Gå till innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom Skandia hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. Men det handlar i de flesta situationer om att förbereda inför ett nytt kundförhållande med dig. Målet är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Här beskriver vi hur, varför och vilka personuppgifter vi behandlar. Du får också information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar uppgifterna med och hur länge vi sparar dem. Du kan också läsa om när vi använder oss av automatiserade beslut och profilering samt hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, ställa frågor till oss eller framföra synpunkter.

Informationen är uppdelad i sådan som gäller oberoende av vilka produkter du har och kompletterande som är produktspecifik. Du ser även vilket bolag inom Skandia som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Normalt sett är det bolag inom Skandiakoncernen som du har en relation med och där du är kund som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du hittar mer information om de olika Skandiabolagen och våra kontaktuppgifter under ”Om oss” och ”Kontakt” på hemsidan.

Vår behandling av dina personuppgifter

 • Personuppgifterna som vi behandlar är beroende av vilka produkter du har hos oss eller vilken process det gäller, till exempel rådgivning eller kundservice (som kan beröra flera produkter). Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss för din egen eller någon annans räkning i samband med att du öppnar ett konto eller ansöker om en försäkring. Det kan vara uppgifter som du lämnar under den tid du är kund hos oss, vilket även inkluderar uppgifter om kontakter mellan dig och oss, t.ex. ärendenoteringar och klagomål.

  Vi kan även komma att spela in och lagra samtal som du har med oss. Detta kan ske i utbildningssyfte, för att vi ska kunna förbättra våra produkter och tjänster eller för att uppfylla lagkrav.

  Ibland hämtar vi information från andra källor, exempelvis arbetsgivare, myndigheter, vårdgivare och adressregister.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att förbereda inför ett nytt kundförhållande med dig. Det gör vi exempelvis genom att hantera ansökningar om lån och försäkringar. Vi gör det också för att administrera våra avtal med dig och följa de regler som gäller för vår verksamhet.

  Vi är skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter för att dokumentera avtalen med dig, hantera klagomål och incidenter, sköta vår bokföring och finansiella rapportering, hantera risker i verksamheten och i vissa fall lämna ut uppgifter till myndigheter.

  I vissa fall behandlar vi personuppgifter på grund av att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om vårt berättigade intresse av att motverka bedrägerier, direktmarknadsföring, kundvård och service, att utveckla våra produkter, tjänster och system. Om du vill veta mer om hur vi har resonerat när vi vägt våra intressen mot dina är du välkommen att kontakta oss för att få mer information.

 • För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster behandlas dina personuppgifter i vissa fall av andra bolag i Skandiakoncernen eller av bolag utanför Skandiakoncernen som vi har ett samarbete med såsom exempelvis Finansiell ID-teknik, Visa och Bankgirocentralen. Vi ställer då samma krav på sekretess och säkerhet som om vi själva behandlat uppgifterna, och behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av ett så kallat berättigat intresse av behandlingen.

  Ibland kan ett annat bolag inom Skandiakoncernen än det Skandiabolag där du är kund behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring av produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig, erbjuda kundservice, förbättra Skandias system och produktutbud, eller utföra olika typer av analyser. När det händer stödjer vi den behandlingen på ett berättigat intresse.

  Vi kan i vissa fall även vara skyldiga att dela dina uppgifter med exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut, inkassobolag, parter i betalningssystem eller i andra situationer där det helt enkelt krävs av oss enligt lag eller rättslig process. Du kan läs mer om detta här

 • Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vidtar flera åtgärder för att skydda den.

  Exempelvis behandlas den kundinformation vi får konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Du kan nå dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skandia.se.

 • Ja, Skandia har ett dataskyddsombud som övervakar att Skandia följer reglerna om dataskydd. Detta innebär till exempel att dataskyddsombudet hanterar frågor från kunder om deras personuppgifter och är Skandias kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet arbetar med att granska dataskyddsfrågor för Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandia Investment Management AB, Skandia Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia. 

  Dataskyddsombudet kan nås via e-post på dataskyddsombud@skandia.se eller via vanlig post till

  Dataskyddsombudet
  Skandia
  106 55 Stockholm

 • Ja, det stämmer. Det kan exempelvis gälla försäkringsmäklare, enskilda näringsidkare, kontaktpersoner och firmatecknare hos företag som vi har avtal med. Läs om Skandias användning av personuppgifter gällande leverantörs- och samarbetsavtal här.

  Det kan även gälla vårdpersonal och handläggare på myndigheter och hos arbetsgivare, vars uppgifter förekommer i underlag som vi får in vid skadereglering och hälsoprövning, dödsbodelägare och fastighetsmäklare. Skandia behandlar även personuppgifter om dig som är vårdnadshavare, god man, förvaltare, fullmaktshavare eller på annat sätt företräder någon annan.

  De uppgifter som behandlas är vanligtvis namn, kontaktinformation och i vissa fall personnummer samt uppgifter om aktuellt ärende.

  Uppgifterna härrör dels från de registrerade själva, dels från deras arbetsgivare och ibland från våra kunder.

  Syftet och vårt så kallade berättigade intresse med behandlingen är att kunna kontakta den registrerade i samband med ett kundärende för att få relevant information och för att kunna administrera produkten eller tjänsten ifråga.

  Om det behövs kan uppgifterna komma att lämnas ut till de mottagare som framgår nedan för respektive produkt.

  Skandia behandlar även personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter som t.ex. användare av vår webb lämnat till oss för att få del av information om Skandia, t.ex. nyhetsbrev eller inbjudningar till event, eller i syfte att vi ska hjälpa till med frågor kring våra produkter eller ansökningsflöden. Läs även om hur Skandia behandlar personuppgifter i anslutning till så kallade cookies Här.

  Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för syftet. Lagringstider som hör till ett viss ärende överensstämmer med de lagringstider som gäller för aktuell produkt.

 • Som huvudregel är Skandia inte personuppgiftsbiträde till kundföretag i rollen som försäkringsgivare.

  Skandia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in för att fullgöra försäkringsavtalet. Detta oavsett om personuppgifterna kommer direkt från den försäkrade eller indirekt via arbetsgivaren. Skandias behandling av personuppgifter sker alltså inte på uppdrag av företagskunden utan baseras på Skandias eget ansvar som försäkringsgivare.

  Endast om Skandia åtar sig uppgifter som kundföretag själva i grunden ansvarar för, t.ex. beräkning av pensionsskuld, utbetalning av pensioner som inte är tryggade med tjänstepensionsförsäkring och liknande administrativa tjänster, kan Skandia komma att vara personuppgiftsbiträde åt kundföretaget.

 • Dina personuppgifter behandlas normalt endast inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men kan i vissa fall komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES om det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå eller efter att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

  Lämpliga skyddsåtgärder kan vara:

  • Bindande företagsbestämmelser
  • Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om
  • Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer
  • Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Du som har en personuppgift registrerad hos oss har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att du ska kunna utöva dina rättigheter är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter.

 • Så här beställer du registerutdrag från oss som kund

  Här hittar du blankett för begäran om registerutdrag.

  Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Registerutdraget skickas i vissa fall med rekommenderat brev och hämtas då på posten eller annat utlämningsställe.
  Det är kostnadsfritt att beställa ett registerutdrag per år. För eventuella ytterligare kopior kan Skandia ta ut en administrativ avgift.

  Gör så här:

  Skriv ut blanketten, fyll i den, underteckna och skicka till:

  Skandia
  Dokumenthantering, R809
  106 37 Stockholm

  Så här beställer du registerutdrag från oss som anställd

  Om du vill få information om Skandias behandling av dina personuppgifter som anställd, fd anställd, konsult eller liknande kontakta hrskandia@skandia.se för att få en blankett skickad till dig. Är du tidigare kandidat från en rekryteringsprocess kan du begära ett registerutdrag direkt från vårt rekryteringssystem, Jobylon.

  För nuvarande anställda finns även information på Skandias intranät och du har alltid tillgång till information om din anställning i Skandias HR-system.

 • Du har rätt att få felaktiga och inkompletta uppgifter om dig själv rättade. Mejladress och telefonnummer kan du själv ändra genom att logga in på Skandia.se. När det gäller ditt namn och din folkbokföringsadress så hämtas dessa från Statens personadressregister (SPAR) och kan inte rättas via oss.  

 • Enligt lag har du rätt att få dina personuppgifter raderade om vi på Skandia behandlar uppgifter som inte längre behövs eller om det saknas laglig grund för behandlingen. Även om vi endast behandlar dina uppgifter när vi har laglig grund är vi skyldiga enligt lag att upplysa dig om denna rättighet.

  Vid radering ska vi även underrätta andra som har tagit emot uppgifterna om detta.

  Om vi inte är överens om behandlingen av dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att begära att vi bara lagrar dina uppgifter och inte använder dem på något annat sätt.

 • Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det genom att du använder våra reklamspärrar. Du registrerar enkelt en reklamspärr genom att logga in på Skandia.se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

  Du har också rätt att invända mot annan behandling som sker på grund av våra så kallade berättigade intressen. 

 • Du har rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Under informationen om de olika produkterna här nedanför framgår det om det kan fattas sådana beslut. Om du vill invända mot ett sådant beslut har du rätt att kontakta oss och få beslutet prövat av en av våra medarbetare.

 • Om vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna ska lämnas ut elektroniskt. Du har också rätt att få dem utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Försäkringsprodukter

Personuppgiftsansvarig är det bolag som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen. Detta är antingen Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083. Båda har adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • Försäkrad/gruppmedlem, medförsäkrad, premieaviserad och förmånstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som gruppmedlem är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontouppgifter. Vi kan dessutom beroende på typ av gruppavtal behandla uppgifter om gruppmedlems lön, anställning, medlemskap i fackförening, medlemskap i annan förening/förbund samt uppgift om hälsa.

