Gå till innehåll

Rösta på de kandidater du vill ska representera dig i vårt fullmäktige. Rösta senast den 15 februari.

  • För varje röst skänker vi 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livets verksamhet för barn och unga.

  Vill du läsa mer om röstningen och vem som kan rösta, kan du läsa det här.


 1. Klicka på knappen "Välj" för att markera den eller de du vill rösta på. Du kan rösta på upp till sju kandidater. Du kan se en film om kandidaten genom att klicka på länken ”Se videopresentation”.

  Marianne Dicander Alexandersson (omval)

  Marianne Dicander Alexandersson (omval)

  Jag är sedan många år kund i Skandia. Jag har suttit i Skandias fullmäktige och har under dessa år skapat relationer och fått kunskap om Skandias affär och verksamhet. Jag skulle gärna vilja att detta kommer till nytta ytterligare en period.

  • Marianne arbetar som styrelseledamot och affärsrådgivare i ett antal företag. Hon sitter i styrelsen för Recipharm, Camurus, Praktikertjänst, Enzymatica med flera. Hon är också styrelseledamot i International Women´s Forum, IWF som främjar kvinnligt ledarskap. Marianne är affärs- och ledarskapsrådgivare till bland annat Volvo, Chalmers och Vinn Group. Hon har tidigare varit VD på Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel samt vice VD på Apoteket AB. Marianne är utbildad civilingenjör.

  Ann-Charlotte Klingberg (nyval)

  Ann-Charlotte Klingberg (nyval)

  Jag är mycket intresserad av Skandias styrning och kontroll och alla frågor inom det området som jag i hela mitt liv brunnit för.

  • Ann-Charlotte är ordförande i Etiknämnden i Internrevisorernas förening sedan 2015. Hon arbetar också med kvalitetssäkring och utvärdering av internrevisionsenheter inom olika företag och myndigheter genom internrevisorernas förening, där också utbildning inom Quality Assurance ingår. Ann-Charlotte driver nu eget företag inom revision och är revisor i ett par föreningar samt sitter i ett par föreningsstyrelser. Hon har arbetat som IT-revisor på Skandia och If. Mellan 2008 och 2016 var hon chef för internrevisionen på Skandia. Hennes främsta kompetensområden är inom intern styrning och kontroll. Andra kompetensområden är riskhantering, IT och informationssäkerhet.

  Therese Johansson (omval)

  Therese Johansson (omval)

  För mig är det viktigt att alla kunder inom Skandias livbolag får den information de behöver för att kunna göra kloka val inför framtiden och att man som kund får ett tryggt och konsekvent bemötande i så väl digitala som traditionella kanaler.

  • Therese arbetar med strategier och initiativ inom kundupplevelse på Viaplay och har erfarenhet inom digital produktutveckling för konsumenter och företag. Hon har tidigare arbetat med bland annat regelverk, riskhantering och organisationsförändring i flera ledande bank- och försäkringsbolag i Norden. Therese har ett flertal ideella engagemang bakom sig, bland annat som talman och vice ordförande i Lundaekonomernas fullmäktige. Hon har också varit styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund. Therese har varit medlem i Skandias fullmäktige sedan 2015 och har på så sätt fått en god inblick i den utvecklingen och de utmaningar som finns. Hon ser fram emot att fortsätta att följa pågående initiativ inom effektivisering av IT och den digitala transformationen i bolaget om hon blir vald. Therese har en kandidat- och masterexamen i ekonomi från Lunds universitet (Corporate and Financial Management).

  Sofie Schough (nyval)

  Sofie Schough (nyval)

  Jag har själv varit kund länge inom Skandia och är mån om företagets fortsatta utveckling och värdetillväxt. För mig är det viktigt med ett stort socialt ansvarstagande samt ett transparent och inkluderande förhållningssätt till kunder och medarbetare.

  • Sofie arbetar som kommunikationschef på Coor AB, där hon även ingår i företagets ledningsgrupp. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Addici samt haft olika befattningar inom marknad och kommunikation. Sofie har en magister i företagsekonomi från Umeå Handelshögskola vid Umeå universitet. Delar av studierna bedrevs i England och Spanien och efter examen valde Sofie att arbeta i Bryssel under några år. Hon arbetade främst som konsult med uppdrag för Europeiska Kommissionens DGXXII, hon hade även uppdrag för DGXV samt för Europaparlamentet.

  Bo Källstrand (omval)

  Bo Källstrand (omval)

  Jag har ett stort intresse för samhälls- och näringslivsfrågor, inte minst pensionsfrågor. Jag vill gärna fortsätta att utnyttja mina erfarenheter från ledande befattningar genom att verka för en framgångsrik verksamhet för Skandia och för dess kunder. Jag är pensionär sedan 2014, med huvuddelen av min pension från Skandia.

  • Bo är ordförande i Skandias fullmäktige sedan 2016. Han är också styrelseordförande i Sjunde AP-fonden och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. Bos tidigare uppdrag innefattar bland annat ordförande för Svenska Kraftnät, vice ordförande för AB Ångpanneföreningen och ledamot i Statens Tjänstepensionsverk, SPV. Under åren 2008 – 2014 var han landshövding i Västernorrlands län. Innan dess var han VD för Graninge AB, VD för Svensk Energi och vice VD för Éléctricité de France. Han har haft diverse ledande befattningar inom ASEA/ABB vid anläggningar i Spanien, Brasilien och Ludvika. Han är utbildad Civilingenjör på KTH och på Försvarets Tolkskola.

  Jan Rydenfelt (nyval)

  Jan Rydenfelt (nyval)

  Den långa erfarenheten från en ledande befattning i ett försäkringsbolag tror jag kan vara värdefullt som fullmäktigeledamot.

  • Jan har lång erfarenhet inom bank, finans, fastigheter och försäkring. Under åren 1999 - 2015 var Jan finansdirektör hos Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, ett ledande företag inom sjöförsäkring. Arbetet innefattade ansvar för bland annat bolagets investeringsportfölj, återförsäkring och ekonomisk rapportering. Jan har en fil.kand. examen med inriktning mot nationalekonomi, företagsekonomi och statistik från Lunds Universitet, där han också undervisat i nationalekonomi och statistik. Därutöver har han en mastersexamen i finansiell ekonomi från University of California Santa Barbara.

  Per Johansson (nyval)

  Per Johansson (nyval)

  I likhet med väldigt många har jag huvuddelen av mitt pensionskapital i Skandia. Alla kunder ska vara trygga med bolagets villkor och strategier. Säkert finns det också potential att utveckla affärsverksamheten, inte minst inom ägar/kund-förhållandet.

  • Per har arbetat som CFO på Marinvest där han även varit delägare fram till 2017. I rollen som CFO hade han ansvar för låneportföljen, likviditetsplanering, likviditetsförvaltning och även för sidoinvesteringar i utvecklingsbolag, värdepapper och fastigheter. I rollen har han haft anledning att reflektera över möjligheter och risker i ett brett spann av affärssituationer. En stor del av Pers arbete har utförts på styrelsenivå i dotter- och intressebolag, i Sverige och utomlands. Han har även under lång tid varit aktiv i branschorganisationen Sveriges Redareförening. Per är utbildad civilekonom.

  Cecilia Ardström (nyval)

  Cecilia Ardström (nyval)

  Skandia är ett fantastiskt, kundägt bolag som tack vare en stark balansräkning kan välja sin egen väg framåt. Jag ser därför med stort engagemang hur kunders pensionspengar - och även mina egna - ska kunna växa starkt med ett strategiskt långsiktigt fokus.

  • Cecilia verkar nu på heltid med styrelseuppdrag i Fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret samt Svensk Exportkredit där hon är ordförande i finansutskottet. Cecilia har en lång bakgrund inom den finansiella sektorn. Senast som finansdirektör och kapitalförvaltingschef för Länsförsäkringar AB och tidigare som kapitalförvaltingschef på Folksam. Genom sitt arbete i företagsledningen i både Folksam och Länsförsäkringar AB samt via styrelsearbete i Tryggstiftelsen har Cecilia en omfattande insikt och erfarenhet från den ömsesidiga bolagsformen. Cecilia har även varit ansvarig för införandet av nya processer och strukturer för hållbar förvaltingstrategi på LFAB. Hon är delaktig i finansieringsgruppen i regeringsinitiativ för fossilfritt Sverige. Cecilia är utbildad civilekonom från Göteborgs Handelshögskola och har även läst ett flertal specialkurser inom både inom ledarskap och finans.

  Ulf Troedsson (omval)

  Ulf Troedsson (omval)

  Efter en valperiod i fullmäktige vill jag fortsätta att arbeta för att Skandia ska vara det bolag som ska vara föregångare när det gäller trovärdighet, avkastning, låga avgifter och satsning på hållbarhet.

  • Ulf är chef för Siemens i Norden och VD Siemens AB. Han har tidigare varit koncernchef för Siemens-gruppen med ca 5 000 anställda. Han har tidigare också varit chef för Siemens Healthcares verksamhet i Sverige, Finland och Island som inkluderade IT för sjukvården. Han har stor erfarenhet från flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Siemens Oy, Finland, Siemens AS, Norway, Siemens A/S, Denmark, Osram och Swecare. Han är mentor i nätverken Ruter Dam och Novare. Ulf har ett stort intresse och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor och deltar i ett antal grupper rörande energiomställning och hållbar utveckling. Jämställdhet i arbetslivet står också högt på hans agenda.

  Leif Hansson (omval)

  Leif Hansson (omval)

  Jag har en lång erfarenhet från Skandia, där jag tidigare arbetat inom marknad, försäljning och affärsutveckling. Åren på Skandia blandat med konsultarbete och stort intresse för ekonomiska frågor har gett mig bred försäkrings- och pensionskunskap.

  • Leif är styrelseledamot i Ägarföreningen ProSkandia sedan 2008 och är ordförande sedan 2010. Han har de senaste åren varit politiskt engagerad i Solna i kommunfullmäktige, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, och blev invald 2015 som ledamot i Solnamoderaternas partistyrelse. Leif är även ledamot i styrelsen för Överjärva Gård AB. Han har deltagit i ett internationellt utbildningsprojekt finansierat av SIDA med det svenska pensionssystemet som grund.

  Eva Lindqvist (omval)

  Eva Lindqvist (omval)

  Jag vill att Skandia ska fortsätta den digitala utvecklingen för att alla kunder ska kunna ha möjlighet att ge sig själva guldkant på tillvaron senare i livet.

  • Eva arbetar sedan 2007 med rådgivning och styrelseuppdrag. Rådgivningen är inom affärsutveckling och hur man bygger och utvecklar bolag. Hon har varit interims-VD för bland annat svenska högteknikföretaget Xelerated. Hon har arbetat på Telia och senare Teliasonera som ansvarig för affärsområdet Telia Equity, där hon utvecklade och avvecklade bolag och verksamheter. Senare blev hon ansvarig för affärsområdet TeliaSonera International Carrier. Eva började sin karriär på Ericsson där hon arbetade med bland annat marknadsföring, försäljning, produktutveckling och strategi. Hon är utbildad civilingenjör och har en Master of Business Administration.

  Anders Ramäng (nyval)

  Anders Ramäng (nyval)

  För mig är det viktigt att Skandia fortsätter sitt arbete med att sätta kundnyttan i centrum genom att hjälpa kunder och ägare att göra rätt val av försäkringsprodukter och investeringar.

  • Anders är advokat med inriktning mot bland annat försäkrings- och fastighetsrätt. Innan han blev advokat har han haft en bakgrund som jurist i försäkringsbranschen i Sverige och Danmark, där han bland annat har han arbetat som ledare inom riskbedömningsområdet, med compliance/regelefterlevnad för försäkringsbolag och med organisationsutveckling inom If Skadeförsäkring. Han har också erfarenhet från specialistroller avseende utformning av försäkringsvillkor och skadehantering. Anders har varit ledamot i Svensk Försäkrings utskott för sjöförsäkring och styrelseordförande för den lokala försäkringsorganisationen i Skåne.

