Gå till innehåll

Ledning & organisation

Frans Lindelöw är koncernchef och verkställande direktör (VD) på Skandia. Han ansvarar för den löpande förvaltningen av Skandias verksamhet i enlighet med externa regelverk och de ramar som styrelsen beslutat.

I arbetet ingår även att representera Skandia externt i olika angelägenheter, leda arbetet i koncernledningen och fatta beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen består av representanter från olika håll i koncernen.

VD & koncernledning

I koncernledningen kan övergripande strategiska diskussioner föras och vissa specifika frågor hanteras. Det är även forum för löpande informationsutbyte. Därtill finns tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor som berör flera affärsområden eller stöd- och supportfunktioner.

Frans_Lindelow.pngFrans Lindelöw
Koncernchef och VD

Anna-Carin_Soderblom_Agius.pngAnna-Carin Söderblom Agius 
Chef Försäkring

Johan_Clausen.pngJohan Clausén 
Chef IT

Arvid_Kronmark.pngArvid Krönmark
VD Skandiabanken

Stina_Liljekvist.pngStina Liljekvist
Chef Strategisk Kommunikation & Marknad

Per LindgrenPer Lindgren
Chef Kapitalförvaltningen

Fredrik_Martensson.pngFredrik Mårtensson
CFO

Sandra_Narvinger.pngSandra Narvinger
Chefsjurist

Maria_Z_Furenmo.pngMaria Zalamans Furenmo
Chef HR

Bo_Agren.png

 

 

 

 


Bo Ågren
Chef Försäljning 

 

Skandias styrelse

Skandias styrelse består av nio ledamöter valda av bolagsstämman, samt tre ordinarie arbetstagarrepresentanter med suppleanter. Vid ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2024 omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen, vilket inkluderar styrelsens ordförande. Mer om styrelsens sammansättning, ansvar och arbetssätt kan du läsa nedan.

Hans Larsson

Ordförande och oberoende ledamot, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i samtliga styrelseutskott.
Födelseår: 1961
Invald: 2022
Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande och VD Linderyd Advisory AB.
Bakgrund: Styrelseledamot Intrum AB, styrelseordförande 2021-2022 och ledamot 2020-2021 i Bank Norwegian ASA. Styrelseledamot Svensk Exportkredit AB, 2017-2022. Styrelseordförande 2017-2019 och ledamot 2017-2022 Nordnet Bank AB och Nordnet AB. Styrelseledamot Nordax Bank AB 2015-2017. Styrelseledamot Lindorff AS 2014-2017. Vice VD och stabschef på Lindorff AS, Oslo 2013-2014. Ett flertal ledande positioner inom banken SEB, senast som chef för Affärsutveckling och M&A och medlem i bankens verkställande ledning 2006-2013. 

Mårten_Andersson_ST_7727_ny.jpgMårten Andersson

Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt revisionsutskottet
Födelseår: 1971
Invald: 2023
Utbildning: Kandidatexamen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och TGMP vid Harvard Business School.
Andra uppdrag: Styrelseordförande Tornum, IFK Lidingö Fotboll, PlantTech Global Invest Group och Salix Group.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande Bokusgruppen och Skandiabanken samt styrelseledamot Carnegie Investment Bank. Har tidigare varit VD för Besikta Bilprovning och Volati AB. Tjänstgjort inom Skandiakoncernen 1996-2013 och haft flera chefsroller bland annat som VD för Skandia Norden 2010-2012.

Reinhold Geijer

Oberoende ledamot, ledamot i placeringsutskottet samt ersättningsutskottet.
Födelseår: 1953
Invald: 2016 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Styrelseledamot BTS Group AB, AB Svensk Exportkredit och Eterna Invest AB inkl. intressebolag. Bedriver egen konsultverksamhet i LRCH Advisory AB.
Bakgrund: Tjänstgjort som CEO RBS Norden inkl. VD Nordisk Renting AB, vice VD och CFO Telia, olika chefsuppdrag inom Swedbankkoncernen inkl. koncernchef 1995-2000, Ericsson Radio Systems, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Co i USA. Tidigare verksam i flera styrelser bl.a. Sjunde AP-fonden och SEB TryggLiv Gamla.

 

 

 

 


Lena Herrmann

Oberoende ledamot, ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt transformations- och teknologiutskottet.
Födelseår: 1962
Invald: 2018
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Tekniska högskolan i Linköping.
Andra uppdrag: Director of Sustainability and Operational Excellence på MTR Nordic samt styrelseledamot i MTR Nordic AB.
Bakgrund: Tidigare direktör Strategi & Affärsutveckling SJ AB, verksam inom bl.a. Axstores, AB Dagens Nyheter (VD), Bonnier Dagstidningar och managementkonsult McKinsey & Co. Tidigare bl.a. ordförande i tidningsdistributionsbolaget MTD KB, ledamot Samtrafiken, Tolerans AB, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Tidningarnas Telegrambyrå AB.

Susanne Holmström

Oberoende ledamot, ledamot i revisionsutskottet, transformations- och teknologiutskottet samt ersättningsutskottet.
Födelseår: 1977
Invald: 2022
Utbildning: Masterexamen, International Business vid Handelshögskolan i Göteborg.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Adlibris, Europris och S-Invest Trading AB (Blomsterlandet). Bedriver egen konsultverksamhet i Depicto AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseledamot Svensk Handel, Bubbleroom AB och Svenskt Näringsliv, VD Vimab Bess AB, VD NetOnNet och Director, Personal Lines på Trygg-Hansa. Lång erfarenhet från Tele2 i flertalet chefspositioner, senast som Director Channels & Operations - COO. Tidigare ledamot MyFC och Telekområdgivarna.
Jens-Petter_Iversen_ST_8132_ny.jpgJens-Petter Iversen

Oberoende ledamot, ordförande i transformations- och teknologiutskottet samt ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet
Födelseår: 1964
Invald: 2023
Utbildning: Master of business administration vid University of Texas, Austin, USA. Bachelor of Science Electrical Engineering vid University of Tulsa, Tulsa, USA.
Andra uppdrag: VD Electrolux IT Solutions AB, och sedan 2016 Group Chief Information Officer (CIO) på AB Electrolux med ansvar för IT och digitalisering.
Bakgrund: Olika chefsuppdrag inom Electrolux-koncernen, samt olika ledande positioner vid Deloitte Consulting och Frito-Lay Inc. i första hand med transformations- och förbättringsprojekt samt med implementering av affärssystem.

Hanna Jacobsson

Oberoende ledamot, ordförande i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet.
Födelseår: 1981
Invald: 2020
Utbildning: Magisterexamen i matematisk statistik, Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Trustly, Industrial and Financial Systems (IFS), Advisense och Visma.
Bakgrund: Tidigare styrelseledamot Wefox, verksam som Chief Risk Officer Klarna, Group CFO Nordea Life & Pensions, aktuarie Towers Watson samt har haft olika positioner inom finansiell och aktuariell analys inom Skandiakoncernen.

 

 

 

 


Niklas Johansson

Oberoende ledamot, ordförande för revisionsutskottet samt ledamot i placeringsutskottet.
Födelseår: 1961
Invald: 2018
Utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap, Linköpings universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Areim AB och Nordisk Renting. Styrelseledamot i Euroclear Sweden AB, ledamot i TF Bank och ledamot i Trustly AB.
Bakgrund: Tidigare styrelseordförande respektive oberoende ledamot Skandiabanken AB. Tidigare verksam som VD för Carnegie Investment Bank och chefsroller på bl.a. Finansdepartementet, Evli bank, Skandiakoncernen och Crédit Agricole. 

Per Nordlander

Oberoende ledamot, ordförande i placeringsutskottet, ledamot i risk- och regelefterlevnadsutskottet samt transformations- och teknologiutskottet.
Födelseår: 1967
Invald: 2014
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och ekonomistudier, Uppsala universitet.
Andra uppdrag: Partner, delägare och anställd i riskkapitalbolaget Verdane samt styrelseledamot i ett antal bolag inom Verdane-gruppen och dess portföljbolag, bland annat Bellman Group AB, Nordic Finance Business Partners AB samt Muegge Gmbh.
Bakgrund: Tidigare VD och grundare av Avanza, grundare och chef för Nordnet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och som konsult på Accenture.

Andreas Jönsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ledamot i Skandias Forena-förening (försäkringsbranschens fackförbund) 
Födelseår: 1977 
Invald: 2019 
Utbildning: Lärarutbildning, Malmö universitet
Andra uppdrag: Arbetar som Kontorsrådgivare Privat/Företag, anställd sedan 2008.

Jane_Olofsson_300x300_nov-23.jpg.png  Jane Olofsson

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Forena Skandias koncernklubb (försäkringsbranschens fackförbund)
Födelseår: 1982
Invald: 2010
Utbildning: Gymnasial samhällsvetenskaplig utbildning.
Andra uppdrag: Personskadereglerare, anställd sedan 2005. Styrelseledamot Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. Andra vice ordförande Forenas förbundsstyrelse.

Margareta_Sirenius_ST_8117_ny.jpgMargareta Sirenius

Ej oberoende ledamot (arbetstagarrepresentant), ordförande för Skandias Saco-förening (Sveriges Akademikerförbund)
Födelseår: 1976
Invald: 2023
Utbildning: Statsvetenskaplig samt företagsekonomisk utbildning, Mittuniversitetet i Sundsvall.
Andra uppdrag: Försäkringsspecialist Kundservice Företag, anställd sedan 2006.

Dahn Eriksson, Per-Anders Karmeroth och Elisabeth Rembry är suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Skandias organisation och förvaltningen av Skandias angelägenheter i försäkringstagarnas intresse. Styrelsen beslutar om Skandias strategiska inriktning, utser verkställande direktör, tillser att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten, följer upp att lagar och regler följs och fastställer interna regler för verksamheten.

I Skandias ägarinstruktion fastslås att styrelsen ska säkerställa att verksamheten genomsyras av följande grundläggande principer.

Koden

svensk kod för bolagsstyrning ska följas i tillämpliga delar;

Modellen för kollektivt risktagande 

fördelning av kapital, kostnader och intäkter mellan olika försäkringar och försäkringskollektiv ska vara genomtänkt och rättvis;

Genomtänkt risktagande 

en god värdeutveckling för försäkringstagarna ska uppnås samtidigt som risktagandet ska hållas på en sådan nivå att Skandia alltid med god marginal kan fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna;

Hög kvalitet på den interna kontrollen

en god intern kontroll med genomgående hög kvalitet och väl etablerade dokumenterade processer och kontroller;

Affärsmålen för verksamheten

mål för Skandias kapitalstyrka och kapitalavkastning ska fastställas på såväl lång som medellång sikt. Styrelsen ska följa upp och redovisa hur koncernen utvecklas utifrån en rad nyckelindikatorer;

Dotterbolagen

verksamheterna i dotterbolagen ska bedrivas med uppmärksamhet på kapitalbindningen och omsorg om utdelningsförmågan;

Skandia som arbetsgivare

Skandia ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för utveckling av kompetens och ledarskap.