  De uppgifter vi behandlar om dig som medförsäkrad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation. De uppgifter som vi behandlar om dig som förmånstagare är namn och personnummer. De uppgifter som vi behandlar om dig som premieaviserad är namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter.

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, gruppföreträdaren, din arbetsgivare, fackförbund/förening, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR). Den medförsäkrades och premieaviserades uppgifter inhämtas från den försäkrade. 
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna. 
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka gruppmedlems och medförsäkrades personuppgifter till gruppföreträdaren, premiecentraler, administratörer och Skandias koncerninterna administrationsbolag, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, andra försäkringsbolag, banker samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning eller annan fordran preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad/gruppmedlem och förmånstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som gruppmedlem är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter samt hälsouppgifter.

  De uppgifter vi behandlar om dig som förmånstagare är personnummer och namn.

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, gruppföreträdaren och Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till gruppföreträdaren, Skandias koncerninterna administrationsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till  försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som försäkrad är namn, personnummer, anställningsdatum, kontaktuppgifter samt hälsa. Vi kan dessutom beroende på typ av avtal behandla uppgifter om medlemskap i fackförening.

  De uppgifter vi behandlar om dig som förmånstagare är personnummer och namn. 

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din försäkring.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring till dig måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 
  Mottagare av personuppgifter/land

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, valcentraler, premiecentraler, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, anställningsuppgifter, kontaktuppgifter, löneuppgifter, fakturauppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter. Vi kan dessutom beroende på typ av avtal behandla uppgifter om medlemskap i fackförening. 
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, Bankgirocentralen, valcentraler och pensionskassor, andra försäkringsbolag samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera ditt försäkringsavtal rörande tjänstepension.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna administrera din tjänstepension måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera din tjänstepension kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, premieaviserad, premiecentraler, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas. 
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, löneuppgifter, fakturauppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter.

  För den som enbart är premieaviserad behandlas namn, kontaktuppgifter och kontouppgifter.

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, Bankgirocentralen och försäkringsförmedlare.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera tjänstepension där du står som ägare till ett enskilt bolag eller handelsbolag.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna administrera din tjänstepension måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna. 
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna administrera din tjänstepension kan vi komma att skicka personuppgifter till arbetsgivare, försäkringsförmedlare, premieaviserad, premiecentraler, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas. 
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad, medförsäkrad, försäkringstagare och premieaviserad

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter och hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringsförmedlare och Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din försäkring. 
  Krävs eller frivilligt? För att kunna administrera din försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad/arbetstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, löneuppgifter,  kontouppgifter och hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, pensionsadministratörer, Statens personadressregister (SPAR) samt myndigheter. 
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din tjänstepensionsförsäkring.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 

  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare, försäkringsförmedlare, pensionsadministratörer, stiftelseförvaltning, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, fakturauppgifter och kontouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, valcentral, andra försäkringsbolag, pensionsadministratörer och Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din  tjänstepensionsförsäkring.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandhålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring kan vi komma att skicka dina personuppgifter till valcentral, pensionsadministratörer, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad, försäkringstagare, premieaviserad, förmånstagare

  I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig som försäkrad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsouppgifter. De uppgifter vi behandlar om dig som försäkringstagare är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer samt beroende på försäkringsbelopp uppgifter om årsinkomst och bostadslån.

  De uppgifter vi behandlar om dig som premieaviserad är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer. De uppgifter vi behandlar om dig som förmånstagare är namn och personnummer.

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig som försäkrad, försäkringstagare, premieaviserad, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsförmedlare, återförsäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.
  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande

  Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter samt hälsouppgifter. Om du är medförsäkrad behandlar vi namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation.

  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Om du är medförsäkrad samlar vi in dina uppgifter från den försäkrade.

  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till, premiecentraler, försäkringsförmedlare, löneadministratörer, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • I tabellen redovisas den personuppgiftsbehandling som sker vid normal administration av försäkringen. Därtill kan ytterligare behandling ske om en åtgärd kräver försäkringsmedicinsk riskbedömning (t.ex. nyteckning, ändring) eller vid skadereglering. Se mer under Försäkringsprocesser nedan.

  Typ av uppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter samt hälsouppgifter. Om du är medförsäkrad behandlar vi namn, personnummer, kontaktuppgifter och hälsoinformation.
  Källa

  Vi samlar in dina uppgifter från dig, din arbetsgivare, andra försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR). Om du är medförsäkrad samlar vi in dina uppgifter från den försäkrade.

  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till, premiecentraler, försäkringsförmedlare, löneadministratörer, andra försäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad, medförsäkrad

  Det finns en premiebefrielseförsäkring kopplad till flera av våra försäkringsprodukter. Den kan betala dina försäkringspremier om du blir sjuk.

  Typ av personuppgifter Om du har premiebefrielse kopplad till din försäkring behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter och försäkringsinformation samt hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera din premiebefrielseförsäkring.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla premiebefrielseförsäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till din arbetsgivare (om denne är försäkringstagare), post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Skandias koncerninterna administrationsbolag samt till myndigheter.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 
 • Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter och hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkrad, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, vårdgivare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, vårdgivare, premieaviserade, försäkringsförmedlare, SOS International, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare,  försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.   
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter och hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkrad, försäkringstagaren, försäkringsförmedlare, vårdgivare samt Statens personadressregister (SPAR).
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkring måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare, vårdgivare, premieaviserade, försäkringsförmedlare, SOS International, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och kontonummer.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla försäkringen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att tillhandahålla försäkringen kan vi komma att skicka dina personuppgifter till arbetsgivare,  försäkringsförmedlare, post- och meddelandeförmedlare och leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.   
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Processer inom försäkring

Personuppgiftsansvarig är det bolag som är försäkringsgivare för den aktuella försäkringen. Detta är antingen Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083. Båda har adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • Försäkringstagare, försäkrad och medförsäkrad 

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter samt hälsouppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, försäkringstagaren, vårdnadshavare, försäkringsförmedlare, samt Statens personadressregister (SPAR). Vi kan därtill med fullmakt från dig inhämta uppgifter från vårdgivare eller annan vårdinrättning, försäkringskassan eller annat försäkringsbolag och journalarkiv.
  Syfte

  Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna göra en försäkingsmedicinsk bedömning kopplat till försäkringen.

  Krävs eller frivilligt? För att kunna göra en försäkringsmedicisk bedömning måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. 
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna göra en försäkringsmedicinsk bedömning kan vi komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsmedicinska rådgivare, arbetsgivare, försäkringsförmedlare, vårdnadshavare, premieaviserade, återförsäkringsbolag, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster samt myndigheter.
  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas. För försäkringar som inte beviljats sparas uppgifterna till dess alla rättsliga anspråk upphört med anledning av ansökan eller så länge Skandia är skyldig enligt t.ex. lag att spara uppgifterna.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

  Skandia samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Skandia kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. För mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter, läs mer på https://www.hannover-re.com/182774/data-privacy

 • Inklusive Hälsoslussen.

  Typ av personuppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto, hälsouppgifter samt övriga uppgifter som du lämnar vid skaderegleringen.

  Vi kan dessutom beroende på försäkringsprodukt och typ av skadeärende behandla uppgifter om din anställning, lön och ersättning från andra försäkringar.

  Källa 

  Vi samlar in dina uppgifter från dig som försäkrad, försäkringstagaren och Statens personadressregister (SPAR). Vi kan dessutom beroende på försäkringsprodukt och typ av skadeärende få uppgifter från vårdnadshavare, fullmaktshavare, god man, dödsbo, vårdgivare,  leverantörer av vårdboknings- och vårdplaneringstjänster,  SOS International, andra försäkringsbolag och försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR*) samt myndigheter.

  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning. Vi behandlar också personuppgifter för att ta fram statistik i syfte att förbättra försäkringsprodukter och skadereglering. Vi behandlar dessutom personuppgifter för att upptäcka och förhindra oklara försäkringsfall.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Sådana uppgifter är frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse

  Vår lagliga grund för behandlingen är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.

  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att bedöma och reglera din rätt till försäkringsersättning kan vi komma att skicka dina personuppgifter till vårdgivare, leverantör av vårdbokningstjänst, leverantör av vårdplaneringstjänst, SOS International, försäkringsmedicinska rådgivare, god man, vårdnadshavare, fullmaktshavare och dödsbo. Vi kan dessutom beroende på typ av försäkring och skadeärende komma att skicka dina personuppgifter till försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR*), andra försäkringsbolag, återförsäkringsbolag**, premiecentral, post- och meddelandeförmedlare, leverantörer som hjälper oss med IT-tjänster, Personförsäkringsnämnden samt myndigheter.
  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till  försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.  

  *GSR innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

  Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

  **Skandia samarbetar med återförsäkringsföretaget Hannover Re. Skandia kan därmed komma att överföra personuppgifter till Hannover Re, som kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. För mer information om Hannover Res behandling av personuppgifter, läs mer på https://www.hannover-re.com/182774/data-privacy

 • Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto samt familjeförhållande.
  Källa Vi hämtar in uppgifter om dig från dig själv, den försäkrade, försäkringstagaren, vårdnadshavare, god man, Skatteverket, Valcentral, samt från dödsboet.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna bedöma och reglera din rätt till utfallande försäkringsbelopp.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna bedöma och reglera din rätt till utfallande försäkringsbelopp måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar om dig.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till den försäkrades dödsbo, dödsbodelägare, övriga förmånstagare, god man, fullmaktshavare, vårdnadshavare, Överförmyndarnämnden och Länsstyrelsen.
  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Försäkrad, försäkringstagare

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn och personnummer.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter

  Om det behövs för att kunna beräkna och administrera förmedlingsersättning kan vi komma att skicka dina uppgifter till försäkringsförmedlare.

