Gå till innehåll

Stormen före lugnet?

Pandemins andra våg pressar den ekonomiska aktiviteten i framför allt Europa. BNP krymper under fjärde kvartalet och även i Sverige hänger tillväxten för årets sista månader på en skör tråd. En viss inbromsning ligger i korten också för USA under vintern, men inte lika skarp som i Europa. Vi räknar med att även 2021 inleds på ostadig grund. Men i takt med att smittspridningen klingar av framåt våren och vaccinering utförs i omfattande skala ligger tillväxtrekylen nu bara några månader bort.

Tuffa månader i sikte innan det ljusnar

Att vaccineringar nu är på väg att komma igång innebär att vi nu på allvar kan se ljuset i tunneln. Även om vi inte besitter någon vidare medicinsk kompetens, kan vi ändå dra vissa lärdomar beträffande viruset. Det ena är att det går att trycka ned smittspridningen med stränga restriktioner. Vi såg det i våras i de flesta länder och vi har sett det nu under den tidiga vintern i Europa där antalet bekräftade fall nu sjunker snabbt efter att regeringarna infört hårda åtgärder. Den andra lärdomen är att smittspridningen minskar när vädret blir varmare, vilket tyder på att det nya coronaviruset – i likhet med de flesta luftvägsvirus – har ett säsongsmönster.

Dessa lärdomar innebär att hotet från pandemin kommer vara överhängande under flera månader framöver. Nog för att vaccinationerna är på gång och redan har påbörjats på sina håll, men det kommer dröja en bra bit in på 2021 innan en större del av befolkningen har kunnat vaccineras. Regeringar har därför att välja mellan hög smittspridning eller stränga restriktioner under återstoden av vintern.      

Vi tänker oss därför att viruset fortsätter att prägla utvecklingen under framför allt första kvartalet nästa år, för att sedan avta under våren och nästintill upphöra under sommaren.  Parallellt fortsätter vaccinationer i massiv skala. Den stora effekten räknar vi med att se till nästa höst då stigande immunitet gör att smittspridningen förhoppningsvis inte tar fart i någon större skala efter sommaren.

Prognoserna håller något sånär

Den andra vågen som just nu håller sitt grepp om flera länder slår väldigt olika. Medan Europa går mot nya minustal för BNP handlar det främst om långsammare förbättringar i den amerikanska statistiken. Till stor del beror det på skilda sätt att tackla smittan. Medan flera europeiska länder har tagit till tuffa åtgärder är insatserna från amerikanskt håll betydligt mildare. Vi räknar förvisso med att också USA:s siffror kommer försvagas framgent, men någon större nedgång ligger inte i korten såvida inte restriktionerna skärps under kommande månader. Den nedgång i ekonomin som vi ser i framför allt Europa nu påverkar heller inte prognoserna för global BNP i år nämnvärt.

Marknadsbrev dec 2020_USAvsEMU.png

Ser vi till utsikterna för nästa år, räknar vi med dämpad tillväxt under första kvartalet 2021, men att konjunkturen tar rejäl fart därefter. Det blir dock inte samma ryckighet i statistiken som i år då ekonomierna inte genomgår samma drastiska nedstängningar och återstarter.  Sammantaget innebär det att de höga tillväxtprognoserna för 2021 håller hyfsat väl, men att fördelningen av tillväxten under året blir mindre jämn än vad tidigare prognoser antydde.  

Marknadsbrev dec 2020_Konsensusprognos.png

Efterlängtad varaktig återhämtning

Det är med en rejäl portion ödmjukhet som vi skissar på scenariot för pandemin och ekonomin för nästa år. Mycket kan hända längs vägen och förmodligen får vi anledning att justera vår syn kommande månader. Men för första gången sedan viruset började spridas kan vi nu skönja den varaktiga återhämtningen som kommer när pandemin så småningom besegras.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.