Gå till innehåll
Vit bakgrund

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.


Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2018 omvaldes sju ledamöter i styrelsen och två nya ledamöter valdes in. Hans-Erik Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.


 • Hans-Erik Andersson

  Ordförande och oberoende ledamot, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.
  Födelseår: 1950
  Invald: 2013
  Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.
  Andra uppdrag: Styrelseordförande i SinterCast AB samt styrelseledamot i Anticimex TopHolding AB och JLT Risk Solutions AB.
  Bakgrund: Tjänstgjort inom bl.a. Mercantile & General Re, Marsh & McLennan och Skandiakoncernen. Var mellan 2004–2006 koncernchef i Skandia. Tidigare styrelseordförande för Cision AB, Semcon AB, Erik Penser Bankaktiebolag och Canvisa AB.

   

  Peggy Bruzelius

  Oberoende ledamot, ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.
  Födelseår: 1949
  Invald: 2012
  Utbildning: Ekon. dr h.c. och civilekonom vid Handelshögskolan.
  Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i bl.a. Lundin Petroleum AB, Akzo Nobel och Diageo plc samt styrelseordförande i Lancelot Holding AB.
  Bakgrund: Tidigare tjänstgjort inom Boliden, ABB och SEB- koncernen. Har sedan 1998 varit verksam inom ett stort antal bolagsstyrelser, bl.a. Electrolux, Husqvarna, Scania och Ratos.

  Mengmeng Du

  Oberoende ledamot, ledamot i kund- och produktutskottet och ersättningsutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.
  Födelseår: 1980
  Invald: 2014
  Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
  Andra uppdrag: Rådgivare till startups och inom digitalisering via Mimion AB Grundare av GetGeek. Styrelseledamot i Netonnet Group och Filippa K.
  Bakgrund: Tidigare verksam bl.a. i chefsbefattningar inom Spotify, Acast och Stardoll och managementkonsult på Bain & Company. Tidigare styrelseledamot i Qliro Group och Skånska Byggvaror.

  Reinhold Geijer

  Oberoende ledamot, ledamot i kund och produktutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.

  Födelseår: 1953
  Invald: 2016  
  Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan
  Andra uppdrag: Styrelseordförande i BTS Group AB samt styrelseledamot bl.a. i AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest AB, Zacco A/S, Sverige Amerika Stiftelsen, British Swedish Chamber of Commerce.
  Bakgrund: Tjänstgjort som CEO i RBS Norden inkl VD Nordisk Renting AB, Telia vVD CFO, Swedbank koncernen, VD i dotterbolag inkl koncernchef 1995-2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål, Weyerhaeuser Co i USA. Verksam i flera styrelser bl.a. sjunde APfonden, SEB TryggLiv Gamla.

  Christer Löfdahl

  Oberoende ledamot, ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet.
  Födelseår: 1959
  Invald: 2015
  Utbildning: Ekonom, Stockholms universitet.
  Andra uppdrag: Skandiabanken AB (publ), ledamot Leksands Företagareförening, ordf.
  Bakgrund: Tidigare VD Catellagruppen, Stockholm, VD Max Matthiessen Liv- och Finansmäklare AB, CFO SBAB Bank AB, VD Volvo Group Finance AB.

  Per Nordlander

  Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt risk-och revisionsutskottet.
  Födelseår: 1967
  Invald: 2014
  Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet.
  Andra uppdrag: Partner i riskkapitalbolaget Verdane Capital Advisors. Styrelseledamot i bl.a. BEWI Group, Allgon, Estate, Modern Sprängteknik i Norden samt Scanacon
  Bakgrund: Tidigare vd och grundare av Avanza, grundare och chef för NordNet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och varit konsult på Accenture.

  Jonas Persson

  Oberoende ledamot, ordförande i kund- och produktutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.
  Födelseår: 1968
  Invald: 2016
  Utbildning: PhD Organisk Kemi vid Uppsala Universitet.
  Andra uppdrag: Styrelseuppdrag och rådgivare inom mjukvaruutveckling. Rådgivare till Microsoft och EQT. Styrelseledamot i bl.a. IFS, Stormgeo, Sitecore and TransIP.
  Bakgrund: Tidigare vd för Microsoft Sverige och ett antal ledande befattningar inom Microsoft, bl.a. som operativ chef för molntjänster och inom mjukvaruutveckling. Arbetat som säljledare för konsumentlösningar inom mobilitet och vertikala branschlösningar i Europa.

   

   

   

   

  Lena Herrmann

  Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet och ledamot i kund- och produktutskottet
  Födelseår:
  1962
  Invald: 2018
  Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Tekniska Högskolan i Linköping.
  Andra uppdrag: Direktör strategi och affärsutveckling på SJ AB.
  Bakgrund: Tidigare verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (vd), Bonnier Dagstidningar och som managementkonsult på McKinsey & Co. Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren AB/Sörmlands media. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot i Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB.

   

   

   

   

  Niklas Johansson

  Oberoende ledamot, ledamot i risk och revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.
  Födelseår: 1961
  Invald: 2018
  Utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.
  Andra uppdrag: Styrelseordförande i Saminvest AB samt i Areim AB. Styrelseledamot i Apotekets Pensionsstiftelse och Djurgården Hockey AB. 
  Bakgrund: Tidigare verksam som vd för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandia och Crédit Agricole.

   

  Jane Olofsson

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias FTF-förening (Facket för försäkring och finans)
  Födelseår: 1982
  Invald: 2010
  Utbildning: Gymnasial utbildning inom Samhällsvetenskap.
  Andra uppdrag: Personskadereglerare, anställd sedan 2005. Ledamot i FTFs förbundsstyrelse. Ledamot i styrelsen för Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa.

  Johannes Petersson

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias SACO-förening (Sveriges akademikers Centralorganisation)
  Födelseår: 1977
  Invald: 2016
  Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, Uppsala Universitet.
  Andra uppdrag: Affärsspecialist, anställd sedan 2009.

  Annika Bowallius

  Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande i Skandias Fälttjänstemän (FSF) lokalorganisation till FTF (Facket för försäkring och finans)
  Födelseår: 1962
  Invald: 2015
  Utbildning: Yrkesutbildning sjuksköterska Röda korset.
  Andra uppdrag: Arbetar som Företagsrådgivare, anställd sedan 1995.

  Dahn Eriksson, Linda Lundin och Per-Anders Karmeroth är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

  Styrelsens ansvar och arbete

  Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

  I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

  Koden

  svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

  Modellen för kollektivt risktagande 

  fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

  Genomtänkt risktagande 

  en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

  Hög kvalitet på den interna kontrollen

  en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

  Affärsmålen för verksamheten

  mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

  Dotterbolagen

  verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

  Skandia som arbetsgivare

  Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.


  Styrelseutskott

  Styrelsen har inrättat utskott för att handlägga och bereda vissa frågor för beslut av styrelsen. Styrelsen har i begränsad omfattning delegerat beslutanderätt till utskotten. Styrelsens övergripande ansvar kan dock inte delegeras.

  Inom styrelsen finns för närvarande fyra utskott; placeringsutskottet, risk- och revisionsutskottet, kund- och produktutskottet samt ersättningsutskottet.

  Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga utskott men ordförande endast i ersättningsutskottet. Arbetet i styrelsens utskott regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen.

  Placeringsutskottet

  Placeringsutskottet har i uppdrag att handlägga frågor om förvaltningen av bolagets finansiella placeringstillgångar. I uppdraget ingår att förbereda och bistå Skandias styrelse vid beslutsfattande i strategiska frågor rörande förvaltningen av placeringstillgångar, fatta beslut avseende den övergripande tillgångsfördelningen inom de ramar som styrelsen beslutar och det riskmandat ALM kommittén löpande rekommenderar och löpande utvärdera förvaltningens resultat och risktagande.

  Placeringsutskottet består av Peggy Bruzelius, (ordförande), Hans-Erik Andersson, Christer Löfdahl och Per Nordlander.

  Risk- och revisionsutskottet

  Risk- och revisionsutskottet har i uppdrag att handlägga och bereda frågor för beslut i styrelsen om riskhantering, uppföljning av regelefterlevnad, intern kontroll, redovisning samt finansiell rapportering i Skandia. Utskottet har därvid rätt att i begränsad omfattning fatta beslut i vissa frågor. Utskottet ska vidare övervaka Skandias efterlevnad av Ägarinstruktionen, som är antagen av bolagsstämman.

  Samtliga styrelseledamöter är ledamöter i risk- och revisionsutskottet. Ordförande är Christer Löfdahl.

  Kund- och produktutskottet

  Kund- och produktutskottet har i uppdrag att inför styrelsemöten dels bereda ärenden avseende principer för Skandias produkt- och tjänsteutbud, information och service, dels bevaka att de finansiella värdena fördelas på ett rättvist sätt.

  Kund- och produktutskottet består av Jonas Persson (ordförande), Hans-Erik Andersson, Mengmeng Du, Reinhold Geijer och Lena Herrmann.

  Ersättningsutskottet

  Ersättningsutskottet har i uppdrag att bereda frågor om förmåner till anställda inom Skandia och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Uppdraget omfattar beredning av anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktrapporterande till honom liksom frågor om arvoden till externa styrelseledamöter i Skandias dotterbolag.

  Ersättningsutskottet ska vidare bereda frågor om riktlinjer för förmåner till anställda och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Utskottet består av Hans-Erik Andersson (ordförande), Mengmeng Du och Niklas Johansson.