Gå till innehåll
Kvinna och man promenerar på strand och ger varandra en hjälpande hand

Därför ställer vi frågor till dig

Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansinstitut behöver lära känna våra kunder bättre. Det kallas för kundkännedom.

Syftet är att motverka de kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. I likhet med säkerhets­­kontrollen på en flygplats har vi en säkerhets­kontroll. Den består av frågor som alla våra kunder behöver svara på.

Svara på frågor – kundkännedom

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvätt

 • Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara. Frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess.

  Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be dig att uppdatera din informationen med jämna mellanrum.

  Mer information om den nya penningtvättslagen hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats..

 • Frågorna hittar du när du loggar in under Övriga val > Kundkännedom. Där finns 5 olika flikar med frågor. Om du inte har några frågor när du loggar in nu, så kommer du att få frågor vid ett senare tillfälle.

  • Bankkonton
  • Kort
  • Lån
  • Värdepapper
  • Pension (IPS)

  Kontrollera att du svarat på samtliga frågor. 

  Är du bankkund kan du också ringa oss på  0771-27 20 00, så hjälper vi dig att svara på frågorna. Öppet alla dagar 6-24.

 • Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi måste förstå syftet med dina bankaffärer och transaktioner.  

  Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga. Men i syfte att förhindra brottslig verksamhet behöver alla våra kunder svara på våra frågor. 

 • Välj det alternativ som passar dig bäst.

 • Enligt penningtvättslagen så måste vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). En sådan person anses ha en ställning som kan utgöra en risk för att bli utnyttjad för bland annat mutbrott. 

  En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer med en sådan viktig funktion omfattas av lagstiftningen.

  Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
  • Riksdagsledamot eller Parlamentsledamot
  • Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti  
  • Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas 
  • Hög officer
  • Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
  • Ambassadör, diplomatiskt sändebud
  • Ledamöter i statsägt företagsförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • Ledande funktion i en internationell organisation


  PEP-begreppet gäller även för utländska motsvarigheter till funktionerna ovan. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

Alla frågor och svar

 • Du behöver svara på våra frågor för att du ska kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster. 

  Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

 • Ja, är du bankkund kan du ringa oss på  0771-27 20 00, så hjälper vi dig att svara på frågorna via telefon. Vi har öppet alla dagar 6 - 24. 

 • Vi är skyldiga enligt penningtvättslagen att ställa frågor till dig för att försöka förstå syftet med dina affärer och transaktioner. Därför behöver vi bland annat fråga dig om:

  • Var kommer dina pengar från som du sätter in hos oss?
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer?
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
  • Är du skattskyldig i USA (Fatca-lagen)?
  • För företagskunder, till exempel: Vad är företagets verksamhet och ägarförhållanden?


  OBS! Vi kommer aldrig fråga dig om dina personliga koder.

 • Du kan när som helst ändra dina svar när du loggar in under fliken Övriga val  > Kundkännedom.

  • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)
   Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort samhällsproblem. För att motverka att kriminella utnyttjar de finansiella systemen gäller en ny lag från den 1 augusti 2017, kallad penningtvättslagen. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utgår från ett EU-direktiv som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

   Lagen ställer höga krav på att alla banker och finansinstitut har bra kännedom om dig som kund och dina affärer. Därför måste vi ställa frågor till dig. Läs mer om penningtvättslagen hos Svenska Bankföreningen.

  • FATCA – Är du skattskyldig i USA?
   Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Läs mer om FATCA hos Svenska Bankföreningen.

  • CRS – Vilken är din skattemässiga hemvist?
   CRS är en internationell standard som har tagits fram genom ett arbete inom OECD och EU. Avtalet innebär att bankerna måste identifiera sina kontohavares skattemässiga hemvist. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. Läs mer om CRS på skatteverkets webbplats.
Alla frågor och svar

 • Ja, men det beror på vilken typ av försäkring du har. När du loggar in kan du att se om du har frågor du behöver svara på. Vi kommer även att kontakta dig för att be dig svara på frågorna.

  Du som är försäkrings- och bankkund kan svara på frågorna redan idag. Gör så här: 

 • Ja, du behöver själv gå in och uppdatera dina svar om dina uppgifter ändras. Om vi ser att dina uppgifter inte stämmer så kan vi komma att be dig om mer information och i vissa fall även be att få dokumentation som kan stödja dina uppgifter.

 • Ja, även företag behöver svara på frågor enligt penningtvättslagen. Vi kommer att kontakta företagen och be dem svara på frågor om till exempel: Vad är företagets verksamhet och ägarförhållanden? 

Alla frågor och svar

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. 

Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.


 • Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

  Penningtvätt kan beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

  Terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.  

  Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet och att kriminella utnyttjar det finansiella systemet. 

  Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

  Vi har har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

  Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor.  Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

  De frågor som vi  ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk. 

  Vad händer om du inte svarar på frågorna?

  Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

  Vi hoppas på din förståelse och hjälp

  Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.

Logga in och svara på frågor

Svara på frågor – kundkännedom