Gå till innehåll

Måttliga börsförväntningar för 2021

Efter ett år där vi hunnit med såväl dramatiska tvärstopp i ekonomin som kraftfulla rekyler, ser ett globalt börsindex ut att avsluta 2020 kring rekordnivåer. Följden av årets uppgång är att vi går in i 2021 med historiskt höga aktievärderingar på många håll. Det innebär att mycket av den förbättring i ekonomin som vi kommer se nästa år redan är intecknad i dagens aktiekurser. Vår bedömning är att börsen har mer att ge nästa år, men våra förväntningar är måttliga.

Ett av vårens främsta teman var hur börsen och ekonomin verkade tillsynes frånkopplade. Medan börsen ångade på uppåt med besked, avlöste de dystra beskeden kring ekonomin varandra. Vi har upprepade gånger under året påmint om att börsen inte speglar nuläget i ekonomin utan snarare reflekterar förväntningarna på lite sikt. Och i och med den kraftiga tillväxtrekylen under tredje kvartalet – där såväl USA som euroområdet redovisade sin högsta tillväxt någonsin på kvartalsbasis – framstod börsuppgången som mer rimlig.

I någon mån återuppstod frånkopplingen mellan börsen och ekonomin under hösten. För medan pandemins andra våg präglar verkligheten och leder till att ekonomin krymper på nytt i flertalet europeiska länder, så hade ett globalt börsindex sin bästa månad någonsin i november. Är det återigen en indikation på att vi går mot ljusare tider? Ja, delvis. Den främsta orsaken till börsrallyt under november var lyckade vaccinförsök. Läs mer i texten Revansch för ”de andra” aktierna. Med vaccinationer i sikte efter årsskiftet förbättras utsikterna. Läs mer i texten Stormen före lugnet?. Det bör dock tilläggas att rekordet i november föregicks av en sättning på omkring 7 procent i september-oktober, vilket gjorde det lättare att få till en större uppgång i november.

Höga förväntningar redan i början av året

Innan vi kommer in på utsikterna för nästa år kan vi backa bandet ett år i tiden. Under förra året (2019) hade börsföretagens vinsttillväxt, globalt sett, stagnerat, och rörde sig till och med något nedåt under året. Börsen fortsatte dock att stiga på förväntningar om att tillväxten och bolagsvinsterna skulle ta bättre fart under 2020. Faktum är att 2019 blev det bästa börsåret för världsindex på 10 år. Följden blev att värderingarna ökade, och många upplevde nog börsen som lite väl ansträngd vid förra årsskiftet. Vi kan naturligtvis inte veta hur börsen hade utvecklats om inte pandemin hade inträffat, men med höga värderingar och en stark uppgång i ryggen, så är det inte givet att den hade ångat på i rask takt i år.

Här kan man tycka att höga förväntningar i början av året i kombination med det som sedan hände i år, borde ha lett till åtminstone viss negativ börsutveckling för att inte säga en större nedgång. Istället fick vi ytterligare ett år med god avkastning. Utvecklingen skiljer sig dock mycket beroende på vilken valuta vi använder. I amerikanska dollar har världsindex stigit 14 procent sedan årsskiftet även om avkastningen för oss svenskar stannar kring 3,5 procent till följd av förstärkningen av svenska kronan. Det är dock stora skillnader mellan olika länders börser. Vår bedömning är att det är omfattande stimulanser från världens centralbanker och regeringar som är förklaringen till att ett globalt börsindex har stigit tvåsiffrigt i år. Det har lett till en våg av likviditet på marknaderna och gjort de redan låga räntorna ännu lägre, vilket i sin tur främjar acceptansen för högre aktievärderingar.

Marknadsbrev dec 2020_Värdeindex och värdering.png

Höga värderingar dämpar vår entusiasm för 2021

Och det är just värderingarna som är det centrala här, när vi ska resonera kring utsikterna för nästa år. För med stigande börskurser och sjunkande vinster blir följden som bekant att värderingarna har skjutit i höjden. Om vi håller oss till enkla p/e-tal så är det 20 för världsindex idag, att jämföra med 16,5 i december i fjol, vilket i ett historiskt perspektiv också var en hög nivå. Här är en vanlig invändning att det är höga amerikanska värderingar som driver upp snittnivån på världsindex eftersom USA utgör en stor del av index. Det stämmer. Men även exklusive USA är värderingsnivåerna höga (om än lägre än ifall vi inkluderar USA), och ökningstakten i år har likväl varit stor.

Vi går alltså in i 2021 med högre börskurser och betydligt högre värderingar än för ett år sedan. Så även om vi – i likhet med de flesta bedömare – räknar med en kraftfull ökning av tillväxt och bolagsvinster nästa år, så torde det till stor del vara inprisat i dagens aktiekurser. Det innebär inte att börsen inte kommer stiga nästa år – vårt stalltips är snarare att börsen står högre än idag om ett år – men vi tror att mycket av den förbättring i ekonomin som vi kommer se nästa år redan är intecknad i dagens aktiekurser.

Det finns gott om skäl att känna entusiasm inför 2021. Förhoppningsvis får vi fart på vaccinationerna, vilket pressar tillbaka pandemin och banar väg för en varaktig återhämtning. Men för börsens del dämpar höga aktievärderingar vår entusiasm. Vi tror att börsen har mer att ge 2021, men tycker att det finns fog för måttliga förväntningar.    

Marknadsbrev dec 2020_aktievärdering.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.