Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Vi är Skandia

  • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
  • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
  • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga. Vi skapar trygghet för generationer.

Om oss

Vi skapar trygghet för generationer genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar. 

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning. Av våra drygt 1,7 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara på i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.  

Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot ägare och kunder. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Skandia i Sverige

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
106 55 Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
106 55 Stockholm
org.nr 502017-3083

Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
106 55 Stockholm
org.nr 516401-9738

Skandia Fonder AB
c/o Skandia, Bolagsjuridik
106 55 Stockholm
org.nr 556317-2310

Skandia Investment Management AB
106 55 Stockholm
org.nr 556606-6832

Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
Box 14, 101 20 Stockholm
org.nr 556217-8300

Skandikon Administration Aktiebolag
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
org.nr 556023-4782

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm
org.nr 556467-1641

Långsiktiga åtaganden förutsätter hållbart företagande

Vår vision är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vårt mål är att maximera värdet för ägarna, moderbolagets kunder, över livstiden av deras försäkringar genom att kombinera en god avkastning med ett sunt risktagande. Vi bedriver verksamheten utifrån våra ägares instruktioner som innehåller fyra värderingar; långsiktighet, kundnytta i centrum, sund öppenhet samt hållbart företagande. Läs vår ägarinstruktion här. 

Vi ska i enlighet med ägarinstruktionen vara ett föredöme i arbetet med hållbarhet. Verksamheten ska följa FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Parisavtalet om klimatförändringar. För samverkan och transparens stödjer Skandia även FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). 

I vårt arbete att agera ansvarsfullt och för att bidra till ett hållbart värdeskapande inkluderas sex för oss viktiga områden: Ansvarsfulla investeringar, Friska företag, Samhällsengagemang, Miljöansvar i vår egen verksamhet, Attraktiv arbetsgivare och Affärsetik.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Ömsesidigt och finansiellt starkt bolag

Vi är kundägda – vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2020 fördelades 14 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia