Gå till innehåll

Tre olika scenarier och klockan tickar

Trots att läget har klarnat jämfört med i våras skapar pandemin fortsatt ovanligt osäkra utsikter. Konkret innebär det att skillnaden mellan olika potentiella utfall är stor. Här målar vi upp tre tänkbara scenarios för den närmaste tiden och redogör för vad vi tror är den mest troliga vägen framåt. Vi menar att kontroll på pandemin är avgörande. Och ju längre det dröjer, desto mer ökar risken för bakslag i återhämtningen och ny oro på börsen. Klockan tickar.

Klocka

1. När kriget dragit förbi

I det första och mest optimistiska scenariot fortsätter återhämtningen i högt tempo under kommande månader. Smittspridningen hålls under hyfsad kontroll tack vare snabba, lokala insatser. Den pågående smittspridningen i Europa bromsas upp och uppkomna kluster utvecklas inte till en ny våg. Samtidigt lyckas stödprogrammen med målet att skapa en effektiv överbryggning.

I det här scenariot nås framgång i arbetet med vaccin under vintern, och vaccination startas under inledningen av 2021. Styrkan i återhämtningen håller därmed i sig i takt med att osäkerheten gradvis försvinner. Arbetsmarknaden förbättras snabbt när många av de som har permitterats återgår till arbete. Samtidigt ökar behoven att nyanställa, även om det dröjer innan efterfrågan på arbetskraft är tillbaka på nivåerna från före krisen.

Den snabba återhämtningen i kombination med genomförda stimulanser skapar inflationstendenser i ekonomin och obligationsräntor stiger. Investerare väljer emellertid att ta fasta på ljusare utsikter och minskad osäkerhet. Börserna fortsätter därmed i rätt riktning och de bestående konsekvenserna för ekonomin blir begränsade.

Även om det här scenariot är vad vi hoppas på, så är det lite väl optimistiskt. Vi kan därför inte räkna med att vägen framåt kommer vara fullt så enkel.

2. Explosion åt alla håll

Detta scenario är det mest allvarliga, såväl hälsomässigt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Under hösten har vi sett att virusspridningen ökat runt om i Europa, men trots det är dödstalen än så länge låga. I det här scenariot fortsätter smittspridningen ligga på höga nivåer, vilket tvingar fram nya restriktioner och lokala nedstängningar. Här misslyckas även vaccinförsöken, vilket skapar oro som pressar återhämtningen. Regeringar som har satsat mycket omfattande belopp på att överbrygga krisen tvingas skruva ned storleken på stödprogrammen för tidigt, vilket får påtagliga negativa effekter.

De direkta effekterna blir att BNP-nivåerna fastnar på en låg nivå och nya minustal kan inte uteslutas. Försämringen skapar störningar på arbetsmarknaden när permitteringar och varsel övergår till permanenta uppsägningar. Här ökar också konkurserna successivt och stater tvingas efter hand till nya räddningsinsatser som driver upp underskotten ytterligare. Börsen reagerar med kraftiga nedgångar och dessa sprids vidare till bostadsmarknaden som hittills stått emot väl. Det skapar nya risker för negativa spiraler, vilket kräver nya kraftfullare insatser inte minst från centralbanker. Krisen pågår till dess att pandemin hamnar under kontroll.

Utsikterna i det här scenariot är väldigt dystra och vi bedömer sannolikheten för att det ska bli verklighet som låg.

Placeringsutsikter_7_Scenarioanalys-2.png

3. Seger till slut med bakslag längs vägen

I vårt sista och mest troliga scenario rör vi oss kontinuerligt framåt, men vägen kantas av bakslag. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter, men takten dämpas kommande månader. Smittspridningen fortsätter att vara i otakt och det dröjer innan vi får tillfredsställande kontroll på pandemin.

Arbetet med vaccin fortsätter, men verkligheten vittnar om att utmaningarna längs vägen är många. AstraZeneca som har kommit längst i vaccinförsöken har under arbetets gång tryckt på pausknappen för att utvärdera det potentiella vaccinet. Ytterligare bakslag följer längs vägen och ett vaccin blir tillgängligt först andra halvåret 2021.

I det här scenariot fortsätter finans- och penningpolitiken att stimulera ekonomin men åtgärderna är inte lika kraftfulla som tidigare eftersom behoven gradvis minskar i takt med att återhämtningen fortgår. Bibehållen osäkerhet gör att börsen har svårt att avgöra vilket ben den ska stå på och den höga volatiliteten blir vardag. Större och varaktiga nedgångar undviks då ekonomin fortsätter att röra sig åt rätt håll och företagens vinster vänder upp. Dessutom behåller centralbankerna sina stödköp av obligationer, vilket ytterligare stöttar de finansiella marknaderna i väntan på att pandemin har besegrats och världsekonomin kan återgå till det normala.   

Placeringsutsikter_7_Scenarioanalys-1.png

Klockan tickar    

I dessa scenarier har pandemins utveckling den avgörande rollen i hur det kommande året utvecklas. Vår bedömning är att tröskeln är högre för att införa lika omfattande restriktioner som i våras med storskaliga nedstängningar av samhällen. Men det är inte bara statligt beordrade nedstängningar som kan äventyra utsikterna. Människors frivilliga beslut är lika viktiga. I ett läge där dödstalen stiger på nytt och vården blir allt hårdare ansträngd kommer oron att stiga. Även om regeringar då väljer att gå mildare fram är det troligt att människor frivilligt kommer stanna hemma. Följden riskerar då bli en ny nedgång i ekonomin. Det centrala är därför att få kontroll på pandemin och kanske är ett vaccin nödvändigt för att nå dit. Innan så sker är risken stor att ekonomin inte normaliseras till fullo. Och ju längre det dröjer, desto mer ökar risken för bakslag i återhämtningen och ny oro på börsen. Klockan tickar.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.