Gå till innehåll

Om du inte är nöjd

Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till oss – så att vi kan bli bättre. Vi är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss att vara transparenta och ha en öppen dialog med dig som kund. Vi vill såklart att du ska känna dig nöjd med oss. 

Börja med att kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende

 • Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta den person som hjälpte dig med ditt ärende för att få ytterligare förklaring till beslutet och reda ut eventuella missförstånd.
 • Gäller det en skada börjar du med att kontakta din skadehandläggare för omprövning av beslutet. Kontaktuppgifterna hittar du på brevet från din handläggare.
 • Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta vår kundservice. 

  Telefon kundservice: 0771-55 55 00

  Mejl: klagomal@skandia.se

  Brev: Skandia, Klagomål, R809, 106 37 Stockholm

  Klagomålsansvarig: Carina Svensson

Om du fortfarande inte är nöjd – Skandias Kundombudsman

Om du inte är nöjd med det beslut du fått i ditt klagomål kan du vända dig till Skandias Kundombudsman. På din begäran kan Kundombudsmannen ompröva alla typer av ärenden och skador och granska handläggning och beslut i olika frågor. Klagomål som gäller medicinsk riskbedömning, dvs. en riskbedömning av dina hälsouppgifter som Skandia gör när du tecknar en försäkring, hanterar Kundombudsmannen däremot inte. 

För att Kundombudsmannen ska kunna göra en omprövning av ditt ärende krävs att du har fått ett slutligt skriftligt beslut av Skandia. Kundombudsmannen kan rekommendera Skandia att ändra sitt beslut om det finns en saklig grund för en annan bedömning.   

Prövningen är självklart kostnadsfri och baseras på skriftlig dokumentation. Du måste begära omprövning hos Kundombudsmannen inom sex månader från Skandias slutliga beslut.

Telefon växel: 08-788 10 00

Mejl: kundombudsmannen@skandia.se

Brev: Skandia, Kundombudsmannen, R809, 106 37 Stockholm

Ange ditt försäkrings- eller ärendenummer.


 • Vanliga frågor och svar om Kundombudsmannen

  • Kundombudsmannens uppgift är att ompröva ett slutligt beslut av Skandia genom att opartiskt granska om Skandia hanterat ett ärende på ett korrekt sätt i förhållande till lagar, praxis, villkor och aktuella bestämmelser.

   Kundombudsmannen gör inga affärsmässiga bedömningar, det vill säga tar inga beslut om ersättning om det inte finns stöd i t.ex. villkor, lagar och praxis för rätt till ersättning. Kundombudsmannen tar inte heller ställning till Skandias utbud av produkter- och tjänster eller avgifter.

  • Ja, Kundombudsmannens bedömning är opartisk. Funktionen är organisatoriskt skild från övriga enheter i Skandia vilket gör att våra beslut är opartiska.

   Det är Skandia som har valt att ha den extra service som Kundombudsmannens kostnadsfria prövning innebär. Kundombudsmannens roll är beslutad av Skandias styrelse. 

  • Ja, genom att Kundombudsmannen har en självständig ställning inom Skandia och en opartisk ställning mellan Skandia och dess kunder.

  • Nej, Kundombudsmannens prövning baseras på skriftlig dokumentation och utgår i huvudsak från befintliga handlingar.

  • Vår strävan är att handläggningstiden inte ska ta längre tid än 60 kalenderdagar. När vi skickar dig en bekräftelse om att vi fått ditt omprövningsärende får du också ett besked om hur lång handläggningstid ditt ärende beräknas få. Det är Skandias beslut som gäller tills dess att Kundombudsmannens omprövning är klar.

  • Nej, klagomål som gäller den medicinska riskbedömningen hanterar inte Kundombudsmannen.

   Med medicinsk riskbedömning menas den individuella riskbedömning som Skandia gör när du tecknar en personförsäkring. Den baseras på dina hälsouppgifter i hälsodeklarationen och/eller i journaler.

  Alla frågor och svar

Andra vägar för prövning

Vill du hellre vända dig till någon annan instans och diskutera eller låta pröva ditt ärende har du andra möjligheter utanför Skandia. Du kan naturligtvis vända dig till någon av dessa instanser även om ärendet redan prövats av Skandia eller Skandias Kundombudsman. Skandia eller Skandias Kundombudsman prövar däremot inte ett ärende där du redan vänt dig till Personförsäkringsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

Tänk på: För att Allmänna reklamationsnämnden ska pröva ditt ärende krävs bland annat att din anmälan kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till Skandia.


 • Konsumenternas vägledning om bank och försäkring 

  Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som informerar privatpersoner och ger vägledning inom det finansiella området och i försäkringsfrågor.

  Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
  Postadress: Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Oberoende vägledning genom konsumentvägledning

  Konsumentverket erbjuder oberoende vägledning via deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du kan få information och råd direkt via hemsidan, mejl, chatt eller telefon i bl.a. bank- och försäkringsfrågor. Många kommuner har också en konsumentvägledare i som kan ge dig information och råd. Du kan hitta konsumentvägledningen i din kommun via Hallå Konsument.
  Konsumentverket
  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
  Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
  Telefon: 0771-42 33 00 
  www.konsumentverket.se 
  Hallå Konsument
  Telefon: 0771-525 525 
  www.hallakonsument.se

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Allmänna reklamationsnämnden har särskilda avdelningar för privatpersoners bank- och försäkringsfrågor. Om prövningen av ditt klagomål, trots kontakter med Skandia, inte resulterat i en för dig tillfredsställande lösning, kan du, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom av ARN angiven tid, vända dig till ARN. Vid en eventuell tvist vid ARN kommer Skandia att delta för att på bästa sätt lösa tvisten.
  Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
  Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se

  Personförsäkringsnämnden (PFN)

  Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan den försäkrade (enskild konsument) och försäkringsbolaget i ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Vid en eventuell tvist vid PFN kommer Skandia att delta för att på bästa sätt lösa tvisten.
  Besöksadress: Svensk Försäkrings Nämnder, Karlavägen 108, Stockholm
  Postadress: Box 24067, 104 50 Stockholm
  Telefon: 08-522 787 20 
  www.forsakringsnamnder.se

  EU:s plattform för tvistlösning online

  Om tvisten rör en produkt eller tjänst som är köpt online kan du även lämna in ditt klagomål via EU:s plattform för tvistlösning online. Via plattformen vidarebefordras klagomålet till den alternativa tvistlösningsnämnd du väljer och hela processen hanteras online via plattformen.
  Besök EU:s plattform för tvistlösning här 

  Prövning i domstol

  Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör då först anlita ett ombud, t.ex. en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du får allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information. 

  Preskriptionsregler

  Om du vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, tänk på risken för preskription. Preskription innebär att rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd går förlorad.

  För att anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inte ska preskriberas måste du, enligt de nya regler som började gälla den 1 januari 2015, väcka talan mot Skandia inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådan ersättning eller annat sådant skydd inträdde.

  Enligt de preskriptionsregler som gällde före den 1 januari 2015, s.k. äldre bestämmelser, krävdes att talan skulle väckas mot Skandia inom tre år efter att den som ville göra anspråk på försäkringsersättning hade fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande.

  Äldre bestämmelser gäller för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015, s.k. äldre försäkringar, och inte förnyats därefter. Om det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari 2015 tillämpas dock de nya regler som började gälla den 1 januari 2015 även på äldre försäkringar.

  Med att väcka talan avses främst att du ansöker om stämning i allmän domstol eller betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten mot Skandia. Om du inom preskriptionstiden ansöker om att lösa tvisten i en alternativ tvistlösningsnämnd, såsom ARN eller PFN, så har du dock alltid rätt att väcka talan mot Skandia inom en månad från det att förfarandet i tvistlösningsnämnden avslutats.

  Om du har framställt anspråk på försäkringsskydd till Skandia inom ovan nämnda tidsgränser och inte är nöjd med Skandias beslut, är fristen att väcka talan mot Skandia alltid minst sex månader från det att Skandia har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om du inom fristen om sex månader ansöker om att lösa tvisten i en alternativ tvistlösningsnämnd, såsom ARN eller PFN, så har du dock alltid rätt att väcka talan mot Skandia inom en månad från det att förfarandet i tvistlösningsnämnden avslutats.