Gå till innehåll

Miljardregn till våra kunder i oktober

Skandia har höjt återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital. Det innebär att vi fördelar hela 7 miljarder till våra kunder – motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 22 procent under oktober. Här är fem frågor och svar.

Varför höjdes återbäringsräntan?

Vår kapitalförvaltning har under en längre tid skapat mycket bra avkastning, vilket lett till en hög kollektiv konsolideringsgrad*. För att du som långsiktig sparare ska få del av detta höjde vi återbäringsräntan tillfälligt under oktober.
 

Hur påverkar höjningen mig som kund?

Höjningen innebär att vi fördelar 7 miljarder kronor, motsvarande en genomsnittlig återbäringsränta på 22 procent för oktober, till alla kunder som valt traditionell försäkring för sitt långsiktiga sparande. Den tillfälliga höjningen innebär att kundernas försäkringskapital fått en extra skjuts uppåt under oktober månad. Återbäringsräntan har efter höjningen återgått till 5 procent före skatt och avgifter. 

Det är först i slutet av året som vi vet exakt hur hög den genomsnittliga återbäringsräntan under 2019 blir, eftersom återbäringsräntan kan ändras under de resterande månaderna. Men självklart kommer den tillfälliga höjningen i oktober, utslaget på helåret, att bidra positivt till kapitalet på årsbasis.

Vilka omfattas av höjningen?

Alla sparare med traditionell försäkring och en försäkringstid på minst fem år får del av den höjda återbäringsräntan. Även nya försäkringar som inbetalts före den 26 oktober har fått del av den tillfälliga höjningen. För inbetalningar från och med den 26 oktober är återbäringsräntan 5 procent.

Hur fungerar återbäringsränta?

Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 8,4 % årligen under de senaste fem åren (2014-2018).

Hur kan jag välja traditionell försäkring för mitt långsiktiga sparande?

Förutom att du i de flesta fall kan välja vår traditionella försäkring för din tjänstepension så kan du även spara privat i en kapitalförsäkring.

Traditionell försäkring är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även har en möjlighet att investera långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren.

 

* Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital. Vid utgången av september var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med våra riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan.

Andra läser om

Se fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.