Gå till innehåll
 1. Ansök om Skandia Tjänstepension med Hälsa

  • Fyll i uppgifterna om dig som ägare och ditt företag
  • Ansökan tar cirka 5 minuter att genomföra

  Så tar vi hand om dina personuppgifter.

 2. Digital tjänstepension – för enskilda firmor & aktiebolag

  Passar företag som:
  • Inte har kollektivavtal, har en ensam ägare och vill erbjuda alla i bolaget tjänstepension  
  • Inte har en bruttoinkomst högre än 10 inkomstbasbelopp (71000 kr år 2022) per ägare och medarbetare
  Kontakta oss för att få hjälp att hitta en tjänstepension som passar ditt och företagets behov bättre.
 3. Om företaget

  Börja med att ange bolagsform.

  Ange faktureringsadress
 4. Om dig som ägare

  Här anger du uppgifter om dig själv, t ex din årslön som får vara högst 10 inkomstbasbelopp - det motsvarar 71000 2022. Du som ägare blir automatiskt kontaktperson och huvudadministratör. Detta går att ändra sen.

 5. Kontrollera och skicka in

  Förköpsinformation och villkor

   

   

  Om Skandia Tjänstepension med Hälsa

  Passar er som:

  • Inte är bundna av kollektivavtal, har en ensam ägare och vill ge alla ägare och anställda tjänstepension. 
  • Inte har en bruttoinkomst högre än 10 inkomstbasbelopp per ägare

  Om företaget


  Om dig som ägare


  Ansökningshandling

   1. Jag ansöker om Skandia Tjänstepension med Hälsa och intygar att jag förstått innehållet.
   2. Jag intygar att jag äger företaget till 100% och kan teckna detta avtal utan någon annan firmatecknare. 
   3. Jag intygar att företaget inte är bundet till ett kollektivavtal då det skulle innebära att Skandia Tjänstepension med Hälsa inte kan tecknas. 
   4. Jag intygar att jag och samtliga som är fast anställda på företaget ska omfattas av Skandia Tjänstepension med Hälsa. De personer som ansluts är bosatta och folkbokförda i Sverige, registrerade i svensk försäkringskassa och inte på väg att vistas utomlands under längre tid än 3 år. 
   5. Jag intygar att jag och samtliga som ska försäkras inte har en högre årsinkomst än 10 inkomstbasbelopp.
   6. Jag ansöker om Skandia Företag enligt Allmänna villkor för huvudman i Skandia Företag.
   7. Jag är medveten om att jag automatiskt blir huvudadministratör. 

    Huvudadministratör har behörighet att företräda Huvudmannen avseende administration av Huvudmannens försäkringar inom ramen för Skandia Företag, och därvid binda Huvudmannen vid de uppdrag, uppgifter och instruktioner som Huvudadministratören lämnar i Skandia Företag avseende Huvudmannens regelverk för tjänstepension, nyteckning och ändring av försäkring samt intygande av full arbetsförhet avseende anställd. Huvudadministratören har vidare rätt att delegera behörighet genom att utse Administratör som ska ha motsvarande behörighet – förutom rätten att delegera behörighet att utse ny administratör.

   8. Jag intygar att de som är benämnda som fullt arbetsföra är det enligt följande definition:
    Den som ska försäkras ska ha varit fullt arbetsför under de 3 senaste månaderna, med undantag för perioder på högst 15 dagar i följd. Du behöver dock inte intyga full arbetsförhet för längre tid än anställningen varat.

    Med fullt arbetsför menas att den som ska försäkras

    • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag
    • inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning
    • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.
   9. Jag är medveten om att ett generellt förmånstagarförordnande gäller enligt försäkringsvillkoren. 

    Det innebär att ålderspension och sjukersättning alltid utbetalas till den försäkrade. Återbetalningsskyddet inklusive det extra efterlevandeskyddet utbetalas i första hand till make/sambo och i andra hand till den försäkrades barn (inte barns bröstarvingar). Förmånstagare har avståenderätt. Den försäkrade kan ändra förmånstagare enligt vad som är tillåtet i inkomstskattelagen.

   10. Jag ansöker om ett administrationsavtal för Skandia Tjänstepension med Hälsa. 

    Om inte administrationsavtal redan finns med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, nedan kallat Skandia, eller om nytt sådant avtal behövs för administration av de försäkringar som ansökan gäller, ansöker undertecknad arbetsgivare/företagare, nedan kallat Företaget, om avtal för att administrera försäkringslösningarna. Administrationsavtalet ska tillämpas för anställda och i förekommande fall innehavare/ägare som Företaget skriftligen anmäler till Skandia. Försäkring kan antingen tecknas i Skandia eller i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), nedan kallat Skandia Link.

    För administrationsavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. För det fall premie lämnas obetald och försäkringarna sägs upp träder avtalet omedelbart ur kraft när försäkringarna upphör att gälla.

    Skandia åtar sig att

    • utöver sin roll att vara försäkringsgivare enligt separat försäkringsavtal även förmedla premier till försäkring i Skandia Link. Premier för samtliga försäkringar faktureras på en gemensam faktura. 

    Företaget åtar sig att

    • betala aviserade premier för tecknade försäkringar senast på förfallodagen. Om Företaget försummar att avanmäla person från avtalet och premien redan betalats för denne har Skandia inte någon skyldighet att återbetala premier.
    • Skriftligen eller via Skandia Företag till Skandia anmäla vilka anställda eller i förekommande fall delägare eller innehavare som ska omfattas av försäkring. En förutsättning för att en person ska kunna försäkras är att denne uppfyller kraven för vid var tid gällande regler om hälsoprövning.
    • fortlöpande till Skandia anmäla förändringar av betydelse för försäkringsavtalet. Om företaget försummar att anmäla vilka anställda som ska omfattas av försäkringen, löneförändringar eller annan förändring, och detta medför att den försäkrade blir försäkrad med för lågt pensionsbelopp eller att någon försäkring inte kan tecknas när försummelsen konstateras, får Företaget svara för de brister som kan uppstå på grund av försummelsen.
    • i förekommande fall betala fakturor för beställda tjänster som ligger utanför försäkringsavtalet.

     Företaget förbinder sig gentemot anställda att

    • bekosta tjänstepensionsförsäkring när den anställde uppfyller kraven enligt vid var tid gällande regler för hälsoprövning
    • inte utan den försäkrades medgivande återkalla det förmånstagarförordnande som gäller för tjänstepensionsförsäkring.
    • på begäran överlåta tjänstepensionsförsäkringen till den försäkrade eller till annan arbetsgivare när den försäkrades anställning upphör hos Företaget.

    Tillämplig lag

    Svensk rätt är tillämplig på administrationsavtalet och tecknade försäkringsavtal.

  Ladda ner din ansökningshandling

  Något gick fel vid signeringen, försök igen.