Gå till innehåll
Klossar i en glaskupa

Fondförsäkring

Vårt fondförsäkringserbjudande utgörs av ett kvalitetsgranskat urval av fonder från marknadsledande förvaltare. Vi premierar fonder som systematiskt integrerar miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark kompetens inom dessa områden.

För att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande gör våra fondanalytiker en noggrann utvärdering vid val av nya fonder och följer löpande upp befintliga. Vår fondförsäkring främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. Vi granskar hur fonderna vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar. Baskrav för alla fonder är att förvaltaren ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, ha en policy för miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter samt ha tillräckliga resurser för att kunna implementera ett robust arbete och redogöra för hur fonden beaktar relevanta hållbarhetsaspekter på ett relevant sätt.

Med utgångspunkt från vår utvärdering för vi dialoger med fondförvaltare för att påverka hur deras hållbarhetsarbete kan utvecklas.

Ökat hållbarhetsfokus i vårt fondutbud

Vi erbjuder fonder med hållbarhetsfokus i fondförsäkring inom svenska aktier, utländska aktier inom olika regioner, räntefonder och aktiefonder med inriktning mot teman som exempelvis klimat och miljö. Att en fond har hållbarhetsfokus innebär att fonden främjar eller har hållbarhet som mål, samt att hållbarhet bedöms vara avgörande när fonden väljer in och väljer bort investeringar. Fonderna har antingen ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper alternativt ett särskilt hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis klimatomställning, vattenrening eller social hållbarhet. Dessa fonder framgår i vår fondlista.

Vi följer årligen upp och utvärderar hållbarhetsarbetet för samtliga fonder i fondförsäkringserbjudandet. Utvärderingen fungerar som utgångspunkt för de diskussioner som vi har med förvaltare om hållbarhet och är en del i den ordinarie regelbundna förvaltarutvärderingen. Fonderna betygssätts utifrån deras hållbarhetsarbete och under 2020 ökade snittbetyget för hållbarhet i vårt fonderbjudande. Ökningen är ett resultat av förbättringar på fondnivå, men även av att nya fonder som har valts in har ett bättre hållbarhetsarbete än de som, på grund av ovilja eller oförmåga att leva upp till våra hållbarhetsförväntningar, tagits bort från vårt erbjudande.

Enkelt att välja ett hållbart fondsparande

Vår målsättning är att våra kunder ska kunna uppfylla sina placeringsbehov med ett bekvämt sparande och tydlig hållbarhetsansats, låga avgifter och god avkastningspotential. Vårt fondutbud är därför noga utvalt för att kunderna enkelt ska kunna välja fonder efter önskemål om hållbarhetsinriktning, exempelvis fonder som främjar hållbar utveckling eller har hållbarhet som mål (så som Parisavtalets klimatmål eller FN:s globala hållbarhetsmål).

För att underlätta för våra kunder att göra hållbara val presenterar vi även filtreringsverktyg och hållbarhetsinriktade fondportföljer. Vår fondlista innehåller information om våra fonder och dess hållbarhetsnivå samt profil. Exempelvis finns information om hur respektive fond tar hänsyn till hållbarhet och hur investeringar i kontroversiella branscher och bolag undviks. Vidare syns olika hållbarhetsrelaterade bedömningar av fonderna såsom hållbarhetsriskvärde, hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskvärde.

Per Lindgren

"I vår senaste utvärdering såg vi flera positiva förflyttningar av hållbarhetsarbetet hos flera av de externa fondförvaltare som Skandia adresserat tidigare år. Detta kan ses som en indikation att vårt påverkansarbete har positiva effekter och gör skillnad."

Per Lindgren, chef Förvaltaravtal

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss