Gå till innehåll

Tre problem med stigande amerikansk ränta

Stigande räntor är ett gissel för aktiemarknaden. De ökar lånekostnaderna för företagen, gör aktievärderingarna mer ansträngda och riskerar att dämpa konjunkturen och därmed bolagens vinster. Nu kan det tyckas en aning prematurt att oroa sig för räntan redan nu – vi har ju fortfarande minusränta i Sverige och euroområdet. Det är dock inte räntorna på vår sida Atlanten som oroar – det är de amerikanska. Det är framför allt på tre områden som högre amerikanska räntor oroar.

Konjunkturen

I dagsläget är den amerikanska styrräntan 2,00-2,25 procent. Det kan jämföras med nivån 5,25 procent som nåddes vid förra räntetoppen 2007. Men som vi har skrivit om i tidigare marknadsbrev har sannolikt den neutrala räntan – det vill säga den räntenivå som varken stimulerar eller kyler av ekonomin – sjunkit de senaste 10 åren. Det innebär att en räntenivå som stöttade ekonomin i förra konjunkturcykeln kan verka åtstramande i den vi är inne i nu. Enligt Federal Reserves egna skattningar är det först någon gång i slutet på nästa år som räntan bedöms nå upp till neutral nivå. Här ska dock inflikas att vi inte vet exakt hur hög den neutrala räntan. Om den är lägre än vad centralbankernas beräkningar visar, riskerar åtstramningen att vara kraftigare. Dessutom kan mer räntekänsliga delar av ekono-min drabbas innan den neutrala nivån nås, med risk för spridningseffekter. Vi bedömer att Fed kan fortsätta på inslagen bana ett tag till, men för varje höjning kommer vi närmare slutet. 

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Skulderna

På vissa sätt är USA:s ekonomi bättre rustad nu än för tio år sedan. Skuld sättningen bland hushållen och i den finansiella sektorn har minskat stadigt sedan 2008. Visserligen har skulderna bland icke-finansiella företag och för staten ökat och det gör dessa sektorer mer känsliga för stigande räntor, men den totala skuldsättningen i ekonomin har trots allt minskat något. Amerikansk ränta påverkar dock inte bara amerikanska skulder. Under åren efter finanskrisen har dollarns roll som internationell finansieringsvaluta ökat påtagligt. Enligt beräkningar från BIS har utlåningen i dollar till mottagare utanför USA (exklusive den finansiella sektorn) ökat från knappt 10 procent av global BNP år 2007 till omkring 14 procent i år. Det innebär att många stater och företag utanför USA påverkas av den amerikanska räntan och dollarn. Det har varit särskilt påtagligt i år då stigande räntor och starkare dollar har bidragit till den turbulens vi har sett i olika tillväxtländer. För att motverka effekterna av en starkare amerikansk dollar har flera centralbanker i tillväxtländerna höjt sina egna räntor, vilket ökar lånekostnaderna även i inhemsk valuta. Så stigande amerikanska räntor och stark dollar blir högst kännbart även för länder på andra sidan jordklotet. 

Värderingarna

Ytterligare ett besvär med stigande räntor är att aktievärderingarna framstår som mer ansträngda. Dels är räntan en central komponent när investerare ska beräkna nuvärdet av framtida bolagsvinster. Om räntan stiger, så minskar nuvärdet av framtida vinster och då behöver aktiekurserna sjunka om värderingen ska vara oförändrad. En annan följd av högre räntor är att alternativet till aktier – i form av ränteplaceringar – blir mer attraktiva. För första gången på tio år är nu tremånadersräntan – det vi vanligen betraktar som kassaplacering – högre än direktavkastningen på amerikanska aktier. Under de gångna åren har aktiemarknaden gynnats av det som kan förkortas som TINA – There Is No Alternative – dvs. att det inte har funnits något alternativ till aktier för den som vill ha avkastning på sitt kapital. Men nu finns det ett alternativ igen i form av ränteplaceringar. 

Räntankommer fortsätta styra humöret

Om vi beaktar effekterna som stigande amerikanska räntor har på konjunkturen, skuldsättningen och aktievärderingarna så framstår börsturbulensen i oktober som rimlig. Den fortsatta utvecklingen för räntorna i USA, och på andra håll, kommer att ha stor betydelse för börshumöret framöver. Och i och med att fler centralbanker nu gör sig redo för att avsluta stimulansfesten, så kommer blickarna i allt högre grad även riktas till ekonomierna utanför USA även om det dröjer innan europeiska räntor blir ett problem. 

Spara tryggt och enkelt -  och få unika placeringsmöjligheter

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.