Gå till innehåll

Bolagsstämma 2022

Skandias ordinarie bolagsstämma 2022 hölls på Skandias huvudkontor i Stockholm kl. 16.00 den 4 maj 2022.

Så kan du påverka

På bolagsstämman kan du

  • få ditt ärende behandlat (då måste du skicka in en begäran på förhand)
  • ställa frågor till styrelsen och till vd

För att få ett ärende behandlat som hör till bolagsstämmans befogenhet vid den ordinarie bolagsstämman ska en skriftlig begäran till styrelsen inkomma senast den 9 mars 2022.

Det är bara fullmäktige som har rösträtt på stämman. Delägare och andra röstberättigade till fullmäktigeval har rätt att anmäla sig och närvara vid stämman samt få ett ärende behandlat på stämman. Rätten att få ett ärende behandlat gäller frågor som kan bli föremål för beslut av bolagsstämman. Begäran ska innehålla den röstberättigades namn eller firmanamn, personnummer eller organisationsnummer och e-postadress. Begäran ska också innehålla en beskrivning av det ärende som begäran gäller med angivande av det beslut som det yrkas att ordinarie bolagsstämma ska fatta och skälen till yrkandet. Om skriftliga handlingar åberopas bör de lämnas in samtidigt som begäran.