Gå till innehåll
Många röda äpplen

Fondförvaltning

Skandias fondbolag erbjuder både ränte- och blandfonder samt aktiva och indexnära aktiefonder. I vår förvaltning utgår vi från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har sedan länge analyserat och agerat på hur de företag vi investerar i beaktar klimat, arbetsvillkor och affärsetik mm.

Skandias fondbolag främjar miljörelaterade eller sociala hållbarhetsegenskaper samt praxis om god bolagsstyrning. Vår policy för ägarstyrning ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort och påverka investeringar. I vår riskbedömning analyseras, värderas och hanteras hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. Vi utvecklar löpande vår policy för ansvarsfulla investeringar i ett antal ställningstaganden som är vägledande i dialog med bolag och i vårt interna arbete.

Bolagspåverkan

Vi investerar ansvarsfullt

Vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i våra investeringar. Bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller en affärsidé som främjar hållbar utveckling väljs in, särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa. Om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i första hand att påverka. Omfattning och resultat av påverkansarbetet redogörs för i Skandias bolagspåverkan. Om våra påverkansaktiviteter inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder. Vi väljer också bort investeringar i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi investerar inte heller i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd. Uteslutna bolag och stater.

Vattenkanna och växter

Vi bidrar till klimatomställningen

Skandias fondbolag bidrar till att motverka klimatförändringarna och begränsa dess effekter i enlighet med Parisavtalet. Som en del av vårt påverkansarbete för vi dialog med bolag som står för stora delar av aktieportföljens växthusgasutsläpp. Syftet är att påverka bolagen att anta vetenskapligt baserade mål för att succesivt minska sina utsläpp och kunna nå nettonoll-utsläpp per 2050. I tillägg mäter vi och analyserar regelbundet andelen bolag i vår totala aktieportfölj som har satt mål enligt SBTi.

Utökade hållbarhetskriterier för våra egna fonder med hållbarhetsfokus

Cirka två tredjedelar av våra egna fonder har hållbarhetsfokus. I fonder med hållbarhetsfokus är hållbarhetsfaktorer avgörande vid val av investeringar. Alla tilltänkta investeringar genomgår en hållbarhetsanalys och de med starkare hållbarhetsprofil har företräde och premieras.

Utöver de vanliga exkluderingarna som gäller alla fonder, utesluts investeringar inom nedan sektorer i fonder med hållbarhetsfokus.

  • Bolag vars omsättning till 5 procent eller mer kommer från produktion eller utveckling av konventionella vapen samt bolag vars omsättning till 25 procent eller mer kommer från produktion eller utveckling av produkter/tjänster med militär tillämpning.

  • Bolag vars omsättning till 5 procent eller mer kommer från utvinning, raffinering eller kraftgenerering av fossila bränslen (definierat som kol, olja, gas) samt bolag vars omsättning till 50 procent eller mer kommer från stödjande teknologi och tjänster till utvinning av fossila bränslen.

    Avvikelse från uteslutna investeringar för fossila bränslen kan accepteras om ett bolag uppfyller våra kriterier för omställningsbolag. Omställningsbolag avser att bolaget har ett tydligt åtagande i linje med en global uppvärmning på högst 2 grader, bolagets energimix består till stor del av förnybara källor eller att koldioxidintensiteten är linjerad med Parisavtalets klimatscenarier.

Ställningstaganden

Vi tar ställning i specifika frågor:

- Miljö & klimat

- Mänskliga rättigheter

- Arbetsvillkor

- Affärsetik

- Särskilda sektorer: Råvaror med hög avskogningsrisk, Fossila bränslen, Alkohol, Cannabis, Tobak, Kommersiell spelverksamhet, Försvarsindustri

- Statsobligationer

- Övrigt: Kärnkraft, Kryptovalutor, Antimikrobiell resistens, Djurskydd, Pornografi

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss