Gå till innehåll

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av våra ägare. Målet är att alla ägare ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Ledamöter i fullmäktige

Bo Källstrand, ordförande
Bo Källstrand, ordförande 

Födelseår: 1949 
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan och Försvarets tolkskola.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till fullmäktigeval samt valberedning till styrelse- och revisorsval.
Bakgrund: Ordförande Sjunde AP-fonden och Svenska Kraftnät. Styrelseledamot SPV. Landshövding Västernorrland, vd Svensk Energi, vice vd Éléctricité de France, vd Graninge AB (publ), Div uppdrag inom Asea/ABB.

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Födelseår: 1961
Invald: 2014 (omvald 2017 och 2020)
Utbildning: Fil. kand. vid Mittuniversitet.
Andra uppdrag: Ordförande Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Diverse rådgivaruppdrag, styrelseledamot Karolinska Universitetssjukhuset, RLS Global AB, Nordic Paper Holding AB samt Ruter Dam.
Bakgrund: Tidigare personal- och hållbarhetsdirektör Autoliv Inc.,Telia Sonera och SCA. Styrelseledamot Proffice AB och PRI Pensionsgaranti.

Elisabeth Nilsson, vice ordförande
Ulf Troedsson, vice ordförande

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola. Ekonomistudier vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Executive advisor Vargas Holding och Liquid Wind. Styrelseledamot Vätgas
Sverige och mentor Ruter Dam samt Novare.
Bakgrund: Vd och koncernchef Siemens Norden och Baltikum. Styrelseledamot Siemens globala Top 50 ledningsgrupp, Siemens AB, SiemensOY, Siemens Turbomachinery AB. Styrelseordförande Siemens AS Norge, Siemens AS Danmark, Siemens Mobility AB och Swedish Medtech. Vice ordförande i Tysk-svenska Handelskammaren.

Bertil Carlsén, ledamot

Födelseår: 1960
Invald: 2020
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Berkeley Graduate School of Business i USA.
Andra uppdrag: Rådgivare inom finans- och förvärvsfrågor. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet Samhall AB samt styrelseledamot Enwell Holding AB.
Bakgrund: Finansdirektör Anticimex, Polygon Group, BillerudKorsnäs och Acando. Ordförande Anticimex Försäkring AB och Svenska Sjö AB samt flertal poster inom AGA-koncernen.

Sofie Schough, ledamot 

Födelseår: 1971
Invald: 2018
Utbildning: Magister i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Kingston University i London
Andra uppdrag: Kommunikationschef Coor AB.
Bakgrund: Kommunikationschef Addici AB, marknadschef Enlight AB och Tradevision AB samt konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DG X XII.

Marianne Dicander Alexandersson, ledamot

Födelseår: 1959
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Saminvest och Sahlgrenska Science Park. Styrelseledamot Recipharm, Praktikertjänst, Enzymatica och Promore. Medlem insynsrådet för myndigheten Tand- och läkemedelsförmånsverket.
Bakgrund: Fd. vd Global Health Partner, sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt vice vd Apoteket AB.

Karin Lagerstedt Woolford, ledamot 

Födelseår: 1969
Invald: 2019
Utbildning: Civilekonom internationell inriktning vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Chief Human Resource Officer på Intrum AB.
Bakgrund: Tidigare befattningar bl.a. HR-direktör Eltel AB, EVP HR, Communications, Safety, Health & Environment Ovako AB, SVP HR Green Cargo AB, biträdande personaldirektör SEB AB, managementkonsult Cap Gemini samt Ernst & Young.

Ebba Fåhraeus, ledamot

Födelseår: 1963
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Coala-Life AB, Polygiene AB och Carasent ASA. Styrelseordförande Acucort och vd SmiLe Incubator.
Bakgrund: Diverse styrelseuppdrag inom mindre, börsnoterade bolag. Tidigare Chief Communications Officer & Business Development Director på investmentbolaget Aqilles Invest och Executive VP Sales and Marketing, Anoto.

Anne Ludvigsson, ledamot

Födelseår: 1962
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Williams College, MA, USA och London School of Economics, UK.
Andra uppdrag: Vd Ludvigson Invest, vice ordförande AB Ludvig Svensson, ordförande TEKO Sverige Textil & Modeföretag, ledamot Svenskt Näringsliv och Kinnarps AB.
Bakgrund: Tidigare ledamot Sparbanken Sjuhärad.

Leif Hansson, ledamot

Födelseår: 1943
Invald: 2015 (omvald 2019)
Utbildning: Studier i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet, Skandias ledarskapsutbildningsprogram.
Bakgrund: Huvudsaklig yrkesbakgrund inom Skandia i ett tiotal olika befattningar, bl.a. divisionschef. Under åren 2001-2010 försäkringsrelaterade uppdrag för bl.a. Svenskt Näringsliv och Sida.

Therese Johansson, ledamot

Födelseår: 1986
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Ekonom vid Lunds universitet.
Andra uppdrag: Affärsutvecklare Fortum Consumer Solutions.
Bakgrund: Strategi och digital produktutveckling, Risk- och managementkonsult på Deloitte med inriktning bank och försäkring. Tidigare styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund.

Kajsa Lindståhl, ledamot

Födelseår: 1943
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Thulestiftelsen och Stiftelsen Tumba Bruk. Ledamot Skandias valberedning till styrelse- och revisorsval. Ledamot SwedSecs Disciplinnämnd och Svenska kyrkans Kapitalförvaltningsråd.
Bakgrund: Tidigare vd Banco Fonder, finansdirektör Bonnierföretagen AB och ett flertal styrelseuppdrag, bl. a. i Skandia.

Eva Lindqvist, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2015 (omvald 2018)
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Melbourne University samt i tillämpad fysik vid Linköpings Tekniska Högskola.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Tele2 AB, Bodycote plc och Keller Group plc.
Bakgrund: Rådgivning inom affärsutveckling, styrelseuppdrag, vd TeliaSonera International Carrier AB, vd högteknikföretaget Xelerated samt ansvarig Telia Equity på Telia/Teliasonera.

Helena Nelson, ledamot

Födelseår: 1965
Invald: 2020
Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet.
Andra uppdrag: Chefjurist Carnegie Investment Bank AB, styrelseledamot i ett antal bolag och stiftelser i Carnegiekoncernen samt styrelseledamot i Qliro AB.
Bakgrund: Tidigare varit chef för Group Compliance i Swedbank samt varit chefjurist och haft andra juristroller inom Skandia. 

Pia Nilsson, ledamot

Födelseår: 1950
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Socionom förvaltningslinjen.
Bakgrund: Styrelseuppdrag för bl.a. Ung Privatekonomi, Konsumenternas Bank-och Finansbyrå, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Vattenfall, Svenska Kraftnät och Europeiska fondbolagsföreningen Efama. Tidigare anställningar som skolkurator, familjeekonom och vd Fondbolagens förening. Författare av böcker om privatekonomi, fonder och pensioner.

Irma Rosenberg, ledamot

Födelseår: 1945
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Fil. dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen för Finansforskning och ledamot i IVA:s placeringsråd.
Bakgrund: Vice riksbankschef, styrelseledamot Riksgälden, Finanspolitiska rådet och Stiborkommittén.

Magnus Henrekson, ledamot

Födelseår: 1958
Invald: 2019
Utbildning: Internationell ekonomexamen och ekonomie doktor vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden och Fundcurve AB. Styrelseordförande i Nationalekonomiska Föreningen.
Bakgrund: Professor i nationalekonomi, tidigare vd och nu senior forskare Institutet för Näringslivsforskning.

Ingela Tengelin, ledamot

Födelseår: 1957
Invald: 2020
Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en juristexamen från Lunds universitet, samt genomgått Ruter Dam chefsutvecklingsprogram.
Andra uppdrag: Försäkringsdirektör Stena AB. Ordförande Juridiska och Ekonomiska kommittén Svensk Sjöfart, vice ordförande Insurance and
Documentary Committe Intertanko, styrelseledamot Maritime Law Committe i International Chamber of Shipping och Stena Insurance AG.
Bakgrund: Tidigare skadereglerare, underwriter och chef för sjö- och transportavdelningen Skandia.

Lena Sellgren, ledamot

Födelseår: 1969
Invald: 2020
Utbildning: Filosofie Licentiatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Har även studerat politisk ekonomi vid universitetet i Konstanz i Tyskland.
Andra uppdrag: Chefekonom och analyschef Business Sweden. Sitter i Dagens industris skuggdirektion till Riksbanken och är ledamot i Advisory Board till Forum for Global Business, Näringspolitiskt forum vid Entreprenörskapsforum och SCB:s användarråd för ekonomisk statistik.
Bakgrund: Styrelseledamot Norges forskningsråd, chefsanalytiker Nordea, chef Offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, biträdande enhetschef och ämnesråd vid Finansdepartementet. Expert eller sekreterare i ett flertal offentliga utredningar.

Alexander Kristiansen, ledamot

Födelseår: 1976
Invald: 2017 (omvald 2020)
Utbildning: Systemvetare samt civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot i ett
health tech-startup.
Bakgrund: Projektledare hos internationella konsultfirmor kring bolagsetablering samt expansion på den kinesiska marknaden.

Ylva Yngveson, ledamot 

Födelseår: 1951
Invald: 2016 (omvald 2019)
Utbildning: Civilekonom.
Andra uppdrag: Analyserar och skriver om privatekonomifrågor i egna företaget Pro Norna AB.
Bakgrund: Tidigare chef för Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna samt ansvarig utgivare av Lyckoslanten. En av initiativtagarna till nationella nätverket för finansiell folkbildning, Gilla Din Ekonomi.

Vanliga frågor om fullmäktige

Alla frågor och svar