  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under försäkringstiden och till dess att rätt till försäkringsersättning preskriberas.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Bankprodukter och processer

Personuppgiftsansvarig är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 516401-9738, med adress Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • AIE-konto, sparkonto, Skandiakonto, likviditetskonto, fasträntekonto, eurokonto, IPS-konto.

  Typ av uppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter och avtalsuppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig och från folkbokföringsregistret.
  Syfte Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera kontot.
  Krävs eller frivilligt För att kunna administrera kontot måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kontohavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att administrera och hantera kontot kan vi komma att skicka dina uppgifter till våra leverantörer inom betalningslösningar, post- och meddelandeförmedlare samt andra banker inom EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut avseende dina personuppgifter.
 • Bankkort, kreditkort, Bankkort Online

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter, kortuppgifter, avtalsuppgifter samt avseende bank- och kreditkort även kreditupplysningsinformation.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig, från folkbokföringsregistret samt i förekommande fall från kreditupplysningsföretag.
  Syfte Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera korttjänsten.
  Krävs eller frivilligt För att kunna administrera dessa produkter/tjänster måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kortinnehavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att administrera och hantera korttjänsten kan vi komma att skicka dina uppgifter till VISA, våra leverantörer inom betalningslösningar, kreditupplysningsföretag samt andra banker i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider.
  Automatiserat beslutsfattande Vi kan komma att fatta automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen vid ansökan om kreditkort. Vi har rätt att använda oss av automatiserade beslut om det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal med dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att inte bli föremål för sådana automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på annat sätt i betydande grad och kan i sådana fall därför kräva att få ett sådant beslut överprövat av en av våra medarbetare.
 • Bolån, privatlån, kontokredit  

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, civilstånd, kontaktuppgifter, kontouppgifter, kortuppgifter, avtalsuppgifter, fastighetsinformation samt kreditupplysningsinformation. Avseende bolån behandlas även personuppgifter om sambo/make/maka samt fastighetsägare. Inom vissa äldre lån behandlas uppgifter om hälsa om lånet är kopplat till en försäkring (denna produkt nytecknas dock inte längre).
  Källa Vi samlar in uppgifter från dig, kreditupplysningsföretag, arbetsgivare, Lantmäteriet, mäklare och låneförmedlare. Om du är medlåntagare eller sambo/make/maka samlar vi in uppgifter från den ansökande om dig.
  Syfte Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera låneavtalet.
  Krävs eller frivilligt För att kunna administrera dessa produkter måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att administrera och hantera dina lån kan vi komma att skicka dina uppgifter till Skatteverket, andra banker, kreditupplysningsföretag, Lantmäteriet, låneförmedlare, leverantörer inom arkiv- och dokumenthantering och inom affärssystem för kreditprocesser, post- och meddelandeföretag i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi kan komma att fatta automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen vid ansökan om lånelöfte, bolån och privatlån. Vi har rätt att använda oss av automatiserade beslut om det är nödvändigt för fullgörande av ett avtal med dig eller om du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att inte bli föremål för sådana automatiserade beslut som har rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på annat sätt i betydande grad och kan i sådana fall därför kräva att få ett sådant beslut överprövat av en av våra medarbetare.
 • Hantera depå, värdepapper, orderläggning vid mäklarbordet, diskretionär förvaltning

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontouppgifter (depåuppgifter) och avtalsuppgifter. För utländska medborgare behandlar vi även uppgifter om skattehemvist och skatteregistreringsnummer.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig och från folkbokföringen. I det fall du vill flytta över ett depåkonto till oss kan vi motta dina personuppgifter från det bolag du tidigare hade engagemang i.
  Syfte Vi behandlar dina uppgifter om dig för att kunna administrera och hantera de tjänster du köper.
  Krävs eller frivilligt För att kunna administrera dessa produkter måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig som kortinnehavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att hantera depån kan vi komma att skicka dina personuppgifter till fullmaktshavare, vårdnadshavare, firmatecknare, motparter såsom finansiella institut, Finansinspektionen, andra banker, Ekobrottsmyndigheten samt post- och meddelarförmedlare i EU/EES samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut avseende dina personuppgifter.
 • Överföring, e-faktura, autogiro, Swish, utlandsbetalning och räkningsbetalning.

  Kunder

  Typ av uppgifter

  De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter såsom ID-handlingsuppgifter, kontonummer och medgivandenummer.

  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig och eventuell förmyndare.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna hantera dina betalningar.
  Krävs eller frivilligt För att kunna administrera hanteringen av betalningar måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen är att fullgöra vårt avtal med dig som kontohavare samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna administrera och hantera betalningar kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer av betalningslösningar, post- och meddelandeförmedlare, Bankgirocentralen, myndigheter samt andra banker. Mottagarna finns i EES samt vad gäller utlandsbetalningar – dit kunden begärt att betalningen ska skickas. Skandiabankens utlandsbetalningar hanteras av Den Norske Bank (DNB).
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

Personuppgiftsbehandling i Skandia Fonder AB

Personuppgiftsansvarig är Skandia Fonder AB 556317-2310, Lindhagensgatan 86 106 55 Stockholm.

 • Kunder, ställföreträdare för kunder, verkliga huvudmän.

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig  är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information, avtalsinformation och information om kundkännedom. 
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig själv. För dig som kund kan vi även samla in uppgifter från folkbokföringen och för dig som ställföreträdare, företrädare eller verklig huvudman kan vi även samla in information från kunden.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera avtalet med våra kunder i Skandia Fonder.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna administrera avtalet måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter som kund är att fullgöra vårt avtal med dig. Vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig som ställföreträdare motiverar behandlingen av dina kontaktuppgifter.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna administrera avtalet kan vi komma att skicka dina uppgifter som kund till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och banker.

  Därutöver kan vi även komma att skicka dina uppgifter till post- och meddelandeförmedlare och till våra leverantörer inom säkerhets- och IT-lösningar, vilka även är mottagare för dig som ställföreträdare eller verklig huvudman, i EU/EES, samt, om du lämnat ditt samtycke eller lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, utanför EU/EES.
  Lagringstid Vi behåller dina uppgifter under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Skandias digitala tjänster

Personuppgiftsansvarig är det bolag som är leverantör av den aktuella digitala tjänsten. Detta är antingen Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083, eller Skandiabanken Aktiebolag (publ), 516401-9738. Samtliga bolag har adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • Kunder

  Typ av uppgifter De uppgifter vi behandlar om dig som potentiell kund är namn och personnummer. För dig som är befintlig kund eller legal företrädare behandlar vi även kontaktuppgifter och ID-handlingsnummer.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna identifiera dig.
  Krävs eller frivilligt För att kunna identifiera dig måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår rättsliga grund för behandlingen av dina uppgifter som befintlig kund är att vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag. Vårt berättigade intresse att kunna identifiera dig som potentiell kund eller legal företrädare motiverar behandlingen av dina kontaktuppgifter.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna hantera identifiering av person kan vi komma att skicka dina personuppgifter till de parter som har rätt att ta del av dessa. Det kan t.ex. vara myndigheter, dödsbodelägare, legala företrädare, fondbytesberättigade, bank och revisor och konkursförvaltare.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Kunder

  Typ av uppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information och avtalsuppgifter.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig själv.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla mobilappen.
  Krävs eller frivilligt För att kunna hantera mobilappen måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar, med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter är därför frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med dig samt att vi är skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag.
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna hantera mobila tjänster kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer inom kommunikations-, säkerhets- och mobila lösningar.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som vårt avtalsförhållande består samt därefter i enlighet med allmänna preskriptionstider enligt lag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Företagskund (firmatecknare, företrädare för företagskunden, anställda administratörer hos företagskunden)

  Typ av uppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter som behövs för säker identifiering vid inlogg.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från din arbetsgivare som tilldelat dig behörigheten eller från dig själv.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla Internetkontorstjänsten.
  Krävs eller frivilligt För att kunna hantera Internetkontorstjänsten och för att säkerställa behörig åtkomst måste vi behandla samtliga uppgifter vi i dagsläget behandlar.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare och utgår därför från en intresseavvägning där behovet att säkerställa identifiering och behörighetsinskränkningar vid åtkomst av tjänsten bedömts motivera den förekomna personuppgiftshanteringen. 
  Mottagare av personuppgifter Om det behövs för att kunna hantera Skandias Internetkontor Företag kan vi komma att skicka dina personuppgifter till våra leverantörer inom kommunikations-, säkerhets- och mobila lösningar.
  Lagringstid Dina uppgifter behålls under så lång tid som du är registrerad som behörig användare av Internetkontoret Företag.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.
 • Medarbetare hos Skandias företagskunder

  Typ av personuppgifter De uppgifter vi behandlar om dig är namn, personnummer, epostadress, kön, arbetsgivare och ort där din arbetsplats finns.
  Källa Vi samlar in dina uppgifter från dig och din arbetsgivare.
  Syfte Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna erbjuda dig möjligheten att kostnadsfritt nyttja hälsoappen Virgin Pulse och administrera hälsobonus enligt avtal, vilket innefattar behandling av ditt personnummer för säker identifiering vid avtalstecknandet.
  Krävs eller frivilligt? För att kunna tillhandahålla hälsoappen måste vi behandla samtliga uppgifter vi idag behandlar med förbehåll för vissa kontaktuppgifter såsom e-postadress som därför är frivilliga att lämna.
  Skandias lagliga grund/berättigade intresse

  Vår lagliga grund för behandlingen av dina uppgifter är att genomföra ett avtal med dig om att tillhandahålla hälsoappen.

  Mottagare av personuppgifter, land

  För att du ska kunna få tillgång till att kostnadsfritt få ingå avtal med Virgin Pulse om att nyttja hälsoappen skickar vi över dina personuppgifter till Virgin Pulse som finns i USA.

  Lagringstid Vi sparar dina uppgifter under avtalstiden.
  Automatiserat beslutsfattande Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Andra situationer när vi behandlar personuppgifter

 • Om du vänder dig till oss med ett klagomål eller annan återkoppling kommer vi att behandla namn, kontaktinformation och annan information som behövs för att kunna utreda klagomålet. Ibland omfattar det uppgifter om andra personer än den som lämnar klagomålet.

  Vi samlar in uppgifterna från den som kontaktar oss med ett klagomål och från andra parter om det behövs för att utreda klagomålet, till exempel arbetsgivare eller vårdgivare.

  Vi har en skyldighet att utreda och besvara kundklagomål och behandlar även personuppgifterna på grund av vårt så kallade berättigade intresse av att ha den information som är nödvändig för utredningen.

  Ibland kan vi behöva lämna ut uppgifter till andra parter, till exempel en förmedlare eller ett juridiskt ombud. Uppgifterna i klagomålsärendet behåller vi så länge som du är kund hos oss och därefter under den lagstadgade preskriptionstiden.

 • Vi är enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att behandla uppgifter om våra kunder. Syftet är att motverka kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottlig verksamhet. Uppgifterna vi behandlar har dels med kundkännedom att göra, till exempel uppgifter om verklig huvudman i företag och person i politiskt utsatt ställning, och dels information om misstänkta transaktioner. 

  Uppgifterna samlar vi in från dig. Om det blir nödvändigt kan uppgifterna lämnas vidare till rättsvårdande myndigheter. Informationen behåller vi i fem år efter att kundförhållandet upphört. Om du inte blir kund behåller vi uppgifterna under fem år från att vi tog emot dem.

 • I vissa fall behöver vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt en rad andra lagar, författningar eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara

  • för att kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, eller andra myndigheter
  • för att uppfylla lagstiftning som har att göra med riskhantering, exempelviskan personuppgifter behandlas för att kvalitetsbedöma krediter för kapitaltäckningsändamål
  • för att uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med så kallade betaltjänster, exempelvis kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter om en kund till en så kallad tredjepartsleverantör som kunden ingått ett avtal med om tjänster för kontoinformation eller betalningsinitiering
  • för att uppfylla krav enligt bokföringslagstiftning
  • för att uppfylla krav under lagstiftning som har att göra med värdepappersrörelse.

  Laglig grund för behandlingen är vår rättsliga förpliktelse. Uppgifterna vi behandlar är uppgifter vi samlat in från dig men i vissa fall från myndigheter och offentligt tillgängliga register.

 • Vi använder personuppgifter för att hantera inkassoärenden och rättsliga anspråk som relaterar till våra kundrelationer. De uppgifter vi behandlar är uppgifter som kunden har lämnat till oss, uppgifter som genererats hos Skandia i kundförhållandet, såsom t.ex. betalningshistorik, samt kompletterande information från t.ex. offentligt tillgängliga källor eller externa tjänster som kreditupplysningar. Laglig grund för denna behandling är att den är nödvändig för oss för att kunna fullgöra de avtal vi har med kunder och genomdriva våra krav och andra rättsliga anspråk som rör avtalen. Vid inkassoärenden lämnas uppgifterna vidare till vårt inkassoombud som blir personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

 • Vi använder personuppgifter för att rikta direktreklam och erbjudanden till våra kunder. För att vara så relevanta som möjligt i vår marknadsföring gör vi då ibland urval genom så kallad profilering som baseras på uppgifter om våra kunders engagemang hos Skandia eller köpbeteende, eller på information som framkommer vid användningen av våra tjänster. Uppgifterna samlar vi in från dig som kund och i vissa fall kombinerar vi uppgifterna med statistiska uppgifter som vi hämtar in från externa källor. De statistiska uppgifterna kan vara uppgifter om livsstil och typiska beteenden baserade på demografiska hushållsuppgifter som hjälper oss att skapa relevantare kundsegment och göra analyser kring våra kunders ekonomiska situation och intressen. I vissa fall kan profileringen innefatta ett så kallat automatiserat beslutsfattande, vilket dock förutsätter att vi har ditt uttryckliga samtycke om beslutet har rättsliga följder för dig, eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

  Eftersom vi ständigt vill förbättra våra produkter och erbjudanden, förenkla för våra kunder och ha en korrekt prissättning, behöver vi även göra olika slags analyser och statistik baserat på kunddata. Vi behandlar därför ibland personuppgifter för att utveckla våra produkter, tjänster och system och för att tillhandahålla våra kunder god kundvård och service. Uppgifterna samlar vi in från dig som kund.

  Vi behandlar även personuppgifter som vi samlar in genom så kallade cookies i anslutning till våra kunders och andras användning av vår webb. De uppgifter som behandlas kan exempelvis vara ip-nummer och enhetsidentifikatorer. Uppgifterna behandlas för att rikta direktmarknadsföring genom webbannonsering, skapa statistik och analysera användningen av webben eller förbättra dess  prestanda och funktioner, men även motverka bedrägerier. Läs gärna mer här om hur Skandia använder cookies och hur du kan välja bort och stänga av statistik- och marknadsföringscookies.

  Ansvarig för behandlingen är det bolag där du är kund. Den lagliga grunden för behandlingen som beskrivs i detta avsnitt är vårt berättigade intresse av behandlingen. Om du inte vill att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan du registrera en reklamspärr när du är inloggad på vår webbplats eller kontakta kundservice och begära reklamspärr. Vi tillhandahåller en länk för avregistrering från marknadsföring direkt i våra digitala utskick.  

  Personuppgifter kan för de ändamål som beskrivs ovan i vissa fall även lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom Skandiakoncernen än det Skandiabolag där du är kund. Det kan i så fall ske för att möjliggöra marknadsföring och erbjudanden till dig även av deras produkter i fall där det kan vara relevant för dig, kundvård och service, eller för att utveckla bolagets produkter och system. Om detta sker baseras behandlingen på att det finns ett berättigat intresse. Personuppgifterna kan även komma att behandlas i land utanför EU/EES och skyddas då genom ett särskilt avtal med mottagaren och vad vi bedömt utgör lämpliga skyddsåtgärder för sådan behandling. Personuppgifterna behåller vi så länge som du är kund hos oss. Om det inte föreligger ett kundförhållande så behåller vi informationen så länge som det är nödvändigt för syftet med behandlingen.

 • En delägare eller annan kund med rösträtt i fullmäktigevalet har möjlighet att delta vid den årliga ordinarie bolagsstämman för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Inför bolagsstämman samlar vi in och behandlar personuppgifter om de som vill delta vid stämman för att identifiera berättigade deltagare och säkerställa att de får en plats vid stämman. Uppgifterna inhämtas direkt från de närvaroberättigade kunderna och omfattar uppgifter om kundens namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. En kund kan också utse ett biträde eller ett befullmäktigat ombud som ska närvara på bolagsstämman och i dessa fall samlas motsvarande personuppgifter om biträdet/ombudet in från kunden.

  Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom Skandia har en laglig skyldighet att säkerställa att den ordinarie bolagsstämman hålls i enlighet med gällande regelverk och att berättigade deltagare vid bolagsstämman inte nekas tillträde.

  Informationen behåller vi så länge som det behövs för att verifiera närvaron vid bolagsstämman, därefter kommer de att raderas.

  Personuppgiftsansvarig är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, med adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • I samband med valet av ledamöter till vårt livbolags fullmäktige, samlar vi in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en korrekt nominerings- och omröstningsprocess. De personuppgifter som samlas in inhämtas direkt från de röstberättigade kunderna och omfattar uppgifter om namn och personnummer samt vilka försäkringsprodukter kunden har samt identifieringsuppgifter. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom Skandia har en laglig skyldighet att säkerställa att fullmäktigevalet går till i enlighet med gällande regelverk.

  I samband med valet sammanställer vi även avidentifierad statistik över valdeltagandet. För framtagandet av denna behandlas förutom ovan nämnda uppgifter även uppgift om de röstandes ålder, kön och geografisk hemvist. Den lagliga grunden för denna behandling är baserad på en intresseavvägning där vårt så kallade berättigade intresse av att säkerställa en fungerande röstprocess och att utveckla väl fungerande rutiner och processer i samband med fullmäktigevalen.

  Informationen behåller vi så länge som det behövs för att sammanställa en röstlängd och säkerställa att fullmäktigevalet sker på ett korrekt sett.

  Personuppgiftsansvarig är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 516406-0948, med adressen Lindhagensgatan 86, 106 55 Stockholm.

 • Skandia kamerabevakar lokalerna för att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident. Inspelat material sparas max 30 dagar.Den rättsliga grunden för Skandias behandling av personuppgifter i form av kamerabevakning är intresseavvägning enligt artikel 6 f i Dataskyddsförordningen.

  ”För att ha en säker och trygg arbetsmiljö/arbetsplats och kunna ha en spårbarhet vid eventuell allvarligare incident.”

  Polisen har möjlighet att begära ut inspelat material om det kan vara till hjälp vid polisiär utredning.

  Uppgifterna överförs inte till tredje land och kommer inte användas till automatiserat beslutsfattande.

 • Skandiabanken använder personuppgifter avseende bostadskrediter för att göra beräkningar enligt bankens interna risk-klassificeringar (IRK-modeller) för att till exempel räkna ut våra räntor för bolån och kapitaltäckningskrav. Vi samlar in uppgifterna från dig och från andra parter, såsom UC, om det behövs för att komplettera informationen. Vi har en rättlig förpliktelse enligt lag att spara personuppgifterna kopplade till dessa uträkningar och sparar dem så länge denna skyldighet kvarstår. Om det blir nödvändigt kan uppgifterna komma att lämnas vidare till behöriga myndigheter.

Ändringar och senaste version

‘Så behandlar vi personuppgifter’ uppdateras regelbundet. Uppdateringar kan ske exempelvis för att informera om nya ändamål för vår behandling, eller om nya kategorier av personuppgifter kan vara aktuella att behandla.

Senaste uppdateringen skedde 20 september 2021.