Gå till innehåll

Traditionell förvaltning

Med vår tjänstepensionsförsäkring placerad i traditionell förvaltning får arbetsgivaren en enkel pensionshantering. Försäkringslösningen innebär att arbetsgivaren kan dra fördel av hela vår kompetens inom professionell kapitalförvaltning.

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att våra kapital­förvaltare sköter förvaltningen åt dig och att pengarna placeras i samma portfölj.

  • Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt
  • Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning
  • Vi placerar i bl.a. räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och du behöver inte själv ha specialistkunskaperna

Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget.

Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag. Överskottet fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan och läggs till försäkringskapitalet.

Så här uppstår ett överskott
Arbetsgivarens pensionsåtagande innebär att arbetsgivaren måste bygga upp ett kapital, som när utbetalningarna börjar motsvarar nuvärdet av framtida utbetalningar.

För att beräkna storleken av premieavsättningen görs flera antaganden, bland annat ränta, hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin och dödlighet. Dessa antaganden är gjorda med viss försiktighet, eftersom försäkringsavtal ofta löper under mycket lång tid. Det verkliga utfallet blir därför normalt bättre över åren än vad Skandia antagit och då uppstår ett överskott på försäkringen.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20042018) 5,8 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Så funkar överskottsfonden

För förmånsbestämda arbetsgivarägda försäkringslösningar får arbetsgivaren en egen överskottsfond kopplat till försäkringen. 

Så här uppstår ett överskott till arbetsgivarens överskottsfond

Om den faktiska utvecklingen blir bättre än den antagna uppstår ett överskott. Överskottet bygger i första hand upp en säkerhetsmarginal på försäkringen. Överskott som uppstår utöver säkerhetsmarginalen lyfts till arbetsgivarens överskottsfond vid varje årsskifte. Pengarna som finns i överskottsfonden är inte garanterade.

Överskottsfonden ger arbetsgivaren möjlighet att styra över överskottet från försäkringarna och får disponeras för pensionsändamål.

Läs mer om hur överskottsfond funkar (PDF)

Tjänstepensionsförsäkring – försäkra framtida pensioner

  • Traditionell förvaltning – du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning
  • Du slipper ovissa pensionskostnader på grund av långlevnadsrisker
  • Få en lösning med garanti
Boka ett möte med oss