Gå till innehåll

Rösta fram Skandias fullmäktige

Rösta på de kandidater du vill ska representera dig i vårt fullmäktige. Rösta senast den 16 februari.

 

 1. Tack för din röst!

  Genom din röst kommer vi att skänka 10 kronor till den verksamhet för barn och unga som bedrivs i Skandias stiftelse Idéer för livet - Tack för att du har engagerat dig och röstat!

  Information om röstning till Skandias fullmäktige skickas ut digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.

 2. Beklagar, vi kunde inte registrera din röst!

  Vi uppskattar att du vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ditt val, eftersom du inte verkar vara registrerad som röstberättigad.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Du kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

 3. Beklagar, vi kunde inte registrera ditt företags röst!

  Vi uppskattar att ni vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ert val, eftersom företaget inte verkar vara registrerat som röstberättigat.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Ni kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

 4. Ändra

  Att rösta är enkelt!


  Skandias valberedning till fullmäktigeval har utifrån de nomineringar som inkommit, sammanställt en valsedel om 10 kandidater som alla bedöms lämpliga att vara ledamöter i fullmäktige. Antalet är lägre än under tidigare år som en följd av de förändringar av bolagsordningen som beslutades 2022, och som innebär att antalet ledamöter successivt reduceras till 15. För årets val innebär detta att fem ledamöter ska väljas för en fyraårsperiod.

  I sitt arbete har valberedningen bedömt vilka samlade kompetenser och erfarenheter som bör finnas representerade för att fullmäktige ska kunna fylla sin roll som högsta beslutande organ i en av Sveriges viktigaste finansiella koncerner.

  Mot bakgrund av kompetensen hos befintliga ledamöter och profilen hos de ledamöter vars mandat löper ut vill valberedningen detta år särskilt framhålla önskvärdheten av att fullmäktige tillförs kompetens och erfarenhet inom områdena försäkringskunnande samt digitalisering, finansmarknad och det regulatoriska ramverket för Skandias verksamhet. 

  Här kan du läsa en
  utförligare presentation av valberedningens överväganden och motiveringar. 

  Här hittar du information om ledamöterna i nuvarande fullmäktige och fullmäktiges sammansättning.

  Hur röstar du?

  Klicka på knappen "Välj" för att markera den eller de du vill rösta på. Du kan rösta på upp till fem av dina favoritkandidater. Du kan få reda på mer om kandidaterna genom att klicka på länken ”Läs mer” och "Se videopresentation". 

  För att kunna rösta måste du:

  • vara kund hos Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
  • ha BankID eller Mobilt BankID för att signera din röst

  Du kan också välja att ladda ner en röstningsblankett som bland annat kan användas för omyndiga, genom att målsman eller god man fyller i blanketten och skriver under. Här kan du läsa mer om röstningen och vem som kan rösta.

  Genom att rösta stöttar du barn och unga

  För varje röst skänker vi 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livets verksamhet som strävar efter att skapa ett hälsosammare och tryggare samhälle för barn och unga. 

  Johan Ahlgren

  Johan Ahlgren

  ”Skandias fullmäktige ska verka för att verksamheten bedrivs framgångsrikt och att det sker på ett hållbart sätt samt med sunda värderingar som grund. Lönsamhet, kundnytta, hållbarhet och sunda värderingar ska genomsyra bolagsstyrningen och vara grundläggande ledstjärnor för styrelse och ledning.” 

  Johan har nyligen gått i pension efter att ha arbetat som chefsjurist inom ASSA ABLOY-koncernen. Han har tidigare varit verksam som chefsjurist samt ansvarig för flera funktioner inom E.ON Nordic, chefsjurist inom Alfa Laval-koncernen samt som advokat på affärsjuridisk byrå. Johan har en juristexamen från Lunds universitet och har studerat vid MIT Sloan School of Management, Harvard Business School och London Business School. 

  Martin Bendixen

  Martin Bendixen

  ”Skandias fullmäktiges viktigaste fråga är att ta ansvar för Skandias långsiktiga utveckling som ett effektivt och välskött bolag. Som kund sedan 1990-talet gläder det mig att Skandia idag är ett stabilt ömsesidigt bolag med god avkastning, och samtidigt en ansvarstagande arbetsgivare samt ett bolag med högt ställda hållbarhetsmål. Men detta kräver fortsatt transparens och en sund företagskultur. Därför är ett långsiktigt ägaransvar mycket viktigt vilket sker via ett aktivt, engagerat och kompetent fullmäktige som har ambitionen att förstå strategin och vågar ställa utmanande frågor.” 

  Martin är ordförande i Electrolux Försäkrings AB och har trettio års erfarenhet av att jobba med olika finansiella frågor. De senaste tjugo åren har han varit verksam inom Electrolux med ansvar för Treasury (koncernens internbank), skatt, kapitalförvaltning, försäkringar och riskfunktion. Han har suttit med i ett antal investeringskommittéer i olika länder. Han är tidigare styrelseledamot i Industrins Finansförening och har även verkat inom penningmarknaden på bank under flera år. Martin har studerat vid London School of Economics och har en masterexamen inom ekonomisk historia samt en kandidatexamen inom nationalekonomi. Han har även en ledarskapsutbildning vid IMD i Schweiz. 

