Gå till innehåll

Börsutsikterna utmanas av höga värderingar

Börsoptimismen spirar och mycket pekar på att vi befinner oss i början av en ny konjunkturcykel där aktier tenderar att utvecklas starkt. Samtidigt dämpar de höga värderingarna vår entusiasm. Som sparare behöver man därför ha rimliga förväntningar på avkastningen.

Hög tillväxt väntar – men mycket redan inprisat

Det främsta argumentet för börsen just nu är förmodligen den tillväxtrekyl som ligger framför oss, och som förhoppningsvis är början på en ny konjunkturcykel. I tider av god tillväxt tenderar aktier att utvecklas starkt. Men som sparare behöver man fundera ett extra varv. I och med de kraftiga börsuppgångarna i fjol har mycket av de förbättrade utsikterna för i år redan prisats in i börskurserna. Till exempel har ett globalt börsindex stigit omkring 18 procent mätt i lokala valutor under de senaste 12 månaderna, vilket alltså inkluderar börsraset förra våren. En tvåsiffrig börsuppgång under en period när global BNP krympte påtagligt, innebär att vi gick in i det nya året med historiskt höga aktievärderingar. Företagsvinsterna har därmed mycket att ta igen i år. Vi må vara i ett ekonomiskt gynnsamt läge för bolagsvinsterna under året, men det är alltså i hög grad redan intecknat i aktiekurserna i och med de höga värderingarna.

Placeringsutsikter feb 2021_portfölj_börsutveckling.png

Stigande räntor är en risk

Vi anser visserligen att nivån på vad som får anses vara en normal värdering på aktier är högre nu än tidigare. En anledning är centralbankernas agerande – i synnerhet under krisförloppet i fjol. De visade då tydligt att de var beredda att ta till extrema åtgärder för att förhindra en finanskris. Det bör påverka riskpremien och på så sätt motivera högre värderingar.

En annan anledning är att räntorna har blivit strukturellt lägre. Lägre räntor behöver inte leda till högre värderingar ifall de är ett symptom på att tillväxtutsikterna har försämrats. Här är emellertid vår uppfattning att nedgången i reala långräntor under förra året snarare berodde på penningpolitisk kreativitet än en kollaps för den långsiktiga tillväxtpotentialen i ekonomin. När räntorna sjönk utan att tillväxtutsikterna försämrades, ökade acceptansen för högre värderingar, vilket blir raketbränsle för börsen.

Placeringsutsikter feb 2021_portfölj_USA.png

Men på motsvarande sätt finns det också en risk att marknaden inte skulle tolka stigande realränta nu som ett tecken på bättre tillväxt utan snarare som en finansiell åtstramning. I så fall skulle stigande räntor alltså innebära press på börsen. Räntorna är fortfarande låga, men i USA har de stigit under de senaste månaderna och tagit igen ungefär halva nedgången från förra våren. Hittills har det fungerat bra, men en brantare och aggressivare ränteuppgång är något helt annat. Var smärtgränsen går vet vi inte, men i slutet av februari såg vi tecken på att aktiemarknaden – i synnerhet de högvärderade teknikbolagen – började reagera på den fortsatta ränteuppgången. Detta trots att realräntorna fortfarande är negativa.

Vår bedömning är att centralbankerna endast kommer tillåta räntorna att stiga i den takt som marknaden accepterar eftersom de inte vill äventyra finansiell stabilitet. Hittills har det varit problemfritt, men i takt med att konjunkturen stärks i år och ytterligare omfattande stimulanser planeras i framför allt USA kan situationen bli besvärlig.

Vägen framåt

Om värderingarna ligger kvar på nuvarande nivåer är potentialen i aktier mycket god givet den förväntade konjunkturbilden. Men om vi antar att värderingarna så småningom kommer normaliseras, till exempel på grund av stigande räntor, så minskar ofrånkomligen potentialen. Det betyder inte att utsikterna för aktiemarknaden är svaga. Vår förhoppning är att vinsterna kan ”växa i kapp” värderingarna under kommande år. Ett sådant scenario skulle möjliggöra för fortsatt stigande börskurser även om avkastningen inte skulle motsvara takten på vinsttillväxten. Det skulle i så fall påminna om utvecklingen mellan 2004-2006, då värderingarna på ett globalt börsindex långsamt minskade samtidigt som börsen steg.

Placeringsutsikter feb 2021_portfölj_världsindex.png

Behåll långsiktig strategi och fokusera på riskspridning

Medan höga värderingarna sätter vissa begränsningar för potentialen i aktier, så är det bara att konstatera att detsamma gäller för alternativen. Obligationsräntorna pendlar omkring nollstrecket och på högriskobligationer av typen high yield är räntorna nere kring de lägsta nivåerna någonsin. Att sätta ihop en portfölj med de förutsättningarna är inte helt enkelt.

Fortsatt gäller dock att portföljen främst ska spegla den individuella riskaptiten och placeringshorisonten. Alltså: Avvik inte från din långsiktiga strategi. Kanske är riskspridning än mer centralt i rådande läge. För den långsiktige som främst har aktier i portföljen handlar det om att fördela innehavet mellan olika aktiemarknader. Värderingsläget skiljer sig betänkligt mellan olika marknader, men billigt är inte nödvändigtvis bäst. I flera fall finns det fog för att vissa börser är högre värderade än andra. På kommande sidor går vi igenom hur förutsättningarna skiljer sig åt.

För den som eftersträvar en jämnare utveckling i portföljen handlar det nu som tidigare om att sprida riskerna mellan olika tillgångsslag. Att ha ”torrt krut” i portföljen behöver inte vara fel, och då är räntefonder ett alternativ. Även om de knappast ger någon avkastning med dagens räntenivåer kan man betrakta dem som värdebevarande inslag i portföljen. Ett annat alternativ är att investera i tillgångsslag som inte rör sig på samma sätt som aktier. Infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag är exempel på några tillgångsslag som kan jämna ut avkastningen i portföljen. Men för att få tillgång till den typ av investeringar behöver man ofta placera pengarna i traditionell förvaltning som till exempel Skandia Liv.  

Sammantaget behåller vi en positiv syn på aktier, även om våra förväntningar på medellång sikt är måttliga till följd av värderingsnivåerna. Även i det här läget är det därför viktigt att se över risken i portföljen och inte avvika allt för mycket från sin långsiktiga strategi.  I grund och botten handlar det om vad man har för syfte med sitt sparande och vad man har för tidshorisont. Låt därför inte det upplevda marknadsläget diktera utformningen på portföljen. Och slutligen: ha rimliga börsförväntningar.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.