Gå till innehåll

Ny hållbarhetsfond med Svanenmärkning

Åtta av tio sparare vill placera delar av sitt innehav i en hållbar fond, visar en undersökning från Miljömärkning Sverige. Nu lanserar vi vår tredje Svanenmärkta hållbarhetsfond, Skandia Sverige Hållbar. – Det är en bra vägledning för spararna, säger Helena Larson, hållbarhetsanalytiker på Skandia.

Trenden är tydlig för svenska sparare. Våra pengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för andra.

Nästan 8 av 10 sparare, av de som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond,  efterfrågar enligt undersökningen också en oberoende hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven.

– Vi ser ett ökat intresse kring hållbart sparande och Svanenmärkningen kan då fungera som en bra vägledning för spararna, säger Helena Larson.

Tredje Svanenmärkningen

Skandia har påbörjat arbetet med ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. Arbetet beräknas vara klart under första kvartalet 2018 och målet är att minska antalet fonder från dagens 800 till omkring 250, som samtliga kommer att vara kvalitetsgranskade.

Läs mer om Skandias kvalitetsgranskning

Den nya märkningen av våra hållbarhetsfonder ska hjälpa spararna att hitta fonder som kan uppvisa ett långsiktigt systematiskt hållbarhetsarbete i sin förvaltning. Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden finns med bland Sveriges första Svanenmärkta hållbarhetsfonder.

– Ansvarsfulla investeringar är inget nytt för Skandia utan är något vi jobbat med i under lång tid i alla våra fonder, säger Stephanie Gabrielsson.

– Det som är nytt nu, förutom själva Svanenmärket, är att vi lägger större tonvikt på hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och att vi ökat fokus på våra två tematiska områden miljö och hälsa.

Fokuserad portfölj 

Fonden investerar uteslutande i aktier, huvudsakligen svenska. Innan investeringar görs sker en analys av bolagens hållbarhetsarbete och de bolag som på ett positivt sätt påverkar miljö och hälsa premieras i förvaltningen. Fonden exkluderar bolag som verkar i kontroversiella sektorer och bolag som inte följer internationella normer.

– Skandia Sverige Hållbar har en specifik investeringsfilosofi som skiljer sig från andra Sverigefonder och investerar i ett begränsat antal bolag. Det ger en fokuserad portfölj som skiljer sig från indexfonder och som prioriterar bolag med goda tillväxtmöjligheter i kombination med en hållbar affärsidé, säger Stephanie Gabrielsson.   

Fondens investeringsbeslut baseras på långsiktig fundamental analys som även inkluderar hållbart värdeskapande. Detta innebär ingående analys av företag inklusive deras hållbarhetsarbete. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen, genmodifierade grödor samt genererar kraft från fossila bränslen eller uran. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

Årlig rapport

Fonderna kommer att utvärderas  med hjälp av modellen ”Sustainable Energy Investment Metrics” och Skandia kommer årligen att presentera en rapport över hur hållbarhetsfonderna väljer in och påverkar bolag.

– Att öka transparensen kring effekten av sparandet är ytterligare ett led i vår ambitionshöjning vad gäller hållbarhetsfonder. Svanen kommer successivt att skärpa sina krav för att följa utvecklingen och fortsätta driva på för hållbara investeringar. Vi ser därför detta som början på ett utvecklingsarbete, säger Helena Larson.

Varför ska jag som sparare investera i hållbara fonder?

– De senaste åren har det varit ett fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågor, inte minst i och med klimatavtalet i Paris och antagandet av FN:s globala hållbarhetsmål. Hållbarhetsfonder premierar investeringar i bolag med ett aktivt hållbarhetsarbete och bolag vars affärsidé tydligt bidrar till en hållbar utveckling, t ex bolag som erbjuder lösningar för minskad klimatpåverkan eller förbättrad hälsa, säger Helena Larson.

Läs mer om våra aktivt förvaltade aktiefonder

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.