Gå till innehåll

Motståndskraftig svensk ekonomi växlar upp

Givet omständigheterna har återhämtningen i den svenska ekonomin varit stark under inledningen av 2021. Hela fjolårets ras har nu återtagits och så här drygt ett år efter att krisen briserade, har svensk ekonomi överträffat förväntningarna. Ljusare tider är att vänta när ekonomin växlar upp ordentligt under kommande månader, förutsatt att vaccineringen blir fortsatt lyckosam. Liksom på andra håll är ekonomin tudelad i spåren av pandemin, men vi räknar med att obalanserna krymper under året.

Betala med mobiltelefonen

Allt bredare optimism            

Efter en tuff vinter där ekonomin krympte under slutet av 2020 har återhämtningen tagit fart under inledningen av 2021. Under första kvartalet växte BNP, vilket var ett styrkebesked givet omständigheterna. Särskilt har hushållens konsumtion, som stagnerade under hösten, ökat markant på senare månader. Framöver väntas en snabb och bred tillväxt då de flesta indikatorerna pekar åt rätt håll. Olika konjunkturbarometrar, både inom industrin och tjänstesektorn, har stigit påtagligt och ligger numera i linje med historiska toppnivåer. Tidigare har uppgångarna mestadels varit koncentrerade till industrin, men i april steg förtroendet brant inom alla sektorer, där både detaljhandeln och tjänstesektorn visade på mycket stora uppgångar. Kommande månader väntas ekonomin växla upp ordentligt, och redan nu går den ekonomiska återhämtningen snabbare i Sverige än för snittet i övriga Europa.

Marknadsbrev maj 2021 - ki barometer.png

Hushållen driver på

Dragloket för tillväxten framåt väntas fortsatt vara hushållens konsumtion. En signal på det är att konsumentförtroendet har stigit till de högsta nivåerna sedan 2018. Till skillnad från tidigare kriser är de finansiella förutsättningar goda den här gången. Statliga stöd i form av bland annat korttidspermitteringar och förstärkt a-kassa har bidragit till att inkomsterna har hållits uppe. Samtidigt har den positiva börsutvecklingen och inte minst stigande bostadspriser stärkt hushållens finansiella ställning ytterligare. Dessutom är sparandet rekordhögt. Det innebär att det finns mycket sparkapital vid sidolinjen som kommer ge skjuts till den inhemska konsumtionen när restriktionerna lättar ordentligt. Ett annat tecken på att hushållen är i fin finansiell form är att betydligt färre än väntat har använt sig av den tillfälliga amorteringsfriheten.

Svårtolkad jobbstatistik, men rätt riktning

Till följd av ett metodikbyte av Arbetskraftsundersökningen (AKU) är arbetsmarknadsstatistiken något svårtolkad för tillfället, men det mesta pekar ändå tydligt på att det går åt rätt håll. Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen fortsätter att falla i snabb takt och andra indikatorer talar för att efterfrågan på arbetskraft har stigit ordentligt. Företagens anställningsplaner har skjutit i höjden, antalet lediga platser ökar och varseltalen har varit låga sedan i somras. Dessutom vittnar både tjänsteföretag och industrier om att de har svårt att hitta kvalificerad personal, vilket stärker bilden ytterligare. Det finns därmed gott om signaler som pekar på att återhämtningen på arbetsmarknaden går åt rätt håll och vi räknar med att förbättringen accelererar under året. Samtidigt är skillnaderna mellan olika grupper stora. Antalet personer som varit arbetslösa i mindre än sex månader är förvisso lägre nu än före krisen, men långtidsarbetslösheten fortsätter att vara ett orosmoln även om läget har ljusnat något på senare tid.

Ljusare tider väntar                 

Det är en tydlig förbättring som nu sker i svensk ekonomi och ljusare tider väntar, då vaccineringen är i full gång. En knepig fråga att besvara är var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig. Den mycket ovanliga krisen har som bekant slagit ytterst ojämnt. Vissa delar av ekonomin påverkades mycket hårt av pandemin, medan det blev mer av en paus för andra branscher. Vi räknar dock med att denna tudelning minskar framöver då de sektorer som drabbades hårdast i fjol också kommer ha snabbast återhämtning i år. Återhämtningen underlättas även av att många av de jobb som gick förlorade under förra året sannolikt kan återskapas enklare än vad som hade varit fallet om krisen hade slagit på bredare front.

Det är ännu något tidigt att utvärdera hur Sverige har klarat den ekonomiska krisen jämfört med andra länder då mer av återhämtningsfasen bör vägas in. Men tack vare motståndskraft under första kvartalet i år står sig svensk ekonomi väl hittills. Och sammantaget ser utsikterna fina ut när nu återhämtningen är i gång på allvar och pandemin förhoppningsvis klingar av.

Marknadsbrev maj 2021 - ekonomiska indikatorer.png

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.