Gå till innehåll

Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning är ett långsiktigt sparande och vårt mål är att kunden ska få god avkastning till en balanserad risk. Vi placerar därför brett i regioner och branscher världen över, i olika tillgångsslag såsom räntebärande värdepapper, noterade aktier, onoterade bolag, infrastruktur, krediter och fastigheter. Vi har en väl upparbetad hållbarhetsstrategi och bedriver systematiskt påverkansarbete inom förvaltningen.

Vi anser att hållbarhetsfaktorer kan utgöra både finansiella risker som möjligheter. Vår strävan är att de bolag som vi har ägarintressen i ska kunna hantera riskerna och möjligheterna med ett hållbart värdeskapande och ansvarsfullt företagande för att på så sätt bidra till god avkastning. Vår ägarpolicy ligger till grund för vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi har förtydligat ägarpolicyn i ett antal ställningstaganden som  fungerar vägledande både i dialog med bolag men även i vårt interna arbete.

Väljer in

Vi investerar en förhållandevis stor andel i alternativa investeringar, vilket ger oss möjlighet att investera långsiktigt och i verksamheter som bidrar till samhällsnyttig utveckling. Det innefattar till exempel investeringar i fastigheter genom vårt helägda fastighetsbolag Skandia Fastigheter och investeringar i utbyggnaden av förnybar energi. Vi arbetar även med att integrera hållbarhetsaspekter i alla portföljer och investeringar oavsett tillgångsslag.

Påverkar

Vi investerar i ett stort antal bolag, både i Sverige och utomlands. Som en del i vårt ägararbete bedriver vi påverkan mot en del av de bolag som vi har ägarintressen i. Påverkansaktiviteterna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Målet är att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen och att förebygga negativa konsekvenser för människor och miljö.

Vi granskar och analyserar bolag som vi har innehav i för att bedöma huruvida de skapar avkastning på ett ansvarsfullt vis och i vilken mån de annars kan påverkas i en sådan riktning. En viktig utgångspunkt är våra ställningstaganden inom olika hållbarhetsområden.

Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolagen i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning och då säljs investeringarna tills dess att bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Fördjupa dig i vårt påverkansarbete

Vårt påverkansarbete omfattar flera typer av aktiviteter.


Reaktiv påverkan i de fall vi identifierat brister i ett bolags hållbarhetsarbete, t ex i form av en incident.

Proaktiv påverkan i de fall vi identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags hållbarhetsarbete eller som en del i vår bolagsanalys. Vi prioriterar de bolag där vi är större ägare för proaktiv påverkan.

Tematisk påverkan är en form av proaktiv påverkan där flera bolag adresseras samtidigt inom områden som vi bedömt som särskilt viktiga, till exempel klimat, hälsa eller främjande av FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar.

Med andra ord är inte alla dialoger och ägarstyrningskontakter ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare. En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korruption. Genom att vi ställer frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. Vi kan på så vis bidra till att främja en hållbar utveckling.

Väljer bort

Vi direktinvesterar inte i bolag som utvinner kol för energiändamål, tillverkar och/eller utvecklar kontroversiella vapen, producerar tobak, eller producerar/distribuerar cannabis för rekreationellt bruk. Vi avstår också från att investera i bolag som avviker från internationella normer utan att visa förändringsvilja. Vi investerar inte heller i statsobligationer utfärdade av stater som inte ansluter sig till grundläggande demokratiska principer, som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruptionen är utbredd på en central nivå.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar

Alla dialoger och ägarstyrningskontakter är inte ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare. Genom att vi ställer frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. Vi kan på så vis bidra till att främja en hållbar utveckling.

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss