Gå till innehåll

Hållbarhet

Drivkraften för Skandias hållbarhetsarbete är att skapa ett rikare liv för våra kunder och samhället med sikte på att bli det ledande livbolaget i Sverige. 

Vi har en bred förankring i samhället med långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Att tänka längre i allt vi gör är en förutsättning och även utmärkande för vår kärnverksamhet.

Läs hållbarhetsredovisningen

Ansvarsfullt företagande ger långsiktig affärs- och samhällsnytta

”Vår ambition är att Skandia ska utvecklas till det ledande livbolaget i Sverige. Vårt viktigaste uppdrag är att maximera värdet för våra kunder som också är våra ägare. Det gör vi med hänsyn till en hållbar utveckling. Något som gynnar såväl våra kunders sparande på lång sikt som samhället de lever i i dag.”

Våra viktigaste hållbarhetsaspekter

Underlaget för att identifiera våra viktigaste hållbarhetsfrågor kommer ur våra intressentdialoger tillsammans med förväntningar och intryck från omvärlden. 

Fokus ligger på frågor som är av strategisk vikt för Skandia och som är centrala för våra intressenters uppfattning om vår förmåga att skapa och förvalta olika former av värden.

Inom följande 6 områden samlas de mest väsentliga frågorna för Skandias hållbarhetsarbete:

Illustration klocka

Strategi för en hållbar utveckling

Att tänka längre är kärnan i Skandias erbjudanden och genomsyrar vårt sätt att driva affären. Med hållbarhetsstrategin strävar vi efter att det sker med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i alla delar av verksamheten.

Läs mer om våra strategiska vägval för en hållbar utveckling

Så styrs Skandias hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i fullmäktiges ägarinstruktioner som slår fast att verksamheten ska bedrivas i enlighet med ett antal värderingar, bland annat ett hållbart företagande. Koncernens övergripande hållbarhetsstrategi, inklusive hållbarhetsstrategin, konkretiserar styrdokumenten för hållbarhetsarbetet och bildar basen för vår operativa verksamhet.

 Det är styrelsen och koncernchefen som har det högsta ansvaret för hållbarhetsstyrningen.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor eller synpunkter som rör Skandias hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning? Välkommen att kontakta oss på kundinflytande@skandia.se