Gå till innehåll

Rekordstarka börser

Efter förra höstens börsras har aktiemarknaderna återhämtat sig och pressats till nya rekordnivåer. De positiva tongångarna kring handelssamtalen mellan USA och Kina har varit en bidragande faktor till börsuppgångarna. Hittills i år har exempelvis den svenska börsen stigit med cirka 30 procent och de utländska börserna, som inte stigit riktigt lika mycket i lokala valutor, har stigit ungefär lika mycket i svenska kronor. Riskerna framöver är många. På kort sikt är det främst utvecklingen av handelssamtalen som påverkar.

Skyline London

Vad har hänt?

Efter den turbulenta avslutningen på 2018 så har flera aktieindex tagit igen förra höstens börsras. Utvecklingen under 2019 har minst sagt varit stark och börser världen över har stigit till rekordnivåer. Sedan årsskiftet har börserna i USA, Euroområdet och Sverige stigit mellan 20–35 procent i svenska kronor. Tittar vi på utvecklingen i lokala valutor så har utvecklingen inte varit lika stark.

Om vi blickar tillbaka på utvecklingen sen botten av finanskrisen så vet vi att ett globalt börsindex i svenska kronor, har gett en avkastning om 300 procent under de senaste 10 åren, vilket är en exceptionell utveckling.

Varförhar börserna stigit i år?

Aktiemarknadsuppgången i år har skett trots att vinsterna inte rört sig nämnvärt. Med andra ord kan man säga att upp-gångarna till största delen förklaras av att värderingarna, aktiepriset i förhållande till vinsterna (P/E-tal), har stigit.
Dessa aktiemarknadsvärderingar är idag högre än vad de var i början på året och i vissa fall mycket högre än vad de har varit på senare tid.

I många fall relateras värderingar av aktiemarknaden med
räntor. Om räntorna sjunker så innebär det två positiva saker för värderingen av aktier. Framtida vinster diskonteras som mer värdefulla idag och alternativet att placera i räntor, relativt aktier, anses som mindre attraktivt. I dagsläget när de allra flesta räntor inte bara är låga, utan i vissa fall till och med är negativa, så kan det leda till flöden in i aktiemarknaden.

Ett skäl till varför investerare är beredd att betala mer för kommande vinster kan vara på grund av minskad oro för svagare vinstutveckling framöver. Om de positiva signalerna från handelssamtalen mellan USA och Kina medför att farhågor för ytterligare eskalering, till exempel mot europeisk bilindustri, har minskat så är det positivt för börserna.

Riskerna framöver

Riskerna framåt är många. Osäkerheten kring hur konjunkturen kan komma att utvecklas framöver kan påverka företagsvinsterna framöver. På längre sikt finns det även en risk med höga aktiemarknadsvärderingar och svenska kronas svaga utgångsläge. Historiskt sett kan man säga att kronan har agerat som en krockkudde när världens börser har fallit. Däremot är det inte en självklarhet att kronan kan fortsätta skydda våra placeringar då den i dagsläget redan är väldigt svag. Tidigare har en svensk investerare av utländska aktier fått en ytterligare skjuts i avkastningen när kronan har försvagats. Om kronan framöver skulle stärkas skulle situationen bli det omvända. Även om den lokala aktiemarknaden står still så kan en kronförstärkning bidra till att en utländsk aktieplacering minskar.

Om du i slutet av förra året kände nervositet när börserna rasade så kan det tyda på att du hade för mycket risk i portföljen. Som sparare bör du därför, som alltid, se över risknivån i din portfölj.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.