  Linus Flodin (nyval)

  Linus Flodin (nyval)

  Jag vill få möjligheten att påverka och driva frågor som jag anser är viktiga i ett så stort bolag som Skandia. Ett framgångsrikt företag ska drivas långsiktigt och på ett sådant sätt att det påverkar sin omgivning positivt.

  • Linus är entreprenör. Han arbetar idag som VD för Woolpower samt är aktiv delägare i konsultbolaget Min Byrå AB. Hans styrkor ligger främst i att se helheten, att koppla samman ett företags ekonomistyrning med verkligheten och strategiskt värdera framtida risker och möjligheter. Linus värdesätter lojalitet och ett etiskt och moralist förhållningssätt och tror på individens roll i helheten och styrkan i ett fungerande team. Han brinner för långsiktig utveckling framför kortsiktiga vinster och tycker att det är viktigt att kunna stå för sina beslut, samt att beslut verkligen fattas. Linus är utbildad civilingenjör och civilekonom.

  Ebba Fåhraeus (omval)

  Ebba Fåhraeus (omval)

  Jag vill med hjälp av fullmäktige vara med och stärka Skandias position på en marknad med ökande krav på hållbarhet och transparens och samtidigt arbeta med att verksamheten drivs affärsmässigt och långsiktigt.

  • Ebba är VD för SmiLe Incubator i Lund där hon arbetar aktivt med att främja innovation och tillväxt i Öresundsregionen inom området Life Science. Därutöver är Ebba sedan många år ledamot i flera bolagsstyrelser, där hennes tidiga certifiering i styrelsearbete genom initiativet Styrelsekraft, har lett till många uppdrag inom såväl noterade som onoterade bolag samt i ideella och akademiska verksamheter som t ex Connect Skåne och Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet. Utöver detta har hon lång erfarenhet från ledningsbefattningar i innovativa affärsmiljöer där hennes förmåga att ta ut ny, strategisk riktning har varit central. Hon är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

  Kom ihåg att fylla i ditt val!

 2. Sammanfattning steg 3

  Du kan rösta som privatperson eller företrädare för ett företag. Du kan ändra din röst under hela röstningsperioden. Det är din senaste signerade röstning som räknas.

  Kan du inte rösta digitalt går det bra att ringa 0771-27 17 00 så hjälper vi dig.

  Röstar du som privatperson eller företrädare för ett företag?

  Även röstberättigade företag har rätt att rösta fram kandidater till Skandias fullmäktige.
  Du som företrädare behöver legitimera dig med BankID eller Mobilt BankID i nästa steg. 

  Organisationsnumret behöver ha följande format 123456-1234

  Tekniskt felmeddelande

  Redaktionellt - Signe felmeddelande

  eller   
 3. Vi har nu mottagit din röst och genom den har vi skänkt 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livet. Resultatet av Skandias fullmäktigeval 2018 kommer att presenteras här på skandia.se efter den 15 februari.
   
  Säkerställ att vi har din mejladress via skandia.se/kontaktuppgifter
  Genom att ge oss din mejladress och/eller ditt mobilnummer kan vi göra digitala utskick till dig. Du kan få information om dina avtal hos oss och olika erbjudanden.

 4. Beklagar, vi kunde inte registrera din röst!

  Vi uppskattar att du vill vara med och påverka det kundsägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ditt val, eftersom du inte verkar vara registrerad som röstberättigad.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Du kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller kundinflytande@skandia.se.

 5. Beklagar, vi kunde inte registrera ditt företags röst!

  Vi uppskattar att ni vill vara med och påverka det nya kundstyrda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ert val, eftersom företaget inte verkar vara registrerat som röstberättigat.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Ni kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller kundinflytande@skandia.se.

0 av 7 valda