Gå till innehåll

Så bidrar ditt sparande i kampen mot  covid-19

Skandia har hittills investerat nära 2 miljarder i kampen mot covid-19. Men hur fungerar egentligen investeringar av det här slaget?  Vår hållbarhetschef Helena Hagberg svarar på några vanliga frågor om hållbart värdeskapande.

Helena Hagberg
Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia

För en vecka sedan gjorde Skandia en investering på närmare en halv miljard kronor för att bekämpa den pågående pandemin i Europa. Nu kommer beskedet att en ny investering på 1,5 miljarder görs – den här gången med ett fokus på att bekämpa pandemin och effekterna av den i Afrika. 

Vad menas med hållbart värdeskapande? 

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.  

Vad är en social obligation? 

En social obligation är en obligation där pengarna är märkta för projekt med positiva sociala effekter. I likhet med en traditionell obligation sker upplåningen med en förutbestämd avkastning och över en given tid. I det här fallet handlar det om att Europeiska Investeringsbanken samt Afrikanska utvecklingsbanken gjort upplåningar i syfte att investera i hälso- och sjukvård. Det medför att våra kunder genom sina investeringar är med och stärker länder i stort behov av stöd i samband med covid-19.

Varför gör vi investeringar av detta slag?

Skandia har en lång historia av att göra investeringar som bidrar positivt i samhället och att göra denna investering i dessa speciella tider känns mycket angeläget. Just nu är läget akut i världen och vi ser flera obligationer med riktad utlåning till insatser inriktade på hälsa med syfte att kunna användas för att bekämpa pandemin. Detta är en viktig investering för en behövande del av världen och möjliggör akuta insatser för hälsa och tillhandahållande av viktiga varor, tjänster och infrastruktur. 

Hur bidrar mitt sparande till att bekämpa covid-19? 

I förvaltning av vår livportfölj och i våra fonder har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning i portföljerna. Ett viktigt verktyg är obligationer, vilket är en investering där vi mot en fastställd ränta lånar ut ett belopp till ett företag, offentlig sektor eller en så kallad överstatlig organisation likt Världsbanken. Under 2019 såg vi en kraftig ökning av så kallade hållbara obligationer vilket medförde att Skandia fördubblade det sammanlagda värdet i denna typ av investering. Det som är speciellt med en hållbar obligation är att ändamålet för utlåningen är riktad till en insats som bidrar till miljömässig eller social hållbarhet.  

Kan du ge några andra exempel på vad vi investerat i?  

Redan för 10 år sedan var Skandia ankarinvesterare i den allra första gröna obligationen i samarbete med Världsbanken och SEB. Vi investerar idag i flera gröna obligationer från Kommuninvest, obligationer som möjliggjort för över 120 kommuner och regioner att få gröna lån. Utlåning till obligationer relaterade till Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken med syfte att bidra till de globala hållbarhetsmålen. 

Vi förvaltar cirka 500 miljarder i livportföljen och placerar dessa i tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle.  

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter