Gå till innehåll

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är verkställande direktör (vd) och koncernchef på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

Vd & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Frans Lindelöw
Koncernchef och vd

Arvid Krönmark.jpgArvid Krönmark
Vd Skandiabanken

Pia Marions
CFO

Lars-Göran Orrevall
Chef Kapitalförvaltning

Anna-Carin Söderblom Agius 
Chef Försäkring

Lasse Ericsson

 

 

 

 


Bo Ågren
Chef Försäljning 

Johan Clausén 
Chef IT

Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio bolagsstämmovalda ledamöter samt två ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2022 omvaldes sju ledamöter i styrelsen och en ny ledamot valdes in. Hans Larsson tillträdde som ny styrelseordförande. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.

Hans Larsson

Ordförande och oberoende ledamot, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.
Födelseår: 1961
Invald: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Intrum AB. Styrelseordförande och VD, Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB.
Bakgrund: Ett flertal ledande positioner inom banken SEB, senast som chef för Affärsutveckling och M&A och medlem i bankens verkställandeledning 2006-2013. Vice VD och stabschef på Lindorff AS, Oslo 2013-2014. Styrelseledamot Lindorff AS 2014-2017. Styrelseledamot Nordax Bank AB 2015-2017. Styrelseordförande (2017-2019) och ledamot (2017-2022) Nordnet Bank AB och Nordnet AB. Styrelseledamot Svensk Exportkredit AB, 2017-2022. Styrelseordförande (2021-2022) och ledamot (2020-2021) i Bank Norwegian ASA.

Reinhold Geijer

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet, placeringsutskottet samt ersättningsutskottet.
Födelseår: 1953
Invald: 2016  
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i BTS Group AB, AB Svensk Exportkredit och Eterna Invest AB inkl. intressebolag. Reinhold Geijer bedriver egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB.
Bakgrund: Tjänstgjort som CEO RBS Norden inkl VD Nordisk Renting AB, vice VD och CFO Telia, olika chefsuppdrag inom Swedbankkoncernen inkl koncernchef 1995-2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Co i USA. Tidigare verksam i flera styrelser bl.a. Sjunde AP-fonden och SEB TryggLiv Gamla.

 

 

 

 


Lena Herrmann

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet samt kund- och produktutskottet.
Födelseår: 1962
Invald: 2018
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi vid Tekniska högskolan i Linköping.
Andra uppdrag: Director of Sustainability and Operational Excellence på MTR Nordic.
Bakgrund: Tidigare direktör Strategi & Affärsutveckling SJ AB, verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (VD), Bonnier Dagstidningar och managementkonsult McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot Samtrafiken, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB.

Susanne Holmström

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet samt kund- och produktutskottet.
Födelseår: 1977
Invald: 2022
Utbildning: Masterexamen, International Business vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: VD NetOnNet och styrelseledamot Svensk Handel samt Bubbleroom AB.
Bakgrund: Tidigare varit Director, Personal Lines på Trygg-Hansa. Lång erfarenhet från Tele2 i flertalet chefspositioner, senast som Director Channels & Operations - COO. Tidigare ledamot MyFC och Telekområdgivarna.

Hanna Jacobsson

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet samt kund- och produktutskottet.
Födelseår: 1981 
Invald: 2020 
Utbildning: Magisterexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Industrial and Financial systems (IFS), Wefox och FCG.
Bakgrund: Tidigare verksam som Chief Risk Officer Klarna, Group CFO Nordea Life & Pensions, aktuarie Towers Watson samt olika positioner inom finansiell och aktuariell analys inom Skandiakoncernen.

Christer Löfdahl

Oberoende ledamot, ordförande i risk- och revisionsutskottet och ledamot i placeringsutskottet.
Födelseår: 1959
Invald: 2015
Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet och IMD, Lausanne.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Infranode AB samt styrelsesuppleant TTL Konsult.
Bakgrund: Tidigare styrelseledamot Praktikertjänst AB och Skandiabanken AB. Tidigare VD Catellagruppen, Max Matthiessen Liv- och Finansmäklare AB och Volvo Group Finance AB, samt CFO SBAB Bank AB och branch manager Volvo Group Finance Europe B.V.

Per Nordlander

Oberoende ledamot, ordförande i placeringsutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet.
Födelseår: 1967
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och ekonomistudier vid Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Partner riskkapitalbolaget Verdane Capital Advisors respektive Verdane Advisors AB och delägare, anställd och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Verdane-gruppen. Styrelseledamot i Bellman Group AB och Nordic Finance Business Partners AB.
Bakgrund: Tidigare VD och grundare av Avanza, grundare och chef för Nordnet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och som konsult på Accenture.

Jonas Persson

Oberoende ledamot, ordförande i kund- och produktutskottet och ledamot i risk- och revisionsutskottet. 
Födelseår: 1968
Invald: 2016
Utbildning: Doktorsexamen i teoretisk kemi från Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Industrial and Financial systems (IFS), SUSE, Acumatica och Sitecore samt i managementföretaget Myrtel Management AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande i Peltarion AB. Tidigare VD Microsoft Sverige och ett antal ledande befattningar inom Microsoft, bl.a. som operativ chef för molntjänster och inom programvaruutveckling. Tidigare även försäljningschef för mobilitetslösningar och vertikala industrilösningar i Europa.

 

 

 

 


Niklas Johansson

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt placeringsutskottet.
Födelseår: 1961
Invald: 2018
Utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap från Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Areim AB och styrelseledamot i Euroclear Sweden AB, ledamot i Apotekets Pensionsstiftelse, ledamot i TF Bank och ledamot i Trustly AB.
Bakgrund:
Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot Skandiabanken AB. Tidigare verksam som VD för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandiakoncernen och Crédit Agricole. 

Andreas Jönsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ledamot i Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund) 
Födelseår: 1977 
Invald: 2019 
Utbildning: Lärarutbildning vid Malmö universitet
Andra uppdrag: Arbetar som Kontorsrådgivare Privat/Företag, anställd sedan 2008.

Jane Olofsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund)
Födelseår: 1982
Invald: 2010
Utbildning: Gymnasial samhällsvetenskaplig utbildning.
Andra uppdrag: Personskadereglerare, anställd sedan 2005. Styrelseledamot Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. Andra vice ordförande Forenas förbundsstyrelse.

Dahn Eriksson, Per-Anders Karmeroth och Elisabeth Rembry är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

Koden

svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

Modellen för kollektivt risktagande 

fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

Genomtänkt risktagande 

en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

Hög kvalitet på den interna kontrollen

en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

Affärsmålen för verksamheten

mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

Dotterbolagen

verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

Skandia som arbetsgivare

Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.


Styrelseutskott

Styrelsen har inrättat utskott för att handlägga och bereda vissa frågor för beslut av styrelsen. Styrelsen har i begränsad omfattning delegerat beslutanderätt till utskotten. Styrelsens övergripande ansvar kan dock inte delegeras.

Inom styrelsen finns för närvarande fyra utskott; placeringsutskottet, risk- och revisionsutskottet, kund- och produktutskottet samt ersättningsutskottet.

Styrelsens ordförande är ledamot i samtliga utskott men ordförande endast i ersättningsutskottet. Arbetet i styrelsens utskott regleras av instruktioner som fastställts av styrelsen.

Placeringsutskottet

Placeringsutskottet har i uppdrag att handlägga frågor om förvaltningen av bolagets finansiella placeringstillgångar. I uppdraget ingår att förbereda och bistå Skandias styrelse vid beslutsfattande i strategiska frågor rörande förvaltningen av placeringstillgångar, fatta beslut avseende den övergripande tillgångsfördelningen inom de ramar som styrelsen beslutar och det riskmandat ALM kommittén löpande rekommenderar och löpande utvärdera förvaltningens resultat och risktagande.

Placeringsutskottet består av Per Nordlander, (ordförande), Hans Larsson, Niklas Johansson, Christer Löfdahl och Reinhold Geijer. 

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet har i uppdrag att handlägga och bereda frågor för beslut i styrelsen om riskhantering, uppföljning av regelefterlevnad, intern kontroll, redovisning samt finansiell rapportering i Skandia. Utskottet har därvid rätt att i begränsad omfattning fatta beslut i vissa frågor. Utskottet ska vidare övervaka Skandias efterlevnad av Ägarinstruktionen, som är antagen av bolagsstämman.

Samtliga styrelseledamöter är ledamöter i risk- och revisionsutskottet. Ordförande är Christer Löfdahl.

Kund- och produktutskottet

Kund- och produktutskottet har i uppdrag att inför styrelsemöten dels bereda ärenden avseende principer för Skandias produkt- och tjänsteutbud, information och service, dels bevaka att de finansiella värdena fördelas på ett rättvist sätt.

Kund- och produktutskottet består av Jonas Persson (ordförande), Hans Larsson, Lena Herrmann, Hanna Jacobsson och Susanne Holmström. 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har i uppdrag att bereda frågor om förmåner till anställda inom Skandia och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Uppdraget omfattar beredning av anställningsvillkoren för verkställande direktören och direktrapporterande till honom liksom frågor om arvoden till externa styrelseledamöter i Skandias dotterbolag.

Ersättningsutskottet ska vidare bereda frågor om riktlinjer för förmåner till anställda och dess dotterbolag för beslut i styrelsen. Utskottet består av Hans Larsson (ordförande), Reinhold Geijer och Niklas Johansson.