Gå till innehåll

Fondförvaltning

Vi erbjuder ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder samt hållbara fonder. Att agera ansvarsfullt som företrädare för andelsägarna är en viktig del av uppdraget. Vårt arbete intensifieras nu för att arbeta fram ett relevant utbud av fonder med särskilda hållbarhetskriterier och på så sätt öka andelen hållbara fonder.

Vi anser att hållbarhetsfaktorer kan utgöra både finansiella risker som möjligheter. Vår strävan är att de bolag som vi har ägarintressen i ska kunna hantera riskerna och möjligheterna med ett hållbart värdeskapande och ansvarsfullt företagande. På så sätt kan bolagen bidra till god avkastning.

Väljer in

Vi arbetar med att integrera hållbarhetsaspekter i alla fonder. Dessutom erbjuder vi tre Svanenmärkta fonder där alla bolag har genomgått en hållbarhetsanalys. Bolag med ett starkt hållbarhetsarbete eller affärsidé som främjar hållbar utveckling väljs in, särskilt bolag som arbetar för miljö och hälsa.

De Svanenmärkta fonderna väljer även bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierade grödor. Vidare iakttar fonderna stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

Påverkar

Vi investerar i ett stort antal bolag, både i Sverige och utomlands. Som en del i vår ägarstyrning bedriver vi påverkan mot de bolag som vi har ägarintressen i. Påverkansaktiviteterna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Målet är att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen och att förebygga negativa konsekvenser för människor och miljö.

Vi granskar och analyserar bolag som vi har innehav i för att bedöma om de skapar avkastning på ett ansvarsfullt vis och i vilken mån de kan påverkas i en sådan riktning. En viktig utgångspunkt är våra ställningstaganden inom olika hållbarhetsområden.

Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Fördjupa dig i vårt påverkansarbete

Vårt påverkansarbete omfattar flera typer av aktiviteter.

• Reaktiv påverkan i de fall vi identifierat brister i ett bolags hållbarhetsarbete, t ex i form av en incident.

• Proaktiv påverkan i de fall vi identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags hållbarhetsarbete eller som en del i vår bolagsanalys. Vi prioriterar de bolag där vi är större ägare för proaktiv påverkan.

Tematisk påverkan är en form av proaktiv påverkan där flera bolag adresseras samtidigt inom områden som vi bedömt som särskilt viktiga, till exempel klimat, hälsa eller främjande av FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar.

Med andra ord är inte alla dialoger och ägarstyrningskontakter ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare. En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korruption. Genom att vi ställer frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. Vi kan på så vis bidra till att främja en hållbar utveckling.

Väljer bort

Vi direktinvesterar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja. Vi investerar inte heller i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd på en central nivå.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss