Gå till innehåll

Skandia i nytt samarbete mot korruption

Transparency International Sverige (TI Sverige) har tillsammans med Skandia och fem andra stora svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF) – ett samarbete för att främja transparens och motverka korruption. – Ett robust arbete mot korruption är en investering i hållbarhet och skapar bättre förutsättningar för lönsamma investeringar, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för TI Sverige.

Bord med jordglob och växter på

Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för många bolag, då det äventyrar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det drabbar investerare genom sämre finansiell avkastning på investeringar i bolagen.

Det motverkar också alla ansträngningar att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål.

– Samverkan och transparens är avgörande för att skapa en hållbar utveckling. Som en av grundarna till Investor Integrity Forum är vi med och ökar kunskapen och dialogen kring vikten av att stärka transparensen, kring utmaningar i regelefterlevnad och i arbetet mot korruption”, säger Helena Hagberg chef Hållbarhet på Skandia.

För att ytterligare stärka investerares roll som aktiva ägare har Transparency International Sverige (TI Sverige) bildat IIF tillsammans med sex svenska investerare, däribland Skandia. IIF är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande.

Fokus på förebyggande

Investerare har ett ansvar för att säkerställa att företagen gör sitt yttersta för att stävja alla former av korruption och bristande regelefterlevnad genom hela värdekedjan. Fokus är på det förebyggande arbetet och för det behövs både starka processer för regelefterlevnad och en transparent rapportering. Därtill krävs en främjande kultur hos såväl företag som myndigheter.

– Den plattform som nu skapas för att främja transparens genom IIF kommer att ha en viktigt roll i en svensk kontext och tillsammans med Transparency International som har en djup kompetens på området så skapas en bredd och styrka som sträcker sig utanför Sveriges gränser, säger Helena Hagberg.

Andra läser om

Fler nyheter