Just nu är det många som kontaktar oss och p.g.a hög sjukfrånvaro har vi längre svars- och handläggningstider än normalt. Se om du hittar svar på din fråga här på sajten så länge.

Gå till innehåll

Rösta fram Skandias fullmäktige

Rösta på de kandidater du vill ska representera dig i vårt fullmäktige. Rösta senast den 17 februari.

 

 1. Tack för din röst!

  Genom din röst kommer vi att skänka 10 kronor till den verksamhet för barn och unga som bedrivs i Skandias stiftelse Idéer för livet - Tack för att du har engagerat dig och röstat!

  Information om röstning till Skandias fullmäktige skickas ut digitalt, så säkerställ att vi har din mejladress och/eller ditt mobilnummer här.

 2. Beklagar, vi kunde inte registrera din röst!

  Vi uppskattar att du vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ditt val, eftersom du inte verkar vara registrerad som röstberättigad.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Du kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

 3. Beklagar, vi kunde inte registrera ditt företags röst!

  Vi uppskattar att ni vill vara med och påverka det kundägda Skandia. Tyvärr kan vi inte registrera ert val, eftersom företaget inte verkar vara registrerat som röstberättigat.

  Vem är röstberättigad?

  Bolagets röstberättigade består av kunder i Skandias traditionella livbolag inom följande kategorier: 

  • Alla försäkringstagare
  • Alla försäkrade i tjänstepensionslösningar
  • Alla med gruppförsäkringar
  • Alla som får löpande utbetalningar från efterlevnadsskydd 

  Läs gärna mer om vem som är röstberättigad här. Ni kan även kontakta oss på telefon 0771-27 17 00 eller via kundinflytande@skandia.se.

 4. Ändra

  Att rösta är enkelt!


  Här kan du som är röstberättigad i Skandia lägga din röst på de kandidater du vill ska representera dig i Skandias högsta beslutande organ - fullmäktige. Totalt ska sju personer väljas in.

  Valberedningens motivering

  Skandias valberedning till fullmäktigeval har sammanställt en valsedel om 14 kandidater som alla bedöms lämpliga att vara ledamöter i fullmäktige. Av dessa kandidater har nio nominerats av kunderna och fem har nominerats av valberedningen. I sitt arbete har valberedningen bedömt vilka samlade kompetenser och erfarenheter som bör finnas representerade för att fullmäktige ska kunna fylla sin roll som högsta beslutande organ i en av Sveriges viktigaste finansiella koncerner. Mot bakgrund av kompetensen hos befintliga ledamöter och profilen hos de ledamöter vars mandat löper ut vill valberedningen detta år särskilt framhålla önskvärdheten att fullmäktige tillförs kompetens och erfarenhet inom områdena affärsstrategier och digitalisering, försäkringskunnande, finansmarknad samt kvalificerat styrelse- och rekryteringsarbete. Det bör också noteras att årets valsedel består av fler manliga än kvinnliga kandidater med syfte att möjliggöra en jämnare fördelning än i dagens fullmäktige som består av 14 kvinnor och 7 män. Klicka här för en utförligare presentation av valberedningens överväganden och motiveringar.

  Här hittar du information om ledamöterna i nuvarande fullmäktige och fullmäktiges sammansättning.

  Hur röstar du?

  Klicka på knappen "Välj" för att markera den eller de du vill rösta på. Du kan rösta på upp till sju av dina favoritkandidater. Du kan få reda på mer om kandidaterna genom att klicka på länken ”Läs mer” och "Se videopresentation". 

  För att kunna rösta måste du:

  • vara kund hos Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
  • ha BankID eller Mobilt BankID för att signera din röst

  Du kan också välja att ladda ner en röstningsblankett som bland annat kan användas för omyndiga, genom att målsman eller god man fyller i blanketten och skriver under. Här kan du läsa mer om röstningen och vem som kan rösta.

  Genom att rösta stöttar du barn och unga

  För varje röst skänker vi 10 kr till Skandias stiftelse Idéer för livets verksamhet som strävar efter att skapa ett hälsosammare och tryggare samhälle för barn och unga. 

  Magnus Henrekson (omval)

  Magnus Henrekson (omval)

  ”Den i särklass viktigaste uppgiften för fullmäktige är att säkerställa att försäkringstagarnas intresse sätts i högsätet.”

  Valberedningens motivering:
  Magnus Henreksson är makroekonom med lång erfarenhet från näringslivsforskning och med engagemang i samhällsfrågor. Han står nu till förfogande för en andra mandatperiod i fullmäktige.

  Magnus är professor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) där han tidigare varit vd. Han är styrelseledamot i bland annat Infostat AB, Stiftelsen Affärsvärlden och Stiftelsen Europaskolan samt styrelseordförande i Nationalekonomiska Föreningen.  Han har tidigare varit styrelseledamot i de börsnoterade investmentbolagen Custos och Öresund. Magnus har en magisterexamen i internationell ekonomi från Göteborgs universitet och en doktorsexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. 

  Karin Lagerstedt Woolford (omval)

  Karin Lagerstedt Woolford (omval)

  ”Pensions- och försäkringsfrågor är oerhört viktiga men uppfattas tyvärr ofta som komplicerade och svåra. De senaste åren har jag ägnat mycket tid till dessa frågor i arbetet och fått en fördjupad förståelse om vad som krävs för att göra dem mer tillgängliga. Jag ser det som en personlig utmaning att kunna bidra till att göra branschen mer lättillgänglig för kunderna, företag såväl som privatpersoner. Jag anser att Skandia ligger i framkant i branschen och som kund är jag mån om företagets fortsatta stabila och marknadsdrivande utveckling.”

  Valberedningens motivering:
  Karin Lagerstedt Woolford har tre års erfarenhet av fullmäktigearbetet. Hon har lång erfarenhet av HR-frågor och personalrekrytering.

  Karin har lång erfarenhet som HR-direktör på bolag inom olika branscher såväl tjänstesektorn som tillverkandeindustrin och börsnoterade och statligt ägda bolag; bland annat Intrum AB, Eltel AB, Ovako AB, Green Cargo AB och SEB. Hon har även bakgrund som managementkonsult. Karin är civilekonom med inriktning på internationell ekonomi, marknadsföring och franska vid Handelshögskolan i Göteborg.

  Rose Marie Westman (nyval)

  Rose Marie Westman (nyval)

  ”Det är viktigt att fullmäktige verkar för att bolagets utveckling riktas mot det som i grunden gynnar Skandias kunder långsiktigt. Fullmäktige ska säkerställa att Skandia styrs av värderingar som vilar på sunda affärsstrategier och ansvarstagande. Förtroendet för bolaget får inte äventyras och ledstjärnor skall vara hållbart företagande. Det är viktig att utvecklingen av hållbart ägande fortsätter att utvecklas inom kapitalförvaltningen.”

  Valberedningens motivering:
  Rose Marie Westman är makroekonom med lång erfarenhet av analys av globala finansiella marknader. Hon har också erfarenhet av pensionsförvaltning och styrelseerfarenhet inom finanssektorn.

  Rose Marie är styrelseledamot i den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden och tidigare chefsekonom på Burenstam & Partners. Hon har därutöver varit styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden. Rose Marie har även arbetat som senior finansanalytiker samt portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Hon har en ekonomexamen från Lunds universitet.

  Johan Kerstell (nyval)

  Johan Kerstell (nyval)

  ”Fullmäktiges viktigaste uppdrag är att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för Skandias kunder genom att skapa bra förutsättningar för bolagsstyrning och ledning.”

  Valberedningens motivering:
  Johan Kerstell är HR-chef inom Sandvik. Han kan tillföra fullmäktige såväl ett storföretagsperspektiv på pensionsfrågor som erfarenhet från kvalificerat rekryteringsarbete.

  Johan är global personaldirektör på Sandvik AB och har tidigare haft flera ledande HR-befattningar inom koncernen. Han har erfarenhet av förändringsarbete och har bland annat drivit decentraliseringen av HR inom Sandvik. Johan har tidigare haft ett flertal ledande HR-befattningar inom den globala Sandvik-koncernen. Johan har också erfarenhet från arbete som managementkonsult inom Cap Gemini-koncernen. Johan har en magisterexamen inom ekonomi från Uppsala universitet.

  Håkan Nyberg (nyval)

  Håkan Nyberg (nyval)

  ”Teknologi och programvara bokstavligen äter världen samtidigt som (rätt) användandet av data blir ännu viktigare för företag men också för oss som individer. Att tillse att Skandia har en styrelse med rätt kompetens och förmågor för att leda Skandia in i framtiden måste vara det absolut viktigaste.”

  Valberedningens motivering:
  Håkan Nyberg har erfarenhet från ledande positioner i samband med förändringsprocesser inom ett antal finansiella koncerner och kan tillföra erfarenheter från digitaliseringsarbete.

  Håkan är styrelseproffs med uppdrag som ordförande i Freja eID och Borgo Fund 1 AB samt som ledamot i Applicon Sweden AB. Han har tidigare varit vd för Wästgöta Finans, Fundler AB, Ikano bank, Nordnet Bank och Entercard International. Han har tidigare även varit ordförande för svenska och även nordiska Fondhandlarföreningen och BankID samt regionchef i Swedbank.  Håkan har en Master of Science (MSC) i tillämpad matematik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

  Lars O Anderson (nyval)

  Lars O Anderson (nyval)

  ”Fullmäktiges viktigaste uppgift är att utse Skandias styrelse som ska fortsätta att verka för att ge Skandias kunder en långsiktig bra avkastning med ett etiskt och hållbart fokus. Det är även viktigt med en sammanhållen kunddialog och en för kunden lättförståelig utbetalningsplanering.”

  Valberedningens motivering:
  Lars O Anderson har omfattande erfarenheter som ledare och affärsutvecklare inom internationellt företagande med tonvikt på digitalisering.

  Lars är styrelseledamot i FOREX Bank AB, Transcendent Group AB och Crosskey Banking Solutions AB/Ltd. Han har tidigare varit operativt förvärvsansvarig på Tieto för finansiell sektor och är grundare av två konsultbolag inom finansbranschen där han även haft rollen som vd. Lars har även haft ledande befattningar inom IBM såväl lokalt, regionalt som globalt. Tidigare styrelseuppdrag i Nasdaq Broker Services, Credo Capital Partners och Biocool AB. Lars har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och en reservofficersexamen från Sjökrigsskolan. Han har även studerat vid Harvard Business School.

  Anders Örbom (nyval)

  Anders Örbom (nyval)

  ”Skandias fullmäktige bör ha insikt i finansmarknadernas funktionssätt och de risker man behöver hantera. Bolagsstyrning och hantering av risker, finansiella såväl som ryktes- och anseenderisker är de, enligt mitt synsätt, viktigaste frågorna.”

  Valberedningens motivering:
  Anders Örbom kan bidra med lång erfarenhet som treasury-chef inom ett antal större koncerner och har ett omfattande kunnande om internationella finansmarknader.

  Anders är tidigare chef för treasury och riskhantering globalt inom Carlsberg- och Sandvik-koncernerna. Han har bred internationell erfarenhet inom kapitalförvaltningsområdet och även bakgrund som chef för Atlas Copco AB:s internbank. Han har en fil.kand. från Uppsala universitet och är även utbildad inom redovisning och finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Christer Wachtmeister (omval)

  Christer Wachtmeister (omval)

  ”Skandia är ett rent kundägt företag - fullmäktige ska här arbeta och verka för att ta tillvara Skandias alla kunders intressen. Fullmäktige är Skandias högsta organ där man utövar ägarfunktionen i bolaget och utser en styrelse som i sin tur sätter strategin och utser vd. Fullmäktige utser också valberedningar till styrelse- och revisorsval samt till fullmäktigeval. I dessa omvälvande tider är frågor kring hållbarhet, företagsstyrning och riskhantering viktiga frågor för fullmäktige att fokusera kring.”

  Valberedningens motivering:
  Christer Wachtmeister är ledamot i fullmäktige på ett fyllnadsmandat sedan ett år tillbaka. Han har erfarenheter från portföljförvaltning och styrelsearbete samt från pensionsförvaltning.

  Christer är kapitalförvaltare och styrelseproffs. Han driver konsult- och investeringsbolaget CWAsset AB. Han har lång erfarenhet från finansbranschen, senast som Chief Investment Officer vid Kåpan Pensioner och vd i Alfred Berg/ABN AMRO. Christer är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Han har även ett Certificate of Foreign Trade från London School of Foreign Trade.

  Göran Fjällborg (nyval)

  Göran Fjällborg (nyval)

  ”Som en del i Skandias fullmäktige blir min viktigaste uppgift att representera kunderna i Skandia. Det är kunderna som är ägare och det är viktigt att deras bolag förvaltas väl. Jag önskar se en transparens i Skandia både när det gäller avgifter, avkastning och hållbarhet. Som kund i Skandia ska man kunna veta precis hur deras pengar placeras och kunna ta ställning till om Skandia placerar hållbart, när det gäller miljö och mänskliga rättigheter. Jag har lång erfarenhet från försäkringsbranschen och jag ser att det som försäkringsbolag brister mest på är öppenheten mot kunderna. Jag vill hjälpa Skandia att bygga förtroende över tid och skapa trygghet hos kunderna.”

  Valberedningens motivering:
  Göran Fjällborg har en lång erfarenhet av rådgivning kring och försäljning av försäkringar och är väl lämpad att göra bedömningar ur företags kundperspektiv.

  Göran var tidigare vd i Norrfinans-koncernen. Han har också arbetat som försäljningschef i Folksam. Idag arbetar han med rådgivningsuppdrag inom familjejuridik och företagsekonomi. Han är styrelseledamot Jukkasjärvi Byallmänning samt styrelseledamot i Jukkasjärvi Förvaltning AB och styrelsesuppleant för Fjäder Redovisning AB. Göran har studerat företagsekonomi vid Umeå universitet. Under sina aktiva år som försäkringsförmedlare var han licensierad inom Swedsec och Insuresec.

  Anki Ahrnell (nyval)

  Anki Ahrnell (nyval)

  ”Det är fortfarande många som tycker att pensioner och försäkringar är svårt och rentav tråkigt. Mycket måste gå att göra betydligt enklare och mer tillgängligt. Men också inåt - att förenkla i onödigt krångel och ineffektiva system. I dessa viktiga frågor hoppas jag kunna påverka utvecklingen till nytta för Skandias kunder.”

  Valberedningens motivering:
  Anki Arnell har en gedigen erfarenhet från affärs- och teknologiutveckling och därtill erfarenhet från digitaliseringsprocesser inom en större finansiell koncern.

  Anki är styrelseledamot och konsult med erfarenhet av teknikbaserad affärsutveckling och digitala transformationsprojekt. Hon är idag styrelseledamot i Lexly AB, Bonnier Publications och Smarta Samtal. Tidigare har hon varit Chief Digital Officer på Bonnier AB, chef för digital utveckling på Swedbank och hon har haft ledande befattningar inom Lowe Brindfors, Cambridge Technology Partners och IBM. Hon är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon utsågs till årets intraprenör i Sverige 2013, till en av de 50 mest inspirerande kvinnorna i tekniksektorn i Norden 2016 och erhöll Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2020.

  Kristina Hirschfeldt (nyval)

  Kristina Hirschfeldt (nyval)

  ”Fullmäktiges främsta uppgift är att värna kundernas långsiktiga intressen och tillse att styrelsen har tillräcklig bredd och spets inom nyckelområden såsom kapitalförvaltning, hållbarhet och digitalisering men även cybersäkerhet, riskhantering och regelefterlevnad. Fullmäktige ska med tydliga ägarinstruktioner sätta rätt fokus för styrelsens arbete. Genom att aktivt ställa rätt frågor till styrelse och ledning tar fullmäktige sitt ansvar som representanter för kunderna/ägarna.”

  Valberedningens motivering: 
  Kristina Hirschfeldt kan med sin revisorsbakgrund och erfarenhet från bl.a. Finansinspektionen tillföra fullmäktige kunnande kring arbetet med regelverk för finansmarknaden.

  Kristina är internrevisionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har tidigare varit internrevisor på Finansinspektionen och Riksbanken samt arbetat som revisor på Deloitte. Hon har varit ordförande i Uppsala Studentkår samt styrelseledamot vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. Kristina har en ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet.

  Lars Friberg (nyval)

  Lars Friberg (nyval)

  ”Fullmäktige ska säkerställa att Skandia är ett hållbart företag, både vad gäller miljö och människor samt att Skandia via en bra kultur både skapar resultat idag och investerar i personal och övriga resurser för att leverera morgondagens lösningar. Det är viktigt att Skandia fortsätter lyssna på sina kunder och får dem att känna att bolaget finns till för dem.”

  Valberedningens motivering:
  Lars Friberg har lång erfarenhet från ledande befattningar på internationell nivå inom flera finansiella koncerner. Han är för närvarande verksam som rådgivare inom HR-området.

  Lars är organisationskonsult och partner på Wemakers. Han har tidigare haft olika chefsroller inom Swedbank- och SEB-koncernerna samt ett antal ledande befattningar inom kapitalförvaltnings- och HR-området. Han är ordförande i W Sportsmedia AB och Bofink AB, ledamot i Ski Classics AB (världscupen för långlopp) och Olympiastiftelsen samt advisory board-medlem i Realtid AB.  Lars är utbildad ekonom vid Stockholms universitet.

  Cecilia Sandberg (nyval)

  Cecilia Sandberg (nyval)

  ”Den viktigaste uppgiften för fullmäktige är att säkerställa fokus på kunden i centrum, långsiktighet i affärskritiska beslut samt ett hållbart företagande.”

  Valberedningens motivering:
  Cecilia Sandberg är HR-chef inom Atlas Copco. Hon kan tillföra fullmäktige såväl ett storföretagsperspektiv på pensionsfrågor som erfarenhet från kvalificerat rekryteringsarbete.

  Cecilia arbetar idag som personaldirektör på Atlas Copco och hon är ordförande i Atlas Copcos pensionsstiftelse. Hon har tidigare haft flera ledande befattningar inom HR-området på Permobil, AstraZeneca, SAS och American Express. Hon har en filosofie magisterexamen med sociologi som huvudämne vid Stockholms universitet.

  Peter Forssman (nyval)

  Peter Forssman (nyval)

  ”Skandias fullmäktige ska säkerställa att fokus alltid hålls på att med god kontroll både bygga och förvalta värde. Detta ska göras genom god struktur, ordning och reda. Blicken ska vara framåtriktad med hållbarhet och mångfald högt på agendan.”

  Valberedningens motivering:
  Peter Forsman har erfarenheter från ledande befattningar inom företag av olika karaktär och ägarformer samt av styrelsearbete.

  Peter är styrelseproffs och före detta ekonomi- och finansdirektör. Han är och har varit styrelseordförande eller ledamot i ett flertal små och medelstora bolag både inom och utanför Sverige. Han har tidigare arbetat som ekonomi- och finansdirektör i Tekniska verken i Linköping AB, finansdirektör på Toyota Industries, ekonomichef och koncerncontroller på BT Industries och Controller på Saab-Scania.  Han är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har genomgått en högre styrelseutbildning inom StyrelseAkademien.

  Du måste välja minst en kandidat.

 5. Signera och rösta

  Sammanfattning steg 3

  Du kan rösta som privatperson eller företrädare för ett företag. Du kan ändra din röst under hela röstningsperioden. Det är din senaste signerade röstning som räknas.

  Kan du inte rösta digitalt går det bra att ringa 0771-27 17 00 så hjälper vi dig.

  Röstar du som privatperson eller företrädare för ett företag?

  Om du röstar för ett företags räkning behöver du ange både ditt personnummer och företagets organisationsnummer.

  Organisationsnumret måste ha följande format 000000-0000.

  För att ta emot din röst i fullmäktigevalet kommer Skandia behöva behandla personuppgifter avseende dig. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

  Tekniskt felmeddelande

  Redaktionellt - Signe felmeddelande

0 av 7 valda