Gå till innehåll

Ökande kostnader ​för ohälsa

Vi bidrar bland annat till forskning om förebyggande insatser för att hantera ohälsa i rätt tid, samt vilket i förlängningen gynnar individ, företag och samhälle.

Pågående

 • Skandia är medlem hos SNS och stöttar regelbundet relevanta forskningsprojekt, det här är ett av des projekten. Pågår 2020-2024.

  Läs mer om projektet här

 • Gymnastik och idrottshögskolan, GIH  

  Från november 2021 har GIH utökat plattformen för hjärnhälsoforskning genom att starta ett excellens centra för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. E-PABS är ett projekt där välmeriterade forskare och kompletterande företag och organisationer samarbetar kring tre teman och nio initiala delprojekt. 

  • Beteendeförändring 
  • Fysisk aktivitetsepidemiologi 
  • Träningens neurofysiologi 

  Skandia möjliggör denna forskning som ett av GIHs huvudpartner för samproduktion av kunskap på området.  

  Läs mer om projektet här

 • Gymnastik och idrottshögskolan, GIH  

  Forskningsprojektet är stort och omfattar en rad delfrågor som sammantaget ska besvara den övergripande kärnfrågan - Vilket är förhållandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar, och hur kan fysisk aktivitet för främjande av hjärnhälsa på ett långsiktigt hållbart sätt genomföras i skolor? 

  I del 1 kartläggs ett representativt urval av vanliga skolungdomar för att få en bild av nuläget. 

  I del 2 studeras blodförsörjningen och annat som omedelbart påverkas inuti kroppen när ungdomarna rör på sig och hur sådana fysiologiska effekter påverkar tankeförmågan och den mentala hälsan vid olika rörelsemönster. 

  I del 3 utformas vetenskapligt baserade insatser, anpassade efter skolornas vardag. 

  Läs mer om projektet här

 • Gymnastik och idrottshögskolan, GIH  

  Syftet är att undersöka elevernas fysiska beteenden, psykiska hälsa, kognitiva förmågor och skolprestation. Målet är att utveckla evidensbaserade råd och verktyg till skolor för att kunna utforma läroplaner och utveckla hållbara, effektiva insatser med fysisk aktivitet och läxläsning för att främja hjärnhälsa och skolprestation hos eleverna. GIH kommer under två år att undersöka elever från 50-60 högstadieskolor utvalda runt om i landet. 

  Del 1, workshops med rektorer, lärare och elever om vad som främjar och hindrar olika aktiviteter beroende på den förlängda skoldagen. 

  Del 2, förlängda skoldagen med schemalagd extra tid till fysisk aktivitet och läxläsning, på hjärnhälsa och skolprestation. 

  Del 3, utvärdering av interventionen vad gäller dos, följsamhet, genomförbarhet, acceptans och en beskrivning för att belysa vilka faktorer som främjar eller hindrar. 

  Läs mer om projektet här

 • Uppsala universitet, Barn & Babylab 

  I förskoleåldern läggs grunden för barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Förskolans uppdrag innehåller, förutom att ge barn omsorg, att stötta denna utveckling och förbereda barn för skolan. För att säkerställa en förskola som ger alla barn de bästa av förutsättningar i livet behövs tvärgående kunskap om barns utveckling, effekten av olika pedagogiska metoder och innehåll samt hur föräldrar på bästa sätt kan engageras i sina barns utveckling och lärande.

  Det behövs ett Centrum för förskoleforskning, där forskare från olika discipliner (t ex psykologi, neurovetenskap och utbildningsvetenskap), föräldrar, förskolelärare och pedagoger samt andra aktörer samverkar för att ta fram denna tvärgående kunskap. Ett fullt utbyggt centrum för förskoleforskning kommer utgöra ett gemensamt, systematiskt och långsiktigt samarbete för att ta fram evidensbaserad kunskap om hur förskolans utbildning kan skapa de bästa förutsättningarna för barns omvårdnad, utveckling och lärande. 

  Läs mer om projektet här och här

 • Uppsala universitet, CHAP 

  Uppsala universitet utvärderar om en spelbaserad applikation (en app) kan förbättra barns psykiska välmående och livskvalitet, och vad barn tycker om att använda appen. 

  Tidigare forskning visar att barn, genom dagligt användande av Triumfland Saga-appen, kan lära sig saker som är betydande för deras tid både i och utanför skolan. Barnen får kunskaper och färdigheter inom följande områden: 

  • Attityder – Självsäkerhet, självkänsla 
  • Sociala färdigheter – Hantera kritik och mobbning 
  • Kunskap – Sömn, hälsosamma matvanor m.m. 
  • Känsloreglering - Identifiera och reglera känslor, speciellt stress 
  • Kognitiv – och beteendereglering - Problemlösning, självkontroll m.m. 

  Syftet med studien är att översätta spelet till svenska förutsättningar och undersöka vad barn tycker om appen och hur det påverkar deras välbefinnande. 

  Läs mer om projektet här

 • Uppsala universitet, CHAP 

  Omkring ett av sex barn som utsatts för trauma, exempelvis en olycka, ett övergrepp, eller krig, utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Forskningsprojektets syfte är att utveckla och testa en app som kan användas med TRT där forskargruppen CHAP arbetar tillsammans med ungdomar med att ta fram en online-version av TRT. En app skulle dels kunna innehålla digitala resurser för online TRT-träffar samt dels göra det möjligt för barn och unga att fortsätta öva på teknikerna, vilket kan förbättra programmets effekt över tid. En traumastödsapp skulle göra nödvändiga resurser för att hantera PTSD-symtom lättillgängliga, i synnerhet för grupper av barn och unga som ofta flyttar, exempelvis barn som är omhändertagna eller flyktingbarn. 

  Läs mer om projektet här

 • Skandia stöttar Swedish Care International som samlar och sprider kunskap om demensforskning. 

  Läs mer om projektet här