Gå till innehåll

Skandias bolagsstyrning

Vi är en av Sveriges största försäkrings- och bankkoncerner. I toppen finns vårt kundägda och kundstyrda livbolag. Vi är oberoende av andra finansiella institutioner och olika intresseorganisationer.

Vår bolagsstyrning

Vi är en koncern med ett antal bolag som bedriver finansiell verksamhet. Det som skiljer oss från en del andra aktörer är vårt långsiktiga perspektiv – vi tänker längre. För att säkerställa det har vi skapat en modell för bolagsstyrning som hjälper oss att

  • sätta kundnyttan i centrum
  • ha en sund, ansvarsfull och effektiv företagskultur
  • ha en öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter
  • följa våra etiska värderingar och ha en god standard i fråga om hållbarhet

Vår bolagsstyrning utgår bland annat från vår ägarinstruktion som har beslutats av bolagsstämman.

Våra kunder äger

Vårt livbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag (Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt). Bolagsformen innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömsesidiga bolag, som styrs av representater från intresseorganisationer, så styrs vi helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Vi är ett vinstdrivande bolag. Allt överskott som skapas går till kunderna i livbolaget. Vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. Att ägarintresset sammanfaller med kundintresset gör att vi kan vara långsiktiga i vårt tänkande, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens.

Värde för kunderna

Vår bolagsform ger oss unika förutsättningar att vara en ansvarsfull och stabil finansiell partner inom pension och annat försäkringssparande. Genom att kunna vara långsiktiga i våra investeringar och tänka längre, kan vi leverera både trygghet och god avkastning till våra ägare – våra kunder.

Läs mer om hur du kan påverka

Kunderna väljer representanter

I vårt livbolag är det ett kundvalt fullmäktige som håller bolagsstämma och är bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utövar ägarfunktionen och pekar ut riktning och mål för företaget. Fullmäktige utser också vår styrelse. Styrelsen väljer sedan vd och bestämmer hur strategin för att nå målen ska se ut.

Läs mer om vårt kundvalda fullmäktige

Vad skiljer oss från andra kundägda bolag?

Vår modell för ett kundägt Skandia präglas av långsiktighet, stabilitet samt kompetens och skiljer sig från andra kundägda bolag.

  • Vi särskiljer oss från många andra kundägda bolag på marknaden genom att ledamöterna i fullmäktige utses direkt av våra kunder, och inte av olika intresseorganisationer eller andra indirekta konstruktioner.

  • Till skillnad från andra kundägda försäkringsbolag är rätten att rösta på kandidater till fullmäktige hos oss mycket brett spridd och avser hela fullmäktige, alla kunder som har en försäkring i vårt livbolag har rösträtt.

  • Samtidigt som alla röstberättigade kunder får möjlighet till insyn på ordinarie bolagsstämma, låter vi en relativt liten och kompetent fullmäktigefunktion (bolagsstämma) säkerställa en effektiv och stabil ägarstyrning – det gör oss snabba och effektiva, till skillnad från mer kommittéstyrda organisationer.