Gå till innehåll

Traditionell förvaltning

Skandia främjar miljörelaterade eller sociala hållbarhetsegenskaper samt praxis om god bolagsstyrning. Vår policy för ägarstyrning ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort och påverka investeringar. I vår riskbedömning analyseras, värderas och hanteras hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. Vi utvecklar löpande ägarpolicyn i ett antal ställningstaganden som fungerar vägledande i dialog med bolag och i vårt interna arbete.

Vår investeringsstrategi vägleder våra metoder och investeringsbeslut. Strategin innebär att vi väljer bort investeringar i exempelvis bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. I de fall vi har investeringar i externa fonder eller finansiella derivatinstrument som avser olika marknadsindex är vår strävan att deras investeringar ska ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i linje med vår ägarpolicy. Om bolag vi investerat i avviker från våra ställningstaganden verkar vi för hållbar utveckling genom dialoger med bolaget. Om vår påverkan inte leder till en acceptabel förändring säljs investeringarna.

Vi söker aktivt efter investeringsmöjligheter som främjar positiva hållbarhetsegenskaper, framförallt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål såsom miljö, hälsa och klimat inklusive Parisavtalets mål.

Mer information

Mer information om Skandias hållbarhetsarbete hittar du i investeringar och ställningstaganden. Vårt arbete beskrivs även i Skandias års- och hållbarhetsredovisning och i Skandias rapport om Kapitalförvaltning för hållbart värdeskapande.

Väljer in

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande och vårt mål är att kunden ska få god avkastning till en balanserad risk. Vi investerar därför brett i regioner och branscher världen över samt i olika tillgångsslag såsom räntebärande värdepapper, noterade aktier, onoterade bolag, infrastruktur, krediter och fastigheter. En förhållandevis stor andel investeras i alternativa tillgångsslag, vilket ger oss möjlighet att investera långsiktigt och i verksamheter som bidrar till samhällsnyttig utveckling. Det innefattar till exempel fastigheter genom vårt helägda fastighetsbolag Skandia Fastigheter och utbyggnaden av förnybar energi. Vi arbetar med att integrera hållbarhetsaspekter i alla portföljer och investeringar oavsett tillgångsslag.

Påverkar

Vi investerar i ett stort antal bolag, både i Sverige och utomlands. Som en del i vårt ägararbete försöker vi påverka en del av de bolag som vi har ägarintressen i. Påverkansaktiviteterna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i respektive fall. Målet är att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen samtidigt som negativa konsekvenser för människor och miljö förebyggs. De bolag som vi har innehav i granskas och analyseras för att bedöma huruvida de skapar avkastning på ett ansvarsfullt sätt och i vilken mån de annars kan påverkas i en sådan riktning. En viktig utgångspunkt i arbetet är våra ställningstaganden inom olika hållbarhetsområden.

Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I de fall då aktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Fördjupa dig i vårt påverkansarbete

Vårt påverkansarbete omfattar flera typer av aktiviteter.


Reaktiv påverkan i de fall vi identifierat brister i ett bolags hållbarhetsarbete, t ex i form av en incident.

Proaktiv påverkan i de fall vi identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags hållbarhetsarbete eller som en del i vår bolagsanalys. Vi prioriterar de bolag där vi är större ägare för proaktiv påverkan.

Tematisk påverkan är en form av proaktiv påverkan där flera bolag adresseras samtidigt inom områden som vi bedömt som särskilt viktiga, till exempel klimat, hälsa eller främjande av FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar.

Med andra ord är inte alla dialoger och ägarstyrningskontakter ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare. En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korruption. Genom att vi ställer frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. Vi kan på så vis bidra till att främja en hållbar utveckling.

Väljer bort

Vi direktinvesterar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja. Vidare investerar vi inte i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd på en central nivå.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar

Alla dialoger och ägarstyrningskontakter är inte ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare. Genom att vi ställer frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. På det sättet kan vi bidra till att främja en hållbar utveckling.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss