Gå till innehåll

Till dig som fick sänkt tjänstepension 2018

Under januari 2018 fick många som varit anställda inom kommun eller landsting en sänkning av sin tjänstepension. Strax efter det så beslutade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackförbunden tillsammans att de pensionärer som fick denna sänkning skulle kompenseras. Detta skedde genom en temporär kompensation under hela 2018 upp till motsvarande nivå som pensionsutbetalningarna var i december 2017.

Nedan förklarar vi vilka som påverkades och anledningen till det sänkta tjänstepensionsbeloppet som sedan kompenserades under 2018.

Vilka var det som påverkades?

I huvudsak påverkades de som är födda 1937 och tidigare, men det kan även i vissa fall ha påverkat de som är födda mellan 1938 och 1953. De yngre pensionärerna har påverkats mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system.

De pensionsavtal och reglementen som berördes är de äldre så kallade bruttoplanerna där kollektivavtal för anställda samt reglementen och bestämmelser för förtroendevalda finns. Gemensamt för dessa pensionsplaner är att de samordnas med den allmänna pensionen. Den totala tjänstepensionen räknas fram och den allmänna pensionen dras av från denna. Den del som blir kvar betalas ut som tjänstepension.

Vad var bakgrunden till att vissa tjänstepensioner till en början sänktes 2018?

Fram till 2002 räknades både den allmänna pensionen och tjänstepensionen om likadant vid årsskiften, de följde prisutvecklingen. År 2003, när det nya allmänna pensionssystemet infördes, började den allmänna pensionen istället följa inkomstutvecklingen. Eftersom de båda pensionerna inte längre räknades om med samma värde sågs en risk att tjänstepensionen inte skulle förändras i samma takt som den allmänna pensionen. För att förhindra detta kom Sveriges kommuner och landsting tillsammans med de fackliga organisationerna överens om att ett frilagt belopp skulle beräknas och undantas från samordning.

Bestämmelsen om detta frilagda belopp tillämpas de år uppräkningen av allmän pension har varit större än prisutvecklingen i samhället. Under de år som ett frilagt belopp uppstår får pensionärerna ett något högre belopp i tjänstepension än vad de ursprungliga kollektivavtalen egentligen utlovat.

Vad hände då i början av 2018?

För 2018 var förutsättningarna för det frilagda beloppet inte uppfyllda då prisutvecklingen istället varit högre än uppräkningen av allmän pension. Det innebar att det inte blev något frilagt belopp som undantogs från samordning vilket gjorde så att tjänstepensionen sänktes.

Vad innebar den temporära kompensationen?

I korthet innebar den temporära kompensation under 2018 att pensionsutbetalningarna kompenserades upp till motsvarande nivå som pensionsutbetalningarna var i december 2017.

Du som berördes behövde inte ansöka om denna kompensation utan utbetalning av kompensation skedde med automatik.

Kan samma situation inträffa igen?

Skandia är arbetsgivarens utbetalningsadministratör för dessa tjänstepensioner och vi följer de avtal och riktlinjer som SKL och fackförbunden förhandlar fram. Vi hänvisar därför till SKL som tillsammans med fackförbunden förhandlat fram en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt, för de pensionärer som först fick en sänkning av sin tjänstepension i januari 2018 och som sedan fick en kompensation under resten av 2018. SKL hade under 2018 en dialog med de fackliga organisationerna som utmynnande i en ny överenskommelse för att undvika att samma situation skall kunna uppstå igen. 

Kan jag som pensionär vara berättigad till annan ersättning ?

Du kan vara berättigad till bostadstillägg eller ett höjt sådant ifall du har en låg pension. Du vänder dig till pensionsmyndigheten om du har frågor kring bostadstillägget.

Om du har frågor