Gå till innehåll

Stor osäkerhet skapar global oro

Mer än 200 000 människor har smittats världen över av COVID-19 och ett stort antal människor har hittills fått sätta livet till. Det är helt säkert att världsekonomin kommer att infinna sig i en lågkonjunktur i vår, däremot är det fortfarande osäkert vilka långsiktiga konsekvenser viruset kommer att få på ekonomin.

Marknad i Kina
I och med coronavirusets utbrott förlängde de kinesiska myndigheterna nyårsledigheten så att barn och vuxna fick stanna hemma istället för att återgå till skola och arbete.

Snabb spridning

Hittills har mer än 200 000 människor infekterats världen över och tusentals människor har fått sätta livet till. Staden Wuhan i provinsen Hubei som är virusets epidemicentrum sattes i karantän och resandet, både inrikes i Kina men även till och från Kina, minskade dramatiskt. De kinesiska myndigheterna förlängde nyårsledigheten och många barn fick inte gå tillbaka till sina skolor och föräldrarna fick inte gå till arbetet. Under de senaste veckorna har smittan spridits världen över och i skrivande stund har allt fler länder infört både karantän och andra radikala insatser för att försöka förhindra spridningen av viruset. De positiva nyheterna är att antalet smittade i Kina nu minskar för varje dag som går. Värre är det för länder utanför Kina där virusspridningen är både snabb och stor.

Att fabriker håller stängt får konsekvenser för den kinesiska ekonomin. Fram till andra halvan av februari var marknaden optimistisk och börserna steg till nya rekordnivåer. Men under den sista veckan i februari tog pessimis­men över och världens börser föll kraftigt. Nedgångarna har fortsatt och eskalerat under mars månad. Den allmänna oron som finns på de finansiella marknaderna har börjat synas i siffror kring den riktiga eko­nomin, både i Kina och i andra delar av världen. Effekterna av coronaviruset har satt stopp för den ekonomiska utvecklingen och därför behöver vi vara beredda på att statistiken framöver kommer att vara mycket svag.

Kortsiktig försvagning, men vad händer på längre sikt?

Att Kinas ekonomi har drabbats, till exempel i termer av minskad kon­sumtion då det kinesiska nyårsfirandet är förknippad med mycket konsumtion och resande är lätt att förstå. För att motverka de negativa effekterna har de kinesiska makthavarna försökt att stötta ekonomin med olika stödåtgärder. En minskad efterfrågan i Kina har stöttats främst med hjälp av olika typer av penningpolitiska åtgärder. Även andra länder har vidtagit stora stödåtgärder för att hjälpa ekonomierna och den amerikanska centralbanken har med väldigt kort varsel slaktat räntan med totalt 150 punkter till följd av virusoron.

För att försöka förutspå var världsekonomin, och möjligen finansmarknaderna, tar vägen framöver så görs det ofta jämförelser med tidigare virus­utbrott. År 2003 drabbades världen av ett annat coronavirus, nämligen SARS, som krävde knappa tusen döda. Konse­kvenserna för ekonomin vid det tillfället var inte så stora. En kortsiktig nedgång på världens produktion åtföljdes av en uppgång och den långsiktiga tillväxtpotentialen påverkades inte nämnvärt.

Virusutbrottet får i första hand stora konsekvenser i termer av mänskligt lidande och under de närmaste månaderna kommer världsekonomin också att ta stryk. Idag är dock farhågan större för att coronaviruset kan tänkas få långsiktiga konsekvenser för världsekonomin. Detta på grund av att Kina är en viktigare och större aktör i världsekonomin idag jäm­fört med i början av seklet, men även på grund av att Kina har en större roll i de internationella varukedjorna. Om Kina framöver, av någon anledning, inte får sälja vissa typer av varor så kommer även andra länder att påverkas, eftersom komponenterna som länderna producerar till slutprodukten inte kommer att kunna säljas till Kina. Detta på grund av att landet inte kommer att ha ett behov av de inputvarorna i förädlingsprocessen.

Sverige som är en liten öppen ekonomi kommer att påverkas om världsekonomin tar stryk. Även om Kina inte tillhör de större exportmarknaderna för Sverige så kommer landet ändå att påverkas negativt, och eventuella negativa utbudschocker är inte så lätta att motverka.

Placeringsutsikter_mars 2020_Corona_1.png

Placeringsutsikter_mars 2020_Corona_2.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar