Gå till innehåll

Allt mer i otakt

Under de senaste två åren har den globala konjunkturen gått igenom ett brett och synkroniserat uppsving. Tillväxten ökade i såväl utvecklade länder som tillväxtländer under förra året. I år har dock världsekonomin börjat gå allt mer i otakt. På vissa håll har statistiken visat på en avmattning, medan den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas. Sammantaget ser global tillväxt ut att bli ungefär lika hög i år som i fjol, men skillnaderna mellan länderna ökar.

Avmattning från starka nivåer

2018 startade på ett sällsynt starkt sätt. Olika konjunkturbarometrar indikerade det starkaste ekonomiska läget på många år. I vissa länder fick vi gå tillbaka till åren före finanskrisen för att hitta ett läge med lika stor optimism bland företagen. Sedan dess har dock optimismen mattats av. Till viss del är det fullt naturligt. Historiskt brukar ett så starkt stämningsläge som rådde vid årsskiftet sällan vara särskilt länge. I takt med att året har gått har avmattningen även börjat märkas i ”hårda data” över faktisk produktion. Vi ser det inom industrin, i världshandeln och i faktisk BNP-statistik. Det handlar inte om en skarp inbromsning, utan om något lägre tillväxttal. 

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

USA går mot strömmen

Det finns även undantag. Den amerikanska ekonomin visar ännu inte tecken på avmattning. Tvärtom ökade tillväxten under vårmånaderna och industrin har fortsatt att gå på högvarv under sommaren. Vi räknar dock med att även USA:s ekonomi tappar viss fart framöver. Dels handlar det om kapacitetsbegränsningar som gör det svårare att upprätthålla hög tillväxt. Vidare kommer stigande räntor och avtagande omvärldsefterfrågan successivt börja få viss påverkan. Dessutom är utsikterna för oljepriset osäkra, vilket reser vissa frågetecken kring storleken på investeringarna framöver.

För svensk del fortsätter högkonjunkturen även om viss avmattning i tillväxten sker framöver. Det handlar dels om att bostadsinvesteringarna minskar successivt. Vi räknar även med att arbetsmarknaden förbättras i långsammare takt samtidigt som dämpad omvärldsefterfrågan får viss påverkan. Sammantaget leder det till viss avmattning i svensk konjunktur. 

Kina ett osäkerhetsmoment

Den största osäkerheten i våra prognoser rör den kinesiska ekonomin. Vi har redan sett en marginell avmattning i officiell BNP-statistik, men denna är behäftad med viss opålitlighet. Alternativa beräkningar över aktiviteten i ekonomin visar på en större avmattning. Förvisso är det inte helt oväntat eftersom de kinesiska myndigheterna har siktet inställt på en inbromsning i tillväxten i år. Men det får inte gå för fort. Kina har redan sjösatt olika stimulanser, vilket antyder att det kan finnas viss intern oro bland myndigheterna. Inte minst är amerikanska handelstullar och hot ett betydande osäkerhetsmoment för kineserna. Det märks inte minst på valutan och Shanghai-börsen som har tagit stryk i år. Under förutsättning att handelskonflikten med USA kan tyglas finns goda förutsättningar för en gradvis och kontrollerad inbromsning, men riskerna är förhöjda. 

Börja månadsspara i dag

Övriga tillväxtmarknader: Press från stark dollar

Kinas fortsatta konjunktur är central för utvecklingen i många andra tillväxtländer, men ytterligare en faktor som pressar dessa länder är den starka dollarn. Den medför att skulder i utländsk valuta (ofta i just dollar) blir dyrare. För att motverka effekterna av den starka dollarn har flera tillväxtländer höjt sina räntor med följden att även skulder i inhemsk valuta blir dyrare samtidigt som konjunkturen dämpas. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är sommarens nedgång för råvarupriser som, om den håller i sig, kan pressa råvaruberoende ekonomier.

Tillväxten toppar i år

Den sammantagna bilden av världsekonomin är att tillväxten håller uppe på ungefär samma nivåer i år som under förra året. Den främsta skillnaden är att bidragen till tillväxten förflyttas från en bred bas till att i högre grad bygga på den starka amerikanska ekonomin. Vi räknar dock med att tillväxten toppar i år och följs av något lägre takt nästa år när Kina fortsätter sin kontrollerade inbromsning samtidigt som kapacitetsbegränsningar och räntehöjningar håller tillbaka den amerikanska tillväxten. Något lägre tillväxttakt ska dock inte förväxlas med lågkonjunktur. Om vi ska leta efter tecken på när lågkonjunkturen kan tänkas slå till bör vi leta på andra håll. 

Handla med aktier

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.