Gå till innehåll

43 procent återbäringsränta i Skandia Liv i september

Den 3–6 september höjde vi återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital – den fjärde kraftiga höjningen sedan i februari i år. Med den tillfälliga höjningen – den fjärde i ordningen 2021 – gjordes en preliminär fördelning på 14 miljarder till våra sparare under månaden. Det motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta på 43 procent under september.

Två ballonger

Den tillfälliga höjningen beror på att vår kapitalförvaltning gått mycket bra. 

– Vi gjorde ett starkt första halvår och levererade högst avkastning bland jämförbara livbolag. Det är ett styrkebesked och visar att vår traditionella försäkring är ett av de starkaste erbjudandena på marknaden, säger vår koncernchef Frans Lindelöw.  

Rättvisa mellan spararna

Värdet på kundernas försäkringskapital från den 1 september växer med cirka 3 procent (före avdrag för skatt och avgift) under månaden. Under årets första nio månader har vi därmed fördelat cirka 12,5 procent i återbäringsränta (före avdrag för skatt och avgift) till kundernas försäkringskapital. 

Anledningen till att vi kan välja att höja återbäringsräntan tillfälligt vid en hög KKG har att göra med rättvisa. Höjningen görs för att de sparare som varit med och byggt upp överskottet ska vara de som får del av det.

Efter den tillfälliga höjningen återgick återbäringsräntan till 5 procent från och med den 7 september. 

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Fakta: Frågor & svar

Varför görs en tillfällig höjning? 

Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad* och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt under september. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av en fortsatt stark utveckling på marknaderna i kombination med framgångsrik kapitalförvaltning. 

Vilka kunder omfattas av höjningen? 

Sparare med traditionell försäkring och en försäkringstid på minst fem år omfattas. Det är inbetalningar som gjorts före den 4 september som har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 4 september är återbäringsräntan 5 %. Försäkringar i vårt tjänstepensionsprogram där försäkringstiden uppgår till max 59 månader (kort försäkringstid) omfattas inte av höjningen.

Gjordes inte liknande höjningar både i februari, april och juni? 

Jo, vi gjorde tillfälliga höjningar av återbäringsräntan 6-7 februari, 1-5 april samt 5-6 juni. Det innebar att vi med de tillfälliga höjningarna fördelade 7 miljarder under februari, 16 miljarder under april och 8 miljarder under juni till våra kunder. Under årets första nio månader har vi fördelat 12,5 procent i återbäringsränta (före avdrag för skatt och avgift) till kundernas försäkringskapita, dvs. kundens försäkringskapital har vuxit med 12,5 % (före avdrag för skatt och avgift och utan hänsyn till premier och riskkostnader) under årets första 9 månader. 

Hur påverkas kapitalet på årsbasis? 

Det är först i slutet av året som du som sparare vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2021 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Men självklart kommer de tillfälliga höjningarna i februari, april, juni och september – utslaget på helåret – att bidra positivt till kapitalet på årsbasis.    

När syns resultatet av den tillfälliga höjningen 3-6 september? 

Eftersom vi har gjort en tillfällig höjning av återbäringsräntan under fyra dagar så syns effekten av de fyra dagarnas återbäringsränta i försäkringskapitalet beräknat per 7 september. Om man vill se effekten av 3,0 % (dvs. hela månaden) så måste man se värdet per 1 oktober. I inloggat läge på skandia.se visas försäkringskapitalet på två ställen: På ”Översikten” sker uppdatering en gång per månad. Månadens uppdatering är gjord innan den tillfälliga höjningen. Det innebär att det först är i oktober månad som effekten av höjningen syns här.  

Hur fungerar återbäringsränta? 

Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 5,7 procent årligen under de senaste fem åren (2016-2020). 

Hur kan jag välja traditionell förvaltning för mitt långsiktiga sparande? 

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.    

Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.    

* Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.