsskydd. 

  Mottagare av personuppgifter

  Vi delar inte dina personuppgifter för detta syfte med något annat bolag. 

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under den tiden som du har rätt att framföra ett klagomål på rådgivningen (maximalt 10 + 1 år). 

  Automatiserat beslutsfattande

   Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

   

 • Beskrivning och syfte

  Under vissa förutsättningar har du möjlighet att flytta ditt försäkringskapital till Skandia från ditt nuvarande försäkringsbolag eller från Skandia till ett annat försäkringsbolag. Flyttprocessen inkluderar att flera parter behöver godkänna och signera underlagen för flytt, inklusive försäkringstagaren, som ofta är din tidigare eller nuvarande arbetsgivare, samt avsändande och mottagande försäkringsbolag. När alla godkännanden är klara kan flytten av försäkringskapitalet ske.

  I de fall försäkringen som ska flyttas ut från Skandia helt eller delvis saknar efterlevandeskydd samt i de fall försäkringen som ska flyttas in till Skandia ska inkludera efterlevandeskydd, kan Skandia behöva göra en hälsoprövning. Se mer information i avsnittet Medicinsk riskbedömning.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter huvudsakligen från dig, försäkringstagaren (till exempel din arbetsgivare) eller försäkringsförmedlare samt från avsändande eller mottagande försäkringsbolag, och från valcentral när flytten initierats därifrån. Vi hämtar även in uppgifter från Statens personadressregister (SPAR).

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi har en rättslig förpliktelse enligt försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen samt försäkringsdistributionslagen.

  Mottagare av personuppgifter

  För att genomföra flyttuppdraget behöver vi skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, valcentraler, premiecentraler, försäkringsförmedlare, samt avsändande eller mottagande försäkringsbolag. För att genomföra utbetalningen skickas utbetalningsuppgifter, inklusive bankkonto och utbetalningsbelopp till bank.

  Lagringstid

  Vi behåller uppgifterna under försäkringstiden och därefter till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas (10+1 år). För påbörjad inflytt som ej beviljats/fullföljs sparas uppgifterna till dess alla rättsliga anspråk upphört med anledning av ansökan.

   

Regelefterlevnad och rättsliga anspråk

Om inget annat anges under respektive behandling nedan är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Försäkringsaktiebolaget Skandia AB gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen. ​

Den lagliga grund som anges för behandlingen gäller för det bolag som är försäkringsgivare. För det bolag som inte är försäkringsgivare är den lagliga grunden ett berättigat intresse av att hantera ärenden i gemensamma processer.

 • Beskrivning och syfte

  Vi är enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att behandla uppgifter om våra kunder. Syftet är att motverka kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. Vi ställer därför frågor till dig när du vill bli kund hos oss eller utföra vissa ärenden.

  Läs mer om hur vi arbetar för att uppfylla lagen om penningtvätt och kundkännedom

  Typ av personuppgifter

  Uppgifterna vi behandlar har dels med kundkännedom att göra, till exempel uppgifter om anledningen till att du vill använda våra tjänster och produkter, verklig huvudman i företag och person i politiskt utsatt ställning, dels information om misstänkta transaktioner. Vi samlar även in tekniska data som IP-nummer och enhetsidentifikatorer när du besöker vår webbplats.

  Källa

  Uppgifterna samlar vi in från dig samt genom så kallade cookies när du besöker vår webbplats eller använder våra digitala tjänster.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, samt vårt berättigade intresse av att motverka bedrägerier förebygga och förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för finansiell brottslighet.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det blir nödvändigt kan uppgifterna lämnas vidare till rättsvårdande myndigheter.

  Lagringstid

  Informationen behåller vi i fem år efter att kundförhållandet upphört. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får Skandia behålla informationen upp till tio år. Om du inte blir kund behåller vi uppgifterna under fem år från att vi tog emot dem.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi är enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att behandla uppgifter om våra kunder. Syftet är att motverka kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. Vi ställer därför frågor till dig när du vill bli kund hos oss eller utföra vissa ärenden.

  I vissa fall behöver vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt en rad andra lagar, författningar eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara för att: 
   
  • kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, eller andra myndigheter 
  • uppfylla lagstiftning som har att göra med riskhantering, exempelvis kan personuppgifter behandlas för att kvalitetsbedöma krediter för kapitaltäckningsändamål 
  • uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med så kallade betaltjänster, exempelvis kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter om en kund till en så kallad tredjepartsleverantör som kunden ingått ett avtal med om tjänster för kontoinformation eller betalningsinitiering 
  • uppfylla krav enligt bokföringslagstiftning 
  • uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med värdepappersrörelse. 
  Typ av personuppgifter
  Personuppgifterna som vi behandlar är bland annat beroende av vilka produkter och tjänster du har hos oss. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller någon annans räkning i samband med att du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring. Det kan också vara uppgifter som du lämnar under den tid du är kund hos oss, vilket även inkluderar uppgifter om kontakter mellan dig och oss. 
   
  Ibland hämtar vi information från andra källor, exempelvis arbetsgivare, myndigheter, vårdgivare och adressregister. 
   
  Källa

  Uppgifterna vi behandlar är främst uppgifter vi samlat in från dig, men även i vissa fall från myndigheter och offentligt tillgängliga register.

  Skandias lagliga grund

  Laglig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse att följa tillämpliga lagar och myndighetsbeslut.

  Mottagare av personuppgifter

  Vi kan i vissa fall vara skyldiga att dela dina uppgifter med exempelvis myndigheter, parter i betalningssystem eller i andra situationer där det krävs av oss enligt lag eller rättslig process.

   

 • Beskrivning och syfte

  Vi använder dina personuppgifter för att hantera inkassoärenden och rättsliga anspråk som relaterar till våra kundrelationer.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss, uppgifter som genererats hos Skandia i kundförhållandet, såsom t.ex. betalningshistorik, samt kompletterande information från t.ex. offentligt tillgängliga källor eller externa tjänster som kreditupplysningar.

  Källa

  Uppgifterna vi behandlar är främst uppgifter vi samlat in från dig, men även i vissa fall från myndigheter och offentligt tillgängliga register.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig och genomdriva våra krav och andra rättsliga anspråk som rör avtalen.

  Mottagare av personuppgifter

  Vid inkassoärenden lämnas uppgifterna vidare till vårt inkassoombud som blir personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

   

Fondförvaltning

Skandia Fonder AB är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen nedan.

 • Kunder, ställföreträdare för kunder, verkliga huvudmän.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig  är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information, avtalsinformation och information om kundkännedom. 

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig själv. För dig som kund kan vi även samla in uppgifter från folkbokföringen och för dig som ställföreträdare, företrädare eller verklig huvudman kan vi även samla in information från kunden.

  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera avtalet med våra kunder i Skandia Fonder.

  Krävs eller frivilligt?

  För att kunna administrera avtalet måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.

  Skandias lagliga grund

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter som kund är att fullgöra vårt avtal med dig. Vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig som ställföreträdare motiverar behandlingen av dina kontaktuppgifter.

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera avtalet kan vi komma att skicka dina uppgifter som kund till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och banker.

  Därutöver kan vi även komma att skicka dina uppgifter till post- och meddelandeförmedlare och till våra leverantörer inom säkerhets- och IT-lösningar, vilka även är mottagare för dig som ställföreträdare eller verklig huvudman, i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.

  Lagringstid

  Vi behåller dina uppgifter under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.

  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

   

Informationen uppdaterades senast 2024-03-07