Gå till innehåll

Fondförsäkring

Vi granskar löpande vårt fondförsäkringserbjudande för att säkerställa ett fondutbud som bygger på enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning. Vi gör en grundlig utvärdering av fondernas och förvaltarnas mål, processer och kompetenser för att granska hur de beaktar hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Denna utvärdering blir vår utgångspunkt i våra löpande diskussioner med förvaltare och ingår som en del i den ordinarie förvaltarutvärderingen.

Vi erbjuder också kunderna en möjlighet att själva filtrera fondutbudet utifrån olika hållbarhetsparametrar.

Ett krav för att ingå i vårt fondförsäkringserbjudande är att fonden har ett för investeringsstrategin relevant hållbarhetsarbete. Exempelvis förväntar vi oss att aktiefonder har en extra hög nivå på arbetet. Vi premierar fonder som systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen och förvaltare som uppvisar stark hållbarhetskompetens.

Av fondförvaltarna i fondförsäkringserbjudandet är 2019, 98,5 procent medlemmar i FN:s principer föransvarsfulla investeringar (UN PRI). Skandia undersöker hållbarhetsarbetet i samtliga av fonderna i fondförsäkringserbjudandet. Om brister identifieras i en förvaltares hållbarhetsarbete adresseras det i förvaltarutvärderingen. När vi finner det nödvändigt ställs krav på utveckling av arbetet som en del i Skandias överenskommelse med det fondbolaget.

Hållbarhetsinriktad fondportfölj

Vår målsättning är att erbjuda kunder möjligheter att sätta samman bra portföljer med fonder med utmärkande hållbarhetsansats. I dagsläget erbjuder Skandia fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondförsäkring inom svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, räntor och aktiefonder med tematisk inriktning mot klimat. Dessa fonder framgår i Skandias fondlista. Vi adderar löpande ytterligare fonder som både uppfyller våra krav på fonder med särskilda hållbarhetskriterier samt våra övriga krav beträffande exempelvis avkastningspotential och avgifter.

För kunder som är intresserade av att veta hur en fond tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning erbjuder vi kunderna en möjlighet att själva filtrera fondutbudet utifrån flera olika hållbarhetsparametrar. Exempelvis framgår information om hur respektive fond tar hänsyn till hållbarhet, bland annat genom Swesifs Hållbarhetsprofil och hur fonderna undviker investeringar i kontroversiella branscher och bolag.

Swesifs Hållbarhetsprofil är ett standardiserat faktablad som fondbolagen själva fyller i och som beskriver om och hur fonden beaktar hållbarhetsfrågor och om fonden tillämpar några hållbarhetskriterier.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss