Gå till innehåll

Marknaderna med högst långsiktig potential

I Placeringsutsikter gör vi en bedömning av den långsiktiga avkastningspotentialen på världens sju aktiemarknader.

Vi har tre grundläggande antaganden:

 1. På lång sikt är det företagens vinst­tillväxt som ska styra utveckling på aktiemarknaden
 2. Värderingsläget påverkar potentialen men ska ses i både absoluta och rela­tiva termer
 3. Trender påverkar kursutvecklingen och håller ofta i sig längre än förväntat

Genom att utgå ifrån dessa tre kvanti­tativa faktorer – vinsttillväxt, värde­ringar och trend – kan vi bilda oss en bra uppfattning om den framtida potentialen på de sju olika aktiemark­naderna. Det ger dock inte hela bilden – vi behöver även lägga på en kvalitativ bedömning. Dels handlar det om att granska de tre faktorerna ovan var för sig för att se om något sticker ut. Är höga eller låga värderingar motiverade? Är vinsttillväxten uthållig eller finns något som talar för att den ska bli bättre eller sämre i framtiden? Det handlar även om att fånga upp andra faktorer som påverkar potentialen men som inte syns i de kvantitativa måtten. Till exempel kan nämnas politiska ris­ker, var i konjunkturcykeln en marknad befinner sig, hur centralbanken väntas agera eller nya marknadsregleringar med potential att påverka vinster och börsutveckling.

Vår målsättning är att identifiera vilka marknader som har bäst långsiktig avkastningspotential utifrån rådande förutsättningar. Resultatet är en bedömning av vilka marknader vi anser bör ha över-, under- eller neutral vikt i en långsiktig portfölj. Våra rekommen­dationer sträcker sig över en konjunk­turcykel, men kan komma att förändras kortsiktigt på grund av ändrade förut­sättningar vad gäller såväl kvantitativa som kvalitativa faktorer.

Världens sju aktiemarknader

 • Stockholmsbörsen har utvecklats relativt bra i år och ligger i linje med utvecklingen för övriga Europabörser i lokal valuta. Som vi konstaterat i tidigare utskick av Placeringsutsikter har den fortsatt svaga kronan fungerat som draghjälp för svenska börsen. En svag krona innebär bland annat att svenska till­gångar blir mer attraktivt värderade för utländska placerare, vilket stärker bolagens konkurrenskraft och lyfter värdet på försäljningen i utlandet. Däremot ska man ha i beaktande att flera av de stora verkstadsbolagen som har en stor andel av försäljningen utomlands, även har mycket av produktionen i utlandet numera. Valutans betydelse är därmed inte lika viktig idag som tidigare.

  I förhållande till andra regioner har Sverige en lägre rank-ning sett till värdering och vinsttillväxt och givet den globala avmattningen ser utsikterna allt mer utmanande ut. Detta reflekterades bland annat i bolagsrapporterna för andra kvar­talet där företagen förvisso uppvisade bra resultat, men sig­nalerade samtidigt svagare utsikter.

  Ser vi till svensk ekonomi så pekar de flesta indikatorer på att tillväxten förblir dämpad under en överskådlig tid. Efter flera år av stark medvind börjar arbetsmarknaden uppvisa svaghetstecken då sysselsättningen minskat två kvartal i rad. Dessutom har hushållens syn på ekonomin blivit alltmer pessimistisk vilket avspeglas i konsumtionen som har varit svag sedan 2017. Det är dock inte konstigt att hushållen håller hårdare i plånboken då det finns flera faktorer som bidrar till osäkerhet. På senare tid har kraftiga rörelser på börserna och fortsatt försvagning i världsekonomin bidragit till en mer pes­simistisk vy om framtiden. Givet Sveriges stora export- och omvärldsberoende påverkas svenska bolag i allra hösta grad av vad som sker i resten av världen.

  I grund och botten har vi en fortsatt positiv långsiktig syn på svenska aktier. Bolagen är välskötta och värderingarna är i linje med det historiska genomsnittet. Även om vi fortfarande tycker att förutsättningarna är goda här och nu, anser vi att riskerna i form av ett stort omvärldsberoende väger tillräck­ligt tungt för att behålla vår neutrala syn på Sverige.

   

  Placeringsutsikter_okt5_D_Sverige_borsutveckling-2019[1].png

 • Den ihållande konjunkturavmattningen i Europa ser inte ut att förbättras samtidigt som flertalet politiska risker kan komma att äventyra den ekonomiska utvecklingen ytterligare. I Storbritannien råder fortsatt stor osäkerhet kring Brexit och huruvida landet kommer att kunna lämna EU den 31 oktober. I Italien är regeringsfrågan fortsatt osäker trots att läget har stabiliserats och i Tyskland fortsätter ekonomin att tappa fart. Dessutom visade sig BNP-tillväxten för andra kvartalet vara negativ i både Storbritannien och Tyskland samtidigt som inflationen i euroområdet fortsätter att vara under målet.


  I tillverkningsindustrin har framåtblickande indikatorer försvagats påtagligt och förtroendet bland företagen dalar. Konjunkturavmattningen i Europa hänger samman med den globala inbromsningen och skapar utmanande utsikter för bolagsvinsterna som har mattats av något på senare tid.


  Trots att det ekonomiska läget är relativt dystert finns det flertalet pusselbitar som kan möjliggöra en viss återhämtning. Till exempel väntas den Europeiska centralbanken, ECB, stötta ekonomin med fortsatt expansiv penningpolitik, bland annat med lägre räntor och flertalet penningpolitiska stimulanser, vilket möjligen kan ge Europabörserna en skjuts. På lång sikt väljer vi därför att bibehålla vår neutrala hållning.

   

  Placeringsutsikter_okt5_D_Europa_tyskland-ifo-index[1].png

 • I tidigare utgåvor av Placeringsutsikter har vi rekommenderat undervikt i amerikanska aktier mot bakgrund av mycket höga aktievärderingar, både i absoluta termer och i relation till sitt historiska genomsnitt. Men trots omfattande nedgångar på börserna under sommaren är avkastningen i år fortfarande tvåsiffrig, både i lokal valuta och i svenska kronor.

  Denna utveckling är dock inte så märkligt då det finns flera saker som talar för de amerikanska bolagen. Till exempel har USA haft den längsta perioden av högkonjunktur någonsin, vilket har varit positivt för företagen som uppvisat hög vinst-tillväxt under en tid. Arbetsmarknaden ser generellt fort-farande stark ut med fortsatt stigande sysselsättning och lönetillväxt, vilket ger en bra grundplatta för konsumtionen. Dessutom sänkte Fed nyligen räntan för första gången på 10 år och är för närvarande beredd att agera med ytter-ligare stimulanser.

  Blickar vi framåt så börjar den globala ekonomin nu komma ikapp. Framöver väntas USA gå från en mycket hög tillväxttakt till en mer normaliserad tillväxttakt. De positiva effekterna av förra årets skattesänkningar kommer att avta vilket troligen genererar en något lägre vinsttillväxt för bolagen. Den ökade osäkerheten och en starkare dollar har bidragit till lägre efterfrågan som påverkar exporten och minskar företagens investeringar framöver. Dessutom har flertalet konjunkturindikatorer fallit brant sedan förra hösten samtidigt som lut­ningen på avkastningskurvan för tillfället är negativ. Historiskt sett har avkastningskurvan varit en träffsäker indikator på en kommande lågkonjunktur. Det går heller inte att blunda för upptrappningen i handelskonflikten mellan USA och Kina som fortsätter att sätta avtryck i världshandeln och den globala tillväxten.

  Utmaningarna på sikt ska dock ställas mot de för närvarande ljusa förutsättningarna. Så länge det geopolitiska läget inte förvärras och Fed fortsätter att stimulera ekonomin så ser framtiden fortsatt stabil ut. Däremot är värderingarna fort-satt höga och vi väljer därför att behålla undervikt.

   

  Placeringsutsikter_okt5_D_USA_aktiemarknadsvarderingar[1].png

   

 • Under en längre tid har Japan legat på vår lista över aktie­marknader att ha övervikt i och denna syn bibehåller vi även denna gång. Sedan 2015 har den japanska börsen gett oss bland de högsta avkastningarna i svenska kronor av de sju marknader som vi följer. Trots detta fortsätter aktievärdering­arna att vara attraktiva i absoluta termer och i relation till sitt historiska genomsnitt. Bolagens vinsttillväxt ser fortfarande ut att stiga med stöd från flertalet ekonomiska stimulanspro­gram och en positiv utveckling kring styrningen av bolagen. På flera håll brukar en stor del av avkastningen på börsen komma från stigande aktievärderingar men i det här fallet är det annorlunda. Det faktum att den japanska börsen fortsätter att stiga utan att värderingarna har rusat iväg innebär att en stor del av avkastningen främst kommit från stigande bolagsvinster.

  Ser man till den inhemska ekonomin så har Japan länge präglats av svag tillväxt och låg inflation. Men i samband med regeringens stimulansåtgärder, förberedelserna inför nästa års sommar-OS och centralbankens expansiva penning­politik börjar läget ljusna något, framförallt när det gäller arbetsmarknaden. Arbetslösheten är just nu den lägsta sedan 90-talet vilket troligtvis kan skapa förutsättningar för större, om än små, löneökningar i framtiden och därmed trycka upp den inhemska efterfrågan.

  Däremot är riskbilden något förhöjd i samband med den ökade oron kring handelskonflikter. Den globala avmattningen som delvis kan kopplas till handelsfrågor har börjat sätta av-tryck på Japans export. Handelsspänningarna mellan Japan och Sydkorea har ökat påtagligt på kort tid och i Hongkong fortsätter de livliga protesterna. Även handelskonflikten mel­lan USA och Kina kan påverka då båda länderna är viktiga exportmarknader för japanska företag. Om konflikten eskalerar finns det en risk för att Japan dras med. Det är dock vik­tigt att komma ihåg att ett handelskrig är en risk för merparten av världens börser och inte enbart en risk för Japan. Dessutom finns en viss oro kring den kommande momshöjningen.

  Sett till helheten fortsätter Japan att vara vår långsiktiga favorit då potentialen är hög och värderingarna är låga. Vi väljer därför att behålla övervikt.

   

  Placeringsutsikter_okt5_D_Japan_export[1].png

 • Att ha övervikt i Asien är ingen självklarhet givet det osäkra läget i handelskonflikten mellan USA och Kina. Under förra året sjösatte Kina olika stimulanser i syfte till att motverka de negativa effekterna som ett eskalerande handelskrig skulle kunna medföra och i år har situationen mellan länderna blivit mer turbulent. I somras tillät Kina att försvaga sin valuta och passerade därmed den symbol­iska gränsen 7 för första gången sedan finanskrisen. Även om situationen är turbulent mellan länderna så har båda för avsikt att uppnå ett avtal genom flertalet planerade möten under året. Men man ska vara medveten om att en överenskommelse är lättare sagt än gjort.

  På andra sidan vågskålen finns Indien vars potential på lång sikt sticker ut. I år väntas tillväxten öka med 7 pro­cent och med tanke på landets 1,3 miljarder invånare finns en enorm potential i växande välstånd. Dessutom är hälften av befolkningen under 25 år, vilket innebär att arbetskraften kan stärkas och därmed driva konsumtion och ekonomisk tillväxt inom överskådlig tid. Utöver det blev premiärminis­tern Narendra Modi omvald maj och fortsätter på inslagen reformväg för att lyfta tillväxten med förenklade skattesystem, korruptionsåtgärder och stora investeringar inom infrastruktur. Däremot har konflikten angående Kashmir intensifierats och indiska bolag är fortsatt högt värderade, även om de sjunkit något sedan 2018.

  Långsiktigt ser vi högst potential i regionen av alla tillväxt­marknader men man ska även komma ihåg att det finns fler­talet orsaker till oro på kort sikt. Vi väljer därför att behålla övervikt i Asien.

  Placeringsutsikter_okt5_D_Asien_CNY-USD[1].png

 • Utvecklingen på den brasilianska börsen har varit turbulent de senaste åren framförallt på grund av politisk turbulens och stora svängningar i råvarupriser. Men sedan årsskiftet, då landets nya president fick makten, har läget stabiliserats något. Hittills i år har den brasilianska börsen haft en god utveckling jämfört med många andra tillväxtmarknader och framförallt är det regeringsskiftet som bidrar till optimis­men. I somras godkändes presidentens omfattande planer på att reformera Brasiliens pensionssystem i den första av två omröstningar i underhuset. Även om förslaget ännu inte klubbats igenom så är det ett steg i rätt riktning.

  Sett till den inhemska ekonomin så fortsätter inflationen att minska stadigt, vilket har gjort det möjligt att sänka räntan från 14,25 procent till nuvarande 6 procent. Detta gynnar både aktiemarknaden och stimulerar ekonomin. Dessutom ökar företagens vinster i fortsatt snabb takt och den utvecklingen väntas hålla i sig framöver.  

  Samtidigt ska man komma ihåg att det senaste årets börsrally inte är långsiktigt hållbart och det kan därför vara lämpligt att ta hem delar av vinsten i Latinamerika. Regio­nen pressas av den generella oron kring tillväxtmarknader i år till följd av USA:s handelspolitik samt en starkare dol­lar. Brasilien har stora dollarskulder och en dollarförstärk­ning skulle slå negativt på regionen. Utöver det kan man inte heller blunda för de enorma skogsbränderna som pågår i Amazonas, vilket har satt ett internationellt tryck på Bolsonaro.  

  Mexiko, som är det näst största landet i Latinamerikaindexet, har däremot haft en något svagare börsutveckling i år Orsaken är bland annat att ekonomin utvecklats svagt och att Trumps diverse hinder gjort situationen utmanande för Mexiko. Utöver det har den nytillträdda presidenten haft flertalet politiska motgångar och sammantaget väljer vi därför att behålla neutral.

  Placeringsutsikter_okt5_D_Latinamerika_brasilien-styrranta[1].png

 • Vi väljer att bibehålla undervikt i aktieregionen EMEA, som innefattar länderna i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika, trots att aktievärderingarna är fortsatt låga i abso­luta termer. Att låga värderingar ska stötta börserna är dock ingen självklarhet. I svenska kronor har EMEA varit bland de aktieregioner som gett sämst avkastning, både under det senaste året och på längre sikt.

  Inte nog med den svaga konjunkturen, EMEA är även en region som pressats av stora risker på många olika håll. I Sydafrika, som är det största landet i indexet, har landets statliga energibolag stora ekonomiska problem. Bolaget står för 90 procent av elförsörjningen och har under årti­onden brottats med djupa skulder som genererat uppre­pade strömavbrott. Bristen på ett tillförlitligt kraftnät har bidragit till att den sydafrikanska valutan försvagats på- tagligt, vilket ytterligare pressar avkastningen för svenska sparare.

  Det politiska klimatet i regionen är svårt att bedöma vilket innebär en ständig förhöjd risk. Den osäkerhet som präglar Sydafrikas ekonomiska framtid infinner sig även i andra länder i regionen, bland annat i Ryssland och Turkiet. Den ryska centralbanken sänkte styrräntan i juli mot bakgrund av svagare efterfrågan och utesluter inte ytterligare stimu­lanser. Samtidigt pågår omfattande oppositionella protes­ter mot den politiska ledningen som för tillfället är lokali­serade i huvudstaden Moskva, men risken finns att protes­terna sprider sig till övriga delar av landet.

  När det gäller synen på EMEA som placering anser vi att regionen fortsatt präglas av svag tillväxt i flertalet länder, politisk osäkerhet och en hög grad av känslighet för sväng­ningar i råvarupriser. Vi ser det därför lämpligt att behålla undervikt.

   

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.