Gå till innehåll

Är du med och delar på 22 miljarder?

22 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2017 till Skandias kunder med traditionellt förvaltad försäkring. Men hur fungerar det hela i praktiken? Och vad innebär egentligen återbäringsränta? Vår pensionsekonom Mattias Munter svarar på några av våra allra vanligaste frågor.

Hela 42 miljarder under 2015, 13 miljarder 2016 och nu alltså 22 miljarder kronor för 2017. Så mycket överskott har fördelats till våra kunders traditionellt förvaltade försäkringar de senaste tre åren. Det motsvarar en genomsnittlig återbäringsränta för de tre åren på 8,5 procent före skatt och avgifter.

Är du med och delar? Läs mer om hur du ser din värdeutveckling

Som en jämförelse beräknas de två bolag på Stockholmsbörsen som i år delar ut mest till sina aktieägare komma upp till omkring 26 respektive 16 miljarder kronor i utdelning. I Skandias fall finns inga aktieägare. I och med att vi är ett kundägt bolag går allt överskott tillbaka till de 1,4 miljoner ägarna, det vill säga till alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring. 

– Man kan inte fullt ut jämföra fördelning av överskott med utdelning på börsen. Men det ger ändå en fingervisning om vilka summor det handlar om och hur mycket pengar som de facto fördelas till ägarna i båda fallen, säger Mattias Munter.

Skandia förvaltar totalt omkring 630 miljarder kronor, varav ca 430 miljarder inom just traditionell förvaltning. Det senare är en kollektiv sparform, som alltid ger en garanterad nivå på utbetalningarna och är väl beprövad för just pension. Skandia har exempelvis levererat pensionsförsäkring i den formen sedan 1919 och kapitalförsäkringar sedan sent 1800-tal. 

Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell 

Hur placeras pengarna?

Kundernas pengar placeras i en portfölj som i huvudsak består av aktier, obligationer, fastigheter och onoterade bolag (private equity). En robust portfölj med många olika tillgångsslag ger bra riskspridning ökar möjligheterna till bra avkastning. Det borgar även för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna.

– Att förvalta kundens pensionskapital är verkligen ett långsiktigt uppdrag och inom traditionell förvaltning kan man utnyttja det till att också göra mer långsiktiga investeringar i exempelvis onoterade bolag och infrastruktur, säger Mattias Munter. 

– För Skandias del är det här ett fokusområde sedan många år och idag är investeringarna i onoterade bolag exempelvis större än i svenska noterade aktier.

Läs mer om traditionell förvaltning

Hur fungerar återbäringsräntan?

Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan den jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut avkastningen över tid till försäkringarna. Därför kommer också avkastningen och återbäringsräntan att skilja sig åt under enskilda år. Återbäringsräntan har de senaste 15 åren varit 5,3 procent före skatt och avgifter i genomsnitt. 

Den genomsnittliga återbäringsräntan för 2017 uppgår till 6,7 procent före skatt och avgifter.

– Över tid ska allt överskott fördelas till kunderna men man kan säga att vi sparar lite extra i de gemensamma ladorna i bra tider för att kunna ta av i sämre tider. De kortsiktiga svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för kunderna. Det ger en jämnare utveckling av både försäkringskapital och pensionsutbetalningar, förklarar Mattias Munter. 

Årets överskottsfördelning på 22 miljarder kronor i Skandia är helt enkelt möjlig tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar.  

– Som pensionsekonom brukar jag ofta rekommendera traditionell förvaltning som en stabil bas för långsiktigt sparande. En bekväm sparform som ger möjlighet till bra avkastning, avslutar Mattias Munter.

Läs mer om hur du ser din värdeutveckling

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.