Gå till innehåll

Vi uppmanar till bättre klimatredovisning

Tillsammans med 15 andra institutionella ägare uppmanar vi svenska börsbolag att bli bättre på att redovisa sina klimatrisker.

Växter och vattenkanna

Hållbart Värdeskapande* är ett samarbetsnätverk med 16 av de största svenska institutionella ägarna som sedan 2009 verkat för att svenska noterade bolags hållbarhetsrapportering ska utvecklas och förbättras. Under senare tid har framförallt klimatriskrapportering varit i fokus. Nätverket har tillsammans med kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson gjort en genomlysning av 332 svenska noterade bolags rapportering av klimatrisker. Undersökningen visar att endast 17 av 332 bolag rapporterar i enlighet med rapporteringsriktlinjerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)**. 

"En av våra största utmaningar"

I början av december skickade Hållbart Värdeskapande en uppmaning till 332 svenska börsbolag för att förbättra klimatrapporteringen och synliggöra sina klimatrisker och möjligheter i enlighet med TCFD:s rapporteringsriktlinjer. Uppmaningen följdes upp med ett webbinarium för att diskutera klimatrisker, vikten av rapportering och hur informationen används av investerare. 

– Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar som alla bolag på ett eller annat sätt behöver hantera, både genom riskanalys för att minska de negativa klimateffekterna men även för att för att söka positiva möjligheter och lösningar, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning. 

Stödjer TCFD:s rekommendationer

Med den utgångspunkten lanserades TCFD redan 2017 rekommendationer för bolags och investerares klimatrapportering. Syftet var att möjliggöra för bolag att lämna klimatrelaterade upplysningar som underlättar för investerare att fatta beslut om de investeringar som krävs för omställningen till en mer hållbar ekonomi. Det vi som investerare vill att bolagen tydliggör är verksamhetens växthusgasutsläpp och hur bolaget påverkas i olika klimatscenarion både utifrån ett riskperspektiv och ett möjlighetsperspektiv. Vi vill även veta hur detta påverkar bolagets strategi samt hur bolagets affärsmodell är rustad för en klimatneutral ekonomi.  

– Vi är ödmjuka för att bolag har olika klimatriskexponering och har kommit olika långt i sitt arbete men vi uppmuntrar till transparens i detta eftersom det leder till bättre beslutsunderlag för marknaden och skapar även viktiga drivkrafter inom bolagen, säger Aurora Samuelsson, investeringsanalytiker hos oss och vår representant i Hållbart Värdeskapande.  

Sedan 2018 stödjer vi TCFD:s rekommendationer och har anammat rapporteringsramverket och utvecklar och fördjupar rapporteringen löpande. 

– Vi som investerare har tillsammans med bolagen vi investerar i en viktig roll att spela i realiseringen av Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och övergången till en hållbar ekonomi och utveckling, säger Lars-Göran Orrevall.  

Vi har under 2020 tydliggjort vår klimatfärdplan vilket kommunicerades tidigare i höstas. Läs mer om vår klimatfärdplan här

* Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsinitiativ mellan 16 av de största svenska institutionella ägarna på Nasdaq Stockholm. Sammantaget förvaltar Hållbart Värdeskapande ett kapital om cirka 9804 miljarder SEK.  

Läs mer om Hållbart Värdeskapande 

** TCFD är en internationell arbetsgrupp som på uppdrag av G20-länderna tagit fram rekommendationer i syfte att åtgärda bristen på information kring företags arbete och hantering av klimatförändringen och dess konsekvenser. TCFD har sedan dess utvecklat en rapporteringsstruktur som fokuserar på att förse långivare, försäkringsbolag och investerare med klimatrelaterad information som är användbar vid beslut. 

Läs mer här

Andra läser om

Fler nyheter