Gå till innehåll
Kvinna och man promenerar på strand och ger varandra en hjälpande hand

Därför behöver företag svara på frågor

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansiellt bolag behöver ha god kännedom om våra kunder. Med jämna mellanrum behöver därför alla våra kunder svara på frågor.

Syftet är att motverka de kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. I likhet med säkerhets­­kontrollen på en flygplats har vi en säkerhets­kontroll och den består av några frågor.

Svara på frågor – kundkännedom

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvättslagen

 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär att vi har ett ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till alla våra kunder, frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Svara på frågorna genom att välja de alternativ som passar bäst. 

  Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be er att uppdatera företagets uppgifter med jämna mellanrum.

  Mer information om den nya penningtvättslagen och kundkännedom hittar du på Finansinspektionens webbplats (FI).

 • För att kunna logga in och svara på frågor behöver du:

  • ha en officiell roll på företaget som är registrerad hos Bolagsverket eller
  • vara registrerad som administratör i vårt administrationsverktyg, internetkontoret företag


  Vem på företaget kan ha en officiell roll registrerad hos Bolagsverket ?

  Exempel på en officiell roll är: styrelseledamot eller suppleant i ett aktiebolag, bolagsmän i handelsbolag, fysiska personer som komplementär eller kommanditdelägare i kommanditbolag m.m.

  Du kan kontrollera vilka roller som finns registrerade genom att söka på bolagsverket.se eller företagsupplysningssidor som t.ex. allabolag.se, merinfo.se, hitta.se eller ratsit.se.

  Vissa associationsformer och vissa organisationer är inte registrerade hos Bolagsverket, som t.ex: offentliga organisationer, stat, landsting och kommuner.

  Du kan svara på frågorna även om du saknar du behörighet att logga in

  Ring oss så hjälper vi dig.

  • Företagskund med försäkringar
   Ring oss på telefon 0771-19 59 59, öppet vardagar 8.15–15.30.

  • Företagskund i banken
   Ring oss på telefon 0771-27 20 00, öppet alla dagar 6–24.
 • Enligt lagen om penningtvätt består kundkännedom av flera olika typer av frågor. Några frågor är kopplade till företaget och några frågor är kopplade till användandet av produkter hos oss.

  Orsaken till att vi nu behöver få svar på frågor igen kan vara så att ni har svarat på vissa frågor men inte andra. Det kan också vara så att det var länge sedan ni svarade på frågorna, eller att ni behöver svara i samband med att ni tecknar en ny produkt. Alla våra kunder behöver dessutom svara på frågor kontinuerligt för att svaren ska vara uppdaterade.

Alla frågor och svar

 • Enligt penningtvättslagen så måste vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). En sådan person anses ha en ställning som kan utgöra en risk för att bli utnyttjad för bland annat mutbrott. 

  En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer med en sådan viktig funktion omfattas av lagstiftningen.

  Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
  • Riksdagsledamot eller Parlamentsledamot
  • Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti  
  • Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas 
  • Hög officer
  • Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
  • Ambassadör, diplomatiskt sändebud
  • Ledamöter i statsägt företagsförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • Ledande funktion i en internationell organisation

  Med kända medarbetare avses:

  • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
  • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
  • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP


  PEP-begreppet gäller även för utländska motsvarigheter till funktionerna ovan. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

 • Verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon närstående*, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. Verklig huvudman kan också vara en fysisk person som tjänar på att någon annan agerar åt den.

  Verklig huvudman är en person som:

  • på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen eller
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller
   • utövar kontroll enligt ovan genom avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande eller
   • kontrollerar i egenskap av instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot motsvarande befattningshavare i en stiftelse eller trust eller en liknande juridisk konstruktion.

  Genom ägande i andra juridiska personer, som i sin tur äger kunden, kan den verkliga huvudmannen ha ett indirekt ägande.

  Finns inte verklig huvudman ska någon av nedanstående anses vara verklig huvudman:

  • styrelseordförande
  • vd
  • förvaltare eller
  • ansvarig bolagsman
  • annan befattningshavare

  Den ni väljer ska vara den person som med hänsyn till er verksamhet och kontrollstruktur kan anses utöva den största kontrollen över er dagliga verksamhet. 

   

  * Med närstående avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.

 • Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder. 

 • Saknar er verkliga huvudman svenskt personnummer så kan ni för närvarande inte svara via webbformuläret. Vi kommer att kontakta er senare för att få era svar.

Alla frågor och svar

 • Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar eller borde betala skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande regler.

  Skatterättslig hemvist CRS (Common Reporting Standard)
  CRS är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.

 • TIN (Taxpayer Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer som består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror. Skatteregistreringsnumret (TIN) får fysiska  eller juridiska personer av skattemyndigheten i det land där de har sin skatterättsliga hemvist.

 • Enligt penningtvättslagen utövar myndigheter tillsyn över bland annat:

  • Redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister, bolagsmäklare och varuhandlare. Med varuhandlare menas de som säljer varor mot kontantbetalning* över 50 000 kr, både in- och utbetalning. Exempelvis; bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare m.m. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter.  
  • Registrerade fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn.
  • Auktoriserade eller godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsinspektionen utövar tillsyn.
  • Advokater. Advokatsamfundet utövar tillsyn.
  • Anordnare av speltjänster m.m. Lotteriinspektionen utövar tillsyn.
  • Banker, betaltjänstföretag, livbolag, försäkringsförmedlare, valutaväxlingsföretag m.m. Finansinspektionen utövar tillsyn.

  * Kontantbetalning innebär endast betalning i form av fysiska pengar som mynt och sedlar.

 • Ja, du kan ringa oss på 0771-19 59 59, så hjälper vi dig om du undrar över någon fråga. Öppet vardagar 8.15 - 15.30.

 • För att signera formuläret så behöver du ha ett BankID eller ett Mobilt BankID. Saknar du BankID kan du hämta det hos din bank. Du som är firmatecknare kan nämligen enkelt signera med ditt BankID, oavsett hos vilken bank du har skaffat det.

  Om firmatecknaren inte kan signera formuläret för att hen saknar BankID, så kommer vi att kontakta er senare.

Alla frågor och svar

 • Nej, för närvarande kan inte ett börsnoterat bolag svara via webbformuläret. Vi kommer att kontakta er senare.

  Dotterbolag till börsnoterat bolag måste besvara frågorna även om moderbolaget är börsnoterat.

 • Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi bland annat måste förstå syftet med företagets affärer och transaktioner.  

  Det betyder inte att vi misstänker dig eller ditt företag för någonting. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga. Men i syfte att förhindra brottslig verksamhet behöver alla våra kunder svara på våra frågor. 

 • Vi kommer att kontakta företagen och be dem svara på frågor om till exempel: Vad är företagets verksamhet och ägarförhållanden? Det kan ske via mejl eller post.

  OBS! Vi kommer aldrig fråga dig om dina personliga koder.

 • Välj de alternativ som passar bäst.

Alla frågor och svar

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. 

Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.


 • Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

  Penningtvätt kan beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

  Terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.  

  Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet och att kriminella utnyttjar det finansiella systemet. 

  Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

  Vi har har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

  Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor.  Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

  De frågor som vi  ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk. 

  Vad händer om du inte svarar på frågorna?

  Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

  Vi hoppas på din förståelse och hjälp

  Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.