Gå till innehåll

Börsen: Mellan hopp och förtvivlan

Efter breda börsfall i oktober, har oron fortsatt under hösten. Initialt kretsade turbulensen kring amerikanska teknikbolag, men gradvis har nervositeten spridit sig till fler sektorer och marknader. Handlar det om obefogade nedgångar eller är börsoron en signal på att vi går mot sämre tider?

Déjà vu från januari – februari

Optimismen i början av november blev kortvarig och gradvis återvände oron under månaden. Flera av de stora börsindexen har tappat omkring 10 procent under de två senaste månaderna. Höstens börsutveckling påminner om hur det såg ut i början av året. Även då backade flertalet börsindex omkring 10 procent. Men det finns även betydande skillnader. Efter raset i början av året pekade mycket på att 2018 skulle bli ett bra år för aktier. Vinstprognoserna visade på rejäla lyft, den ekonomiska statistiken hade ännu inte börjat mattas av, och vare sig handelskriget mellan USA och Kina eller den italienska huvudvärken hade börjat. Det fanns därmed goda skäl för börsen att vända upp igen, vilket den också som bekant gjorde.

Mycket har förändrats under året

Den här gången ser förutsättningarna mer besvärliga ut. Vinstprognoserna pekar nu på en påtaglig inbromsning nästa år samtidigt som den ekonomiska statistiken mattas av på allt bredare front. Vidare har riskerna kopplade till Italiens budget, Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina vuxit. Dessutom har oron spridit sig till kreditmarknaderna på senare tid, där ränteskillnaderna mellan stats- och företagsobligationer har vidgats. Skälet för börsen att stiga är därför svagare i nuläget än i början av året.

Börsen blickar framåt

Det är inte alltid helt enkelt att förstå budskapen som marknaderna sänder oss. Börsen är vanligtvis en mycket bra framåtblickande indikator. Det innebär att den i första hand avspeglar det som väntar lite längre fram snarare än det rådande ekonomiska klimatet. En tolkning är därför att börsen ”prisar in” en fortsatt försvagning av konjunkturen. Det skulle i så fall innebära att företagens vinster kommer växa i långsammare takt framöver, vilket är förenligt med lägre avkastning på aktier.

Även den penningpolitiska utvecklingen, där centralbankerna höjer räntor och/eller minskar på andra stimulanser, bidrar till marknadsoron. Det är symptomatiskt att både den oro vi såg i början av året och nu under hösten har utlösts av branta ränteuppgångar i USA. Stigande räntor är sällan bra för aktier, och när det sker samtidigt som konjunkturen svalnar är det ännu sämre nyheter. 

Ökad oro är befogat

Givet den avmattning vi ser i den globala konjunkturen och signalerna från centralbankerna är det fullt rimligt att oron på marknaderna stiger. En naturlig följdfråga blir ofrånkomligen: Vad händer härnäst – är oron övergående eller början på något större? Det kan vi inte veta, men vi kan konstatera att många ekonomier befinner sig sent i den ekonomiska cykeln samtidigt som allt fler centralbanker stramar åt penningpolitiken. Vi anser att det ökar risken på marknaderna, och som sparare måste man därför vara inställd på att turbulensen vi har sett i år kommer att hålla i sig. I en sådan miljö är behovet av en genomtänkt portfölj som störst.

Se över din portfölj

Rent konkret innebär det att se över risknivån i sparandet. Som alltid bör pengar som ska användas under kommande år, inte vara placerade på börsen, och en portfölj med 100 procent aktier lämpar sig endast för långsiktiga sparare. Men för alla däremellan – de som är ”ganska” långsiktiga eller som inte vill riskera ”allt för stor del” av kapitalet – är det hög tid att ägna en stund åt portföljen. I höstens utgåva av Placeringsutsikter skrev vi att den viktigaste fråga som sparare har att ställa sig är: ”Hur mycket av gångna års uppgångar är jag beredd att riskera för möjligheten att kunna fortsätta få avkastning?”. Den frågan är inte mindre aktuell nu och tål att upprepas. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.