  Maria Larsson

  Maria Larsson

  ”Det viktigaste för Skandias fullmäktige är att förvalta kundernas kapital på ett effektivt och hållbart sätt, att göra en bra omvärldsanalys så att vi anpassar Skandias tjänster på ett innovativt och modernt sätt och på så vis skapar attraktivitet för fler kunder. Det är viktigt att Skandia är aktiv i pensionsdebatten och agerar transparent och öppet gentemot allmänhet och media och håller en god medarbetarpolicy.” 

  Maria var verksam som landshövding i Örebro län åren 2015-2022. Hon har varit ordförande i det statliga bolaget Voksenåsen, för stiftelsen Alfred Nobels Björkborn samt för fyra olika stiftelser knutna till landshövdingeuppdraget, med kapitalförvaltning och bidragsutdelning. Maria var äldre- och barnrättsminister under 2010-2014 samt äldre- och folkhälsominister under 2006-2010. Därförinnan var hon riksdagsledamot i näringslivsutskottet samt i arbetsmarknadsutskottet. Hon var verksam som arbetande ersättare i Riksbanksfullmäktige. Hon var tidigare styrelseledamot för Föreningssparbanken i Gnosjö samt Högskolan i Jönköping. Maria är utbildad lärare vid Växjö lärarhögskola.  

  Helena Nelson (omval)

  Helena Nelson (omval)

  ”Skandia och dess fullmäktige har ett stort och viktigt uppdrag för sina kunder. Uppdraget innebär ett stort förtroende, det är tydligt och det kan också uttryckas enkelt; fullmäktige ska vara en garant för Skandias modell för kundstyrning. Fullmäktiges arbete ska genomsyras av att på bästa sätt tillvarata kundernas intressen av god kapitalavkastning och sunt risktagande. I en föränderlig och utmanande omvärld är det särskilt viktigt att hålla sig till dessa helt grundläggande principer.”  

  Helena arbetar som chefsjurist med frågor inom affärsjuridik, bolagsstyrning och regelverk på Carnegie Investment Bank AB. Dessförinnan har hon haft olika ledande roller inom juridik, regelefterlevnad och bolagsstyrning på Skandia respektive Swedbank. I början av sin karriär arbetade hon som tingsnotarie i Malmö tingsrätt samt hovrättsfiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge. Helena är styrelseledamot i styrelsen för Qliro AB och har under sin karriär haft flera styrelseuppdrag i bolag i och utanför Sverige. Helena har en jur.kand. från Lunds universitet. 

  Lotta Widorson Lassfolk

  Lotta Widorson Lassfolk

  ”Skandias fullmäktige ska säkerställa att Skandia är ett lika hållbart bolag nu som i framtiden. Vi gör det genom att vara aktiva i vår roll som företrädare för ägarna, upprätthålla ägarinstruktionen och säkerställa vår relevans i en emellanåt omvälvande världsbild. Jag kan bidra med fokus på digitalisering, kunderbjudande och hållbarhet både för medarbetare, kunder, ekonomi och miljö.” 

  Lotta arbetar som operativ chef på Telia Cygate. Hon har över trettio års erfarenhet från IT-branschen och har tidigare varit verksam på Microsoft, Atea, Knowit, Ingram Micro Cloud och Alfaskop. Hon har bland annat haft befattningar som VD, affärsenhetschef och senior affärsansvarig. Lotta har studerat olika ledarskapsutbildningar, förhandlingstekniker samt gått styrelseutbildningar. 

  Peter Arrhenius

  Peter Arrhenius

  ”Skandias fullmäktige ska bevaka att Skandia levererar en unik och individanpassad kundupplevelse för att behålla och attrahera nya kunder, och att Skandia arbetar långsiktigt och aktivt med hållbarhet. Det är viktigt att Skandia förändras och transformeras i takt med kundernas förändrade behov och marknadens skiftande förutsättningar. Ny teknologi skapar nya möjligheter, nya affärsmodeller och framtidens vinnare kommer att finnas bland dem som har en hög förmåga att driva digital transformation. Skandia ska ha attraktiva kunderbjudanden med god avkastning och konkurrenskraftiga priser och en kapitalförvaltning som levererar en hög men långsiktigt hållbar avkastning.” 

  Peter är VD för Inera AB och även styrelseordförande för Nordic Medtest AB. Han har tidigare varit operativ chef för CGI Skandinavien, VD för CSC Sverige AB och vice president med ansvar för affärsområde bank, finans och försäkring i Capgemini. Peter har även varit styrelsemedlem i Söderberg & Partners koncernbolag med verksamhet inom kapitalförvaltning samt försäkring och pension, där han som VD för ett av dotterbolagen var en del av koncernledningen. Dessförinnan har Peter haft flera olika chefsbefattningar i IBM Sverige och Norden. Peter har en master of business administration från Henley Management College i England och är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet. 

  Per Johanson

  Per Johanson

  ”Skandias fullmäktige ska strategiskt säkerställa verksamhetens fokus, kundnytta, finansiella stabilitet och utveckling. Livförsäkringsbolaget Skandia agerar i en marknad under omfattande förändring. Samtidigt står vi mitt i en omvärld som är mycket osäker, inom både politiska, välfärdsrelaterade och finansiella områden. Detta kräver ett fullmäktige som kan säkerställa styrelsens uppdrag på lång sikt. Ett fullmäktige som kan bidra med guidning och rådgivning, baserat på insikt och erfarenhet kring olika vägval och ställningstaganden som kan få stor betydelse för verksamhetens finansiella och kundupplevda värde de kommande åren.” 

  Per är koncernchef för KMD Group med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Han har mer än tjugo års erfarenhet av ledande roller inom flera större nordiska och globala IT-företag. Han har tidigare varit verksam inom liv- och pensionsmarknaden på Skandia, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar, i ledande roller i de två senare bolagen. Per har en master of business administration från Warwick Business School i England. 

  Per Lyrvall

  Per Lyrvall

  ”Det viktigaste för Skandias fullmäktige är att tillvarata kundernas/ägarnas intresse av ett framgångsrikt och välskött bolag. Fullmäktige ska ha en bred representation från olika sektorer där jag bland annat representerar svensk basindustri och har erfarenhet av affärsstrategi, affärsmodeller, riskbedömning, bolagsstyrning och hållbarhet. Fullmäktige ska också representera alla delar av Sverige där jag, förutom Stockholm, har goda kopplingar till mellersta och västra Sverige inte minst Dalarna och Bohuslän.” 

  Per har varit verksam inom Stora Enso i snart trettio år och är idag Sverigechef och chef för koncernens division Skog. Innan dess hade han rollen som chefsjurist i Stora Enso. Han har tidigare arbetat som jurist vid Domänverket, Svea hovrätt, Södra Roslags tingsrätt och på olika advokatbyråer. Per har en jur.kand. från Stockholms universitet. 

  Ingela Tengelin (omval)

  Ingela Tengelin (omval)

  ”Skandias fullmäktige ska tillvarata försäkringstagarnas intresse genom att säkerställa att Skandias värderingar efterlevs. Fullmäktige ska också följa upp och utvärdera styrelsens arbete, diskutera Skandias strategier avseende hållbarhet och långsiktighet samt följa upp kund- och konkurrensanalyser för att säkerställa måluppfyllnad.” 

  Ingela har varit verksam inom Stena i tjugofem år och är sedan september senior rådgivare i koncernens försäkringsfrågor, dessförinnan var hon försäkringsdirektör. Hon är styrelsemedlem i Stena Insurance AG, ordförande i Insurance & Legal Committee vid Intertanko London samt ordförande i Ekonomiska & Juridiska kommittén vid Svensk Sjöfart. Hon har tidigare haft olika befattningar inom sakförsäkringsverksamheten hos Skandia bland annat som chef för Sjö- och transportavdelningen och som underwriter för Financial Lines/Ansvarsförsäkring. Ingela har en jur.kand. från Lunds universitet och en executive master of business administration från Göteborgs universitet. Hon har även deltagit i Ruter Dams chefsutvecklingsprogram. 

  Nicklas Wigren

  Nicklas Wigren

  ”Det viktigaste för Skandias fullmäktige är att representera oss kunder, såväl privata som företagskunder. Att påverka riktningen och vara en del i att utse en styrelse som förstår vikten av begripliga erbjudanden som över tid möter våra förväntningar på ett hållbart sätt. Fullmäktige ska säkerställa att bolaget förvaltas korrekt och att styrelsen driver relevanta frågor framåt. Att verka för långsiktighet och transparens som skapar förtroende hos oss kunder.” 

  Nicklas arbetar som ekonomichef i Malmö FF och är även styrelseordförande för UNHCR i Sverige. Han har tidigare varit finansdirektör vid Teqnion, förändringschef och finansdirektör hos Bliwa Livförsäkring samt finans och administrativ chef vid Svenska Röda Korset. Han var tidigare styrelseledamot vid Folkspel och vice styrelseordförande för FRII. Nicklas har studerat vid Göteborgs universitet där han tagit magisterexamen i företagsekonomi - finansiell ekonomi och ekonomistyrning/redovisning samt en magisterexamen i informatik – affärssystem och beslutsstödsystem. 

  Du måste välja minst en kandidat.

 5. Signera och rösta

  Sammanfattning steg 3

  Du kan rösta som privatperson eller företrädare för ett företag. Du kan ändra din röst under hela röstningsperioden. Det är din senaste signerade röstning som räknas.

  Kan du inte rösta digitalt går det bra att ringa 0771-27 17 00 så hjälper vi dig.

  Röstar du som privatperson eller företrädare för ett företag?

  Om du röstar för ett företags räkning behöver du ange både ditt personnummer och företagets organisationsnummer.

  Organisationsnumret måste ha följande format 000000-0000.

  För att ta emot din röst i fullmäktigevalet kommer Skandia behöva behandla personuppgifter avseende dig. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

  Tekniskt felmeddelande

  Tyvärr har det blivit ett tekniskt fel, vänligen försök igen!

0 av 5 valda