Gå till innehåll
Kvinna och man promenerar på strand och ger varandra en hjälpande hand

Därför behöver företag svara på frågor

Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansinstitut behöver lära känna våra kunder bättre. Det kallas för kundkännedom.

Syftet är att motverka de kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. I likhet med säkerhets­­kontrollen på en flygplats har vi en säkerhets­kontroll. Den består av frågor som alla våra kunder behöver svara på.

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvätt

 • Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till alla våra kunder, frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Svara på frågorna genom att välja de alternativ som passar bäst. 

  Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be er att uppdatera företagets uppgifter med jämna mellanrum.

  Mer information om den nya penningtvättslagen och kundkännedom hittar du på Finansinspektionens webbplats (FI).

 • Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar eller borde betala skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande regler.

  Skatterättslig hemvist CRS (Common Reporting Standard)
  CRS är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.

 • Enligt penningtvättslagen utövar myndigheter tillsyn över bland annat:

  • Redovisningskonsulter, skatterådgivare, vissa oberoende jurister, bolagsmäklare och varuhandlare. Med varuhandlare menas de som säljer varor mot kontantbetalning* över 50 000 kr, både in- och utbetalning. Exempelvis; bilhandlare, juvelerare, konst- och antikvitetshandlare m.m. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter.  
  • Registrerade fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn.
  • Auktoriserade eller godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsinspektionen utövar tillsyn.
  • Advokater. Advokatsamfundet utövar tillsyn.
  • Anordnare av speltjänster m.m. Lotteriinspektionen utövar tillsyn.
  • Banker, betaltjänstföretag, livbolag, försäkringsförmedlare, valutaväxlingsföretag m.m. Finansinspektionen utövar tillsyn.

  * Kontantbetalning innebär endast betalning i form av fysiska pengar som mynt och sedlar.

 • Verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon närstående*, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. Verklig huvudman kan också vara en fysisk person som tjänar på att någon annan agerar åt den.

  Verklig huvudman är en person som:

  • på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen eller
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller
   • utövar kontroll enligt ovan genom avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande eller
   • kontrollerar i egenskap av instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot motsvarande befattningshavare i en stiftelse eller trust eller en liknande juridisk konstruktion.

  Genom ägande i andra juridiska personer, som i sin tur äger kunden, kan den verkliga huvudmannen ha ett indirekt ägande.

  Finns inte verklig huvudman ska någon av nedanstående anses vara verklig huvudman:

  • styrelseordförande
  • vd
  • förvaltare eller
  • ansvarig bolagsman
  • annan befattningshavare

  Den ni väljer ska vara den person som med hänsyn till er verksamhet och kontrollstruktur kan anses utöva den största kontrollen över er dagliga verksamhet. 

   

  * Med närstående avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.

 • Här följer en kort vägledning om vem som kan vara verklig huvudman (eller alternativ huvudman) för vissa organisationer och företag.

  • Börsnoterat bolag: Behöver inte anmäla verklig huvudman, då dessa bolag är undantagna.
  • Dotterbolag till börsnoterat bolag: Alternativ huvudman ska utses i det aktuella dotterbolaget, d.v.s. VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare.
  • Stiftelser: Ledamöter i styrelsen eller, om stiftelsen har anknuten förvaltning, förvaltarens styrelseledamöter. Destinatärerna (mottagarna) om dessa består av en identifierbar mindre krets personer. 
  • Handelsbolag eller kommanditbolag: Den eller de bolagsmän som har ett bestämmande inflytande. Finns fler delägare med lika stora möjligheter att kontrollera bolaget, är samtliga att anse som verkliga huvudmän. I ett kommanditbolag kan kommanditdelägaren vara verklig huvudman om denne har ett stort inflytande, trots att personen har ett begränsat ansvar i bolaget. 
  • Förening: Beror på antal medlemmar. Upp till tre medlemmar blir samtliga verkliga huvudmän om dessa har lika rösträtt. Om det är flera medlemmar ska en alternativ huvudman utses. VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare. 
  • Filial: Den verkliga huvudmannen i den juridiska person som filialen tillhör. 
  • Svensk myndighet: En alternativ verklig huvudman blir aktuell, d.v.s. VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare. 
  • Statliga bolag: I normalfallet blir alternativ huvudman tillämpligt dvs VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare. 
  • Kommuner och landsting: Alternativ huvudman ska utses. För kommuner innebär det kommunfullmäktiges och eventuellt också kommunstyrelsens ordförande (inkl. vice ordföranden). För landsting innebär detta landstingsfullmäktiges och eventuellt också landstingsstyrelsens ordförande (inkl. vice ordföranden). 
  • Kommun- och landstingsägda bolag: Se ovan vad som gäller för kommuner och landsting. Ibland är det även aktuellt att beakta den kontroll som utövas av personer i det enskilda bolaget, beroende på vilken verksamhet bolaget bedriver och risken som förknippas med bolaget. Då kan det vara lämpligt att även betrakta bolagets VD och/eller bolagets styrelseordförande som verklig huvudman.
Alla frågor och svar

 • Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder. 

 • TIN (Taxpayer Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer som består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror. Skatteregistreringsnumret (TIN) får fysiska  eller juridiska personer av skattemyndigheten i det land där de har sin skatterättsliga hemvist.

 • Enligt penningtvättslagen så måste vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). En sådan person anses ha en ställning som kan utgöra en risk för att bli utnyttjad för bland annat mutbrott. 

  En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer med en sådan viktig funktion omfattas av lagstiftningen.

  Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
  • Riksdagsledamot eller Parlamentsledamot
  • Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti  
  • Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas 
  • Hög officer
  • Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
  • Ambassadör, diplomatiskt sändebud
  • Ledamöter i statsägt företagsförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • Ledande funktion i en internationell organisation

  Med kända medarbetare avses:

  • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
  • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
  • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP


  PEP-begreppet gäller även för utländska motsvarigheter till funktionerna ovan. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

 • Ja, du kan ringa oss på 0771-19 59 59, så hjälper vi dig om du undrar över någon fråga. Öppet vardagar 8.15 - 15.30.

Alla frågor och svar

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. 

Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.


 • Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

  Penningtvätt kan beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

  Terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.  

  Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet och att kriminella utnyttjar det finansiella systemet. 

  Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

  Vi har har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

  Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor.  Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

  De frågor som vi  ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk. 

  Vad händer om du inte svarar på frågorna?

  Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

  Vi hoppas på din förståelse och hjälp

  Vi hoppas på din förståelse för vårt arbete att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.