Gå till innehåll

Till dig som fått sänkt tjänstepension 2018

Under januari fick många som varit anställda inom kommun eller landsting en sänkning av sin tjänstepension. Nu har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackförbunden beslutat att de pensionärer som fått denna sänkning ska kompenseras. Det sker genom en temporär kompensation under 2018 upp till motsvarande nivå för pensionsutbetalningarna i december 2017.

För mer information hänvisar vi till SKL:s pressmeddelande.

Nedan förklarar vi vilka som påverkats och anledningen till det sänkta tjänstepensionsbeloppet som kompenseras under 2018.

Vilka har påverkats?

De pensionsavtal och reglementen som berörts är de äldre så kallade bruttoplanerna där kollektivavtal för anställda samt reglementen och bestämmelser för förtroendevalda finns. Gemensamt för dessa pensionsplaner är att de samordnas med den allmänna pensionen. Den totala tjänstepensionen räknas fram och den allmänna pensionen dras av från denna. Den del som blir kvar betalas ut som tjänstepension.

I huvudsak har det påverkat de som är födda 1937 och tidigare, men det kan även ha påverkat de som är födda mellan 1938 och 1953. De yngre pensionärerna har påverkats mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system.

Vad är bakgrunden till varför vissa tjänstepensioner sänkts?

Fram till 2002 räknades både den allmänna pensionen och tjänstepensionen om likadant vid årsskiften, de följde prisutvecklingen. År 2003, när det nya allmänna pensionssystemet infördes, började den allmänna pensionen istället följa inkomstutvecklingen. Eftersom de båda pensionerna inte längre räknades om med samma värde sågs en risk att tjänstepensionen inte skulle förändras i samma takt som den allmänna pensionen. För att förhindra detta kom Sveriges kommuner och landsting tillsammans med de fackliga organisationerna överens om att ett frilagt belopp skulle beräknas och undantas från samordning.

Bestämmelsen om detta frilagda belopp tillämpas de år uppräkningen av allmän pension har varit större än prisutvecklingen i samhället. Det år som ett frilagt belopp uppstår får pensionärerna ett något högre belopp i tjänstepension än vad de ursprungliga kollektivavtalen utlovat.

Varför sänktes beloppet 2018?

För 2018 var förutsättningarna för det frilagda beloppet inte uppfyllda då prisutvecklingen istället varit högre än uppräkningen av allmän pension. Det innebär att det inte blir något frilagt belopp som undantas från samordning vilket kunde göra att tjänstepensionen sänktes.

Vad innebär kompensationen?

I korthet innebär den en temporär kompensation under 2018 upp till motsvarande nivå för pensionsutbetalningarna i december 2017. Kompensationen kan dock som högst uppgå till en nivå motsvarande det frilagda beloppet.

Du som berörs behöver inte ansöka om denna kompensation. Utbetalning av kompensation sker med automatik.

Kan samma situation inträffa igen?

Skandia är arbetsgivarens utbetalningsadministratör för dessa tjänstepensioner och följer de avtal och riktlinjer som SKL och fackförbunden förhandlar fram. Vi hänvisar därför till SKL som tillsammans med fackförbunden kommer att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt, för de pensionärer som först fick en sänkning av sin tjänstepension och som sedan får en kompensation under 2018. SKL vill ha en dialog med de fackliga organisationerna för att undvika att samma situation uppstår igen. 

Kan jag vara berättigad till annan ersättning som pensionär?

Du kan vara berättigad till bostadstillägg eller ett höjt sådant ifall du har en låg pension. Du vänder dig till pensionsmyndigheten om du har frågor kring bostadstillägget.

Om du har frågor