Gå till innehåll

Därför behöver företag svara på frågor

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansiellt bolag behöver ha god kännedom om våra kunder. Med jämna mellanrum behöver därför alla våra kunder svara på frågor. Syftet är att motverka de kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet.

Vi behöver också få information om företagets verksamhet och skatterättsliga hemvist samt, i vissa fall, huvudmännens skatterättsliga hemvist. Detta för att kunna bedöma om ert engagemang i Skandia ska rapporteras till Skatteverket i enlighet med FATCA- och/eller CRS-lagstiftningen.

Svara på frågor med BankID

Vanliga frågor om penningtvättslagen & kundkännedom


 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär att vi har ett ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till alla våra kunder, frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Svara på frågorna genom att välja de alternativ som passar bäst. 

  Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be er att uppdatera företagets uppgifter med jämna mellanrum.

  Mer information om den nya penningtvättslagen och kundkännedom hittar du på Finansinspektionens webbplats (FI).

 • För att kunna logga in och svara på frågor behöver du:

  • ha en officiell roll på företaget som är registrerad hos Bolagsverket eller
  • vara registrerad som huvudadministratör i vårt administrationsverktyg – Skandia Företag


  Vem på företaget kan ha en officiell roll registrerad hos Bolagsverket ?

  Exempel på en officiell roll är: styrelseledamot eller suppleant i ett aktiebolag, bolagsmän i handelsbolag, fysiska personer som komplementär eller kommanditdelägare i kommanditbolag m.m.

  Du kan kontrollera vilka roller som finns registrerade genom att söka på bolagsverket.se eller företagsupplysningssidor som t.ex. allabolag.se, merinfo.se, hitta.se eller ratsit.se.

  Vissa associationsformer och vissa organisationer är inte registrerade hos Bolagsverket, som t.ex: offentliga organisationer, stat, landsting och kommuner.

  Om du inte kan logga in, så kan du svara på frågorna via telefon 

  • Företagskund med försäkringar
   Ring oss på telefon 0771-19 59 59, öppet vardagar 8.15–15.30.

  • Företagskund i banken
   Ring oss på telefon 0771-27 20 00, öppet alla dagar 6–24.
 • För att logga in och svara på frågorna så behöver du ha ett BankID eller ett Mobilt BankID. Saknar du BankID kan du besvara kundkännedomsfrågor genom att fylla i den här blanketten och skicka in den till oss.

  För att kunna logga in och svara behöver du också:

  • ha en officiell roll på företaget som är registrerad hos Bolagsverket eller
  • vara registrerad som administratör i vårt administrationsverktyg – Skandia Företag
 • Enligt lagen om penningtvätt består kundkännedom av flera olika typer av frågor. Några frågor är kopplade till företaget och några frågor är kopplade till användandet av produkter hos oss.

  Orsaken till att vi nu behöver få svar på frågor igen kan vara så att ni har svarat på vissa frågor men inte andra. Det kan också vara så att det var länge sedan ni svarade på frågorna, eller att ni behöver svara i samband med att ni tecknar en ny produkt. Alla våra kunder behöver dessutom svara på frågor kontinuerligt för att svaren ska vara uppdaterade.

  • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)
   Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort samhällsproblem. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) utgår från ett EU-direktiv som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

   Lagen ställer höga krav på att alla banker och finansinstitut har bra kännedom om dig som kund och dina affärer. Därför måste vi ställa frågor till dig. Läs mer om penningtvättslagen hos Svenska Bankföreningen.

  • FATCA – Är du skattskyldig i USA?
   Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Läs mer om FATCA på Skatteverkets webbplats.

  • CRS – Vilken är din skattemässiga hemvist?
   CRS är en internationell standard som har tagits fram genom ett arbete inom OECD och EU. Avtalet innebär att bankerna måste identifiera sina kontohavares skattemässiga hemvist. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA. Läs mer om CRS på skatteverkets webbplats.
Alla frågor och svar

Verklig huvudman

 • Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. En PEP är en person som har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Vi behöver också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Här kan du läsa mer på Bankföreningens hemsida.

 • Verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon närstående*, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. Verklig huvudman kan också vara en fysisk person som tjänar på att någon annan agerar åt den.

  Verklig huvudman är en person som:

  • på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen eller
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller
   • utövar kontroll enligt ovan genom avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande eller
   • kontrollerar i egenskap av instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot motsvarande befattningshavare i en stiftelse eller trust eller en liknande juridisk konstruktion.

  Genom ägande i andra juridiska personer, som i sin tur äger kunden, kan den verkliga huvudmannen ha ett indirekt ägande.

  Finns inte verklig huvudman ska någon av nedanstående anses vara verklig huvudman:

  • vd
  • styrelseordförande
  • annan befattningshavare

  Den ni väljer ska vara den person som med hänsyn till er verksamhet och kontrollstruktur kan anses utöva den största kontrollen över er dagliga verksamhet. 

   

  * Med närstående avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.

 • Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder. 

 • Här följer en kort vägledning om vem som kan vara verklig huvudman (eller alternativ huvudman) för vissa organisationer och företag.

  • Börsnoterat bolag: Behöver inte anmäla verklig huvudman, då dessa bolag är undantagna. Med börsnoterat avses ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES
  • Dotterbolag till börsnoterat bolag: Behöver inte anmäla verklig huvudman, då dessa bolag är undantagna.
 • Om företagets verkliga huvudman saknar svenskt personnummer, samordningsnummer eller Skandias internnummer, enligt formatet ååmmddxxxx, kan du inte använda formuläret ovanför. Du behöver i stället fylla i den här blanketten och skicka in den till oss.

Alla frågor och svar

 • Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar eller borde betala skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande regler.

 • TIN (Taxpayer Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer som består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror. Skatteregistreringsnumret (TIN) får fysiska  eller juridiska personer av skattemyndigheten i det land där de har sin skatterättsliga hemvist.

 • Enligt penningtvättslagen utövar myndigheter tillsyn över bland annat:

  • Redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister, bolagsmäklare och varuhandlare. Med varuhandlare menas de som säljer varor mot kontantbetalning* över 50 000 kr, både in- och utbetalning. Exempelvis; bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare m.m. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter.  
  • Registrerade fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn.
  • Auktoriserade eller godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsinspektionen utövar tillsyn.
  • Advokater. Advokatsamfundet utövar tillsyn.
  • Anordnare av speltjänster m.m. Lotteriinspektionen utövar tillsyn.
  • Banker, betaltjänstföretag, livbolag, försäkringsförmedlare, valutaväxlingsföretag m.m. Finansinspektionen utövar tillsyn.

  * Kontantbetalning innebär endast betalning i form av fysiska pengar som mynt och sedlar.

Alla frågor och svar

 • Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi bland annat måste förstå syftet med företagets affärer och transaktioner.  

  Det betyder inte att vi misstänker dig eller ditt företag för någonting. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga. Men i syfte att förhindra brottslig verksamhet behöver alla våra kunder svara på våra frågor. 

 • Välj de alternativ som passar bäst.

 • Ja, du kan ringa oss så hjälper vi dig om du undrar över någon fråga. Om du inte kan logga in, så kan du också svara på frågorna via telefon.

  • Företagskund med försäkringar
   Ring oss på telefon 0771-19 59 59, öppet vardagar 8.15–15.30.

  • Företagskund i banken
   Ring oss på telefon 0771-27 20 00, öppet alla dagar 6–24.
Alla frågor och svar

Skattskyldighet i annat land

 • Svensk lagstiftning kräver att försäkringsföretag och andra finansiella företag identifierar och lämnar kontrolluppgifter om vissa finansiella konton, som innehas av privatpersoner samt företag och dess delägare med skattehemvist i ett annat land än Sverige. Vi behöver därför få in uppgifter från alla våra kunder om deras skattehemvist.

  Bakgrunden till detta är dels EU-lagstiftning (CRS), dels också att Sverige liksom många andra länder har - eller kommer att ha - avtal om informationsutbyte med andra länder, t.ex. USA (det s.k. FATCA-avtalet).

  Läs mer om FATCA på skatteverkets webbplats

  Läs mer om CRS på skatteverkets webbplats

 • Reglerna omfattar privatpersoner och företag som har skattehemvist/är skattskyldiga i ett annat land än Sverige. Vanligtvis bestäms skattehemvist utifrån var du är bosatt/stadigvarande vistas eller var ert företag har sitt säte.

  Till personer som är skattskyldiga/deklarationsskyldiga i USA (s.k. US Persons) räknas dock, förutom personer som är bosatta i USA, även bl.a.

  • Personer med amerikanskt medborgarskap (även personer med dubbelt medborgarskap)
  • Personer som har permanent uppehållstillstånd i USA (s.k. Green Card)
  • Företag som är registrerade i USA

  Reglerna omfattar även så kallade passiva företag om det finns en verklig huvudman, som antingen är US Person eller har skattehemvist i ett annat land än Sverige och USA.

 • Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder.

 • TIN (Taxpayer Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer som består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror. Skatteregistreringsnumret (TIN) får fysiska  eller juridiska personer av skattemyndigheten i det land där de har sin skatterättsliga hemvist.

Alla frågor och svar

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. 

Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

Penningtvätt kan beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

Terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.  

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet och att kriminella utnyttjar det finansiella systemet. 

Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

Vi har har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor.  Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

De frågor som vi  ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk. 

Vad händer om du inte svarar på frågorna?

Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

Vi hoppas på din förståelse och hjälp

Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.

Svara på frågorna

Svara på frågorna om ditt företag snabbt och enkelt med BankID.

Logga in & svara Answer